Kronikk

Kronikkserie om Russland: Miljøaktivister kan bli stemplet som agenter eller havne i arbeidsleir

 • Nils Bøhmer
Ett eksempel på myndighetenes trakassering er arrestasjonen av medlemmer av Environmental Watch on North Caucasus (EWNC), som tok opp miljøødeleggelsene ved Sotsji-OL, skriver Nils Bøhmer. Her stopper politiet aktivisten David Akhim, som demonstrerte til støtte for miljøvernerne.

Men man kan også få klapp på skulderen fra politikere og myndigheter.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Onsdag 20. mai ble nok en lov som begrenser de frivillige organisasjonene i Russland vedtatt, nemlig en lov som gjør det ulovlig å samarbeide med eller jobbe i såkalte «uønskede» organisasjoner eller firmaer. Denne loven vil effektivt utestenge de organisasjoner som russiske myndigheter definere som uønskede, deriblant miljøorganisasjonene.

afp000881392.jpg

Dette skjer to måneder etter at Bellona Murmansk av russiske justismyndigheter ble registrert som utenlandsk agent, fordi organisasjonen mottar økonomisk støtte fra utlandet (Norge) og samtidig driver politisk aktivitet. Den politiske aktiviteten har bestått i å påpeke at russisk lov ikke alltid er i henhold de internasjonale miljøforpliktelsene som landet har påtatt seg.

Stemples som «utenlandske agenter»

Hendelsen er et uttrykk for en av de største utfordringene innen russisk miljøvern av i dag; den stadig vanskeligere situasjonen for miljøvernorganisasjoner som opererer i landet. Disse organisasjonene er utsatt for gjentatt trakassering fra russiske myndigheter, og stadig flere av dem blir nå registrert som «utenlandske agenter», et russisk begrep som kan sammenlignes med å være quisling.

Ett eksempel på slik trakassering er hva som skjedde med medlemmer av miljøorganisasjonen Environmental Watch on North Caucasus (EWNC), som skrev en rapport om miljøødeleggelsene i forbindelse med OL i Sotsji. Rapporten avdekket blant annet en rekke ulovlige søppelfyllinger inne i naturvernområder og forurenset drikkevann som følge av OL-utbyggingen.

Sendt i arbeidsleir

Ett av medlemmene i organisasjonen måtte rømme landet etter fabrikkerte mordanklager. En av forfatterne av rapporten, Evgeny Vitishko, ble arrestert noen dager før OL startet – angivelig for å ha bannet på offentlig sted. Han ble deretter sendt til en arbeidsleir for å avtjene en tre år lang straff, ifølge tiltalen for å ha skrevet et slagord på et gjerde.

Det hører med til historien at dette gjerdet offisielt sett ikke eksisterer, siden det er ulovlig bygget i en naturpark. Det er dessuten bygget rundt landstedet til den lokale guvernøren …

Stadig mindre demokrati

Da vi i Bellona for over 20 år siden begynte vårt arbeid med miljøutfordringene i Russland, skjedde dette i en atmosfære preget av åpenhet og et oppriktig ønske fra russernes side om å samarbeide med sine gamle fiender.

Nå har pendelen svingt tilbake, med stadig mindre demokrati i Russland, og vi ser konturene av en ny kald krig bygge seg opp. I dette utfordrende politiske landskapet prøver Bellona, og andre fortsatt å få til løsninger på de stadige miljøutfordringene i vårt naboland.

Atomvirksomhet og industriutslipp

Fremdeles finnes det en rekke miljøutfordringer i Russland, hvor den mest alvorlige er knyttet til atomvirksomhet og industriutslipp. Når det gjelder atomutfordringene i Nordvest-Russland, har det skjedd forbedringer på noen områder. Alle de 120 utrangerte atomubåtene som utgjorde en stor miljøtrussel på 1990-tallet, er nå hugget opp og atomavfallet er sendt til lagring i Sibir. Av de rundt 1000 atomdrevne fyrlyktene med store radioaktive kilder, er 900 nå eliminert.

 • Si din mening og se hva andre mener — følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter
  Men fremdeles gjenstår den største utfordringen knyttet til atomavfall i regionen, nemlig lageret for brukt atombrensel fra omtrent 100 ubåtreaktorer i Andrejeva-bukten, bare 45 km fra Finnmark. Dette lageret har vært på den internasjonale agendaen siden tidlig på 1990-tallet, etter at Bellona avslørte det.

Siden har internasjonale givere, deriblant Norge, bidratt med rundt 100 millioner euro, slik at Russland etter planen kan begynne å fjerne det brukte brenselet neste år. Det gjenstår å se om russerne selv makter å stille med den milliarden euro som gjenstår, ettersom viljen fra andre land til å bidra med den videre finansiering er blitt gradvis mindre, i takt med nedkjølingen av samarbeidsklimaet mellom Russland og Vesten.

Atomreaktorer går på overtid

Et annet usikkerhetsmoment er de gamle reaktorene på Kola Atomkraftverk. De to eldste var i utgangspunktet designet til å være i drift frem til 2003 og 2004, men fikk etter en proformaprosess forlenget levetiden til 2018 og 2019. Siden byggingen av nye reaktorer på Kola er utsatt til langt ut på 2020-tallet, er det all grunn til å frykte at levetiden for disse gamle reaktorene blir ytterligere forlenget.

Dessverre har det også skjedd lite innen industriforurensning de siste 20 årene. I våre nærområder er dette spesialet knyttet til nikkelverket i byen Nikel, like ved Kirkenes. Fra 2012 til 2013 økte utslippene av svoveldioksid fra 64.000 tonn til 75.000 tonn. Dette er rundt fem ganger så mye som Norges totale utslipp av nikkel.

Disse utslippene gjør omfattende lokal skade. I store områder rundt Nikel er det blant annet omfattende skogdød. Forholdene for befolkningen er også svært dårlige. 5. april i år ble det målt 12,6 ganger mer svoveldioksid i luften i Nikel enn grenseverdien tillater. Og ingenting tyder på at situasjonen vil bli bedre med det første.

Paradoksenes land

Kort etter rettsavgjørelsen der Bellona Russland tidligere i år ble registrert som «utenlandsk agent», arrangerte organisasjonen et seminar i Murmansk i samarbeid med russiske atommyndigheter. Her deltok nærmere hundre personer, inkludert høytstående embetsmenn og Duma-medlemmer fra Moskva.

Dette viser at det er en rekke nyanser i dagens Russland, og det er vanskelig å forutse hvordan russiske myndigheter reagerer. Dette gjør det utfordrende, men også veldig fascinerende å jobbe med miljøutfordringer i et Russland i endring.

Har du fått med deg vår kronikkserie om Russland? Her er en samling tekster for deg som vil vite mer om russisk kultur og samfunn:

Les også

 1. Kronikkserie om Russland

 2. Bjørn Stærk: Verden blir ikke lenger mer demokratisk

 3. Russland har svartelistet åtte svensker

 4. Moren min forsvant en dag. Hun ble fengslet og torturert i flere uker

Les mer om

 1. Kronikk
 2. Miljøvern
 3. Ytringsfrihet
 4. Russland
 5. Klima
 6. Miljø