Misvisende om prostataprøver | Syv norske urologer i lederstillinger

Urologene bak artikkelen svarer på en kronikk fra legene Truls E. Bjerklund Johansen og Per Henrik Zahl om at en betydelig andel av menn som får tatt vevsprøver av prostata (prostatabiopsi), får blodforgiftning. Prostata er merket med rødt på bildet.

Selv hvis Bjerklund Johansen og Zahls tallgrunnlag skulle være riktig, kommer man ikke i nærheten av antallet dødsfall de oppgir.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.

Den senere tid har vi sett oppslag om prostatakreft som er egnet til å stille spørsmål om hvorvidt diagnostikk og behandling i vårt land er god og ikke minst trygg nok. I Aftenposten 1. november kunne vi i en bredt anlagt kronikk av Truls E. Bjerklund Johansen og Per Henrik Zahl lese at en betydelig andel av menn som gjennomgår prosedyren med å ta vevsprøver av prostata (prostatabiopsi), får alvorlig infeksjon (blodforgiftning) som krever innleggelse i sykehus og omfattende antibiotikabehandling. Det er til og med oppgitt at rundt 60 menn har dødd som følge av denne prosedyren de siste syv årene.

Nicolai Wessel er seksjonsleder ved avdeling for urologi, Oslo universitetssykehus.

Dette høres jo svært alvorlig ut, ikke minst fordi en vesentlig andel av menn som får tatt prostatabiopsi, faktisk ikke har kreft. Vi som har arbeidet med denne problemstillingen ved ulike sykehus i mange år, kjenner oss ikke igjen i de høye tallene.

Kronikkforfatterne trekker frem katastrofebegrepet, noe vi mener er fullstendig feil.

Det er bare egnet til å skape unødig frykt hos menn som anbefales prostatabiopsi. Vi har allerede mottatt avbestilte timer for prøvetaking, og til dem som møter til prøvetaking, må vi nå bruke ekstra mye tid til informasjon for å oppklare det vi mener kronikken gir av misvisende opplysninger.

Les også

En varslet katastrofe i norsk helsevesen | Truls E. Bjerklund Johansen og Per Henrik Zahl

Vi har fått et helt annet resultat

Det er ingen uenighet om at prostatabiopsi kan medføre alvorlig infeksjon og at dette kan oppleves som svært belastende for dem som rammes. Økende antibiotikaresistens gjør det mer utfordrende å behandle disse infeksjonene. Dette er et generelt problem innen all medisin der bakterieinfeksjon kan oppstå. Heldigvis har vi vært i en gunstigere situasjon i Norge, fordi vi har lavere forekomst av resistente bakterier enn de aller fleste andre land.

Likevel reagerer vi på tallmaterialet og tolkningen av dette, slik det fremstilles i kronikken. Forfatterne har innhentet nasjonale tall fra Norsk pasientregister (NPR). I tillegg har de hatt særlig fokus på Avdeling for urologi ved Oslo universitetssykehus (OUS), Aker og har tydeligvis på sin måte innhentet tall derfra. Vi har etter hvert fått et lite innblikk i bakgrunnstallene fra NPR som man viser til i kronikken, men ikke forfatternes bakgrunnstall fra OUS. Derfor har vi selv gått gjennom tallene for OUS på to uavhengige måter og fått et helt annet resultat.

Les også

De vil advare andre mot risikoen: Roar Gulbrandsen (68) døde få dager etter prostataprøve

Tallene milevis unna

I sykehusene våre registreres prosedyrer og diagnoser med koder fra internasjonale kodesystemer. I Avdeling for urologi, OUS har man et system som kontrollerer at pasientene utskrives med riktige diagnosekoder. Man har derfor kunnet kontrollere prosedyrekoden for prostatabiopsi mot diagnosekodene som anvendes for alvorlig infeksjon etter prostatabiopsi.

Da ser vi at 534 prostatabiopsier medførte 18 innleggelser for infeksjon i 2017. 12 av disse innleggelsene var i tid direkte knyttet til biopsiprosedyren. Dette betyr at færre enn 2,5 prosent av biopsiprosedyrene medførte innleggelse med alvorlig infeksjon. Avdeling for smittevern finner i sine registreringer at knapt 3,5 prosent av prostatabiopserte pasienter siden 2016 ble innlagt med oppvekst av bakterier i urin eller blod. Tallene vi har kommet frem til ved to uavhengige beregninger, er således milevis unna de 21 prosent som kronikken oppgir.

Les også

Prostatabiopsi gir skjelvinger, blod i urin og sæd eller smerter. Mange menn står i fare for overdiagnostikk | Per Olav Vandvik og Anja Fog Heen

Ikke rapportert noen dødsfall

På landsbasis er det oppgitt 10 prosent, og det ville vel være naturlig at kronikkforfatterne spurte seg hvordan forekomsten av infeksjoner kan være mer enn det dobbelte av landsgjennomsnittet ved landets største avdeling. Man bør vel også spørre seg om det kan være riktig at antall innleggelser for infeksjon i hele landet har steget til det mangedobbelte (fra 150 til 1000) i løpet av syv år. Kan disse forholdene ha noe med registrering eller innhenting av data å gjøre?

Det skal også nevnes at urologisk avdeling ved Akershus universitetssykehus (Ahus) presenterte sine erfaringer på det årlige fagmøtet for norske urologer sist oktober. De har et opplegg med fortløpende registrering av komplikasjoner og viste at fem prosent av mennene ble innlagt på sykehuset med behandlingstrengende infeksjon etter prostatabiopsi. Det var ikke rapportert noen dødsfall som følge av biopsiprosedyren. Både Ahus og OUS sine tall ligger innenfor nivået oppgitt som vanlig infeksjonsforekomst i de europeiske retningslinjer for prostatakreft fra 2018.

Dødelighet

Særlig urovekkende er det som kronikken antyder om dødeligheten av prosedyren, og at denne er økende. Dette synes å bygge på nokså indirekte beregninger, som vi har vanskelig for å forstå. Man tar utgangspunkt i en dødelighet på en prosent ved alvorlig infeksjon etter prostatabiopsi. Samtidig har de opplyst tall om hvordan forekomsten av infeksjoner med behov for sykehusinnleggelse har utviklet seg over en syvårsperiode.

Selv hvis forfatternes tallgrunnlag skulle være riktig, kommer man ikke i nærheten av antallet dødsfall de oppgir. Av de 1377 pasientene som har gjennomgått biopsi ved OUS, Aker siden 2016, var det én pasient som døde innen den første måneden, og han døde ikke av infeksjon. Uansett hvordan man i kronikken har kommet frem til tallet for dødelighet, passer ikke dette med vår opplevelse av virkeligheten.

Norske menn bør føle seg trygge

Vi mener kronikken i Aftenposten gir et helt feil bilde av hvordan situasjonen er for norske menn som utredes med spørsmål om prostatakreft. Det er allerede uttrykt bred enighet i det norske urologimiljøet om dette. Kronikken bidrar til unødvendig stor engstelse og vegring for å gå inn i et utredningsopplegg som fastlegen og urologen mener er riktig. Likevel skal det ikke underslås at utredningen hos et svært lite mindretall, kan gi alvorlige komplikasjoner, slik også andre diagnostiske prosedyrer i medisinen kan gi.

Det arbeides for å redusere dette problemet på forskjellige måter. Forbedret biopsiteknikk kan være kan være en måte. Økt fokus på antibiotikaresistens er også viktig. Minst like viktig er det å frembringe nye metoder og kunnskap som gir oss muligheter til å unngå prostatabiopsi hos en del menn. I mellomtiden bør norske menn føle seg trygge på at de utredes i samsvar med gjeldende internasjonale retningslinjer og praksis og med de samme resultater.

Øyvind Modalsli, avdelingsleder, Nicolai Wessel, seksjonsleder, Viktor Berge, overlege og Rolf Wahlqvist, overlege. Alle fra Avdeling for urologi, Oslo universitetssykehus
Christian Beisland, avdelingsleder, Urologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus, Stig Müller, avdelingsleder, Urologisk avdeling, Akershus universitetssykehus og Erik Skaaheim Haug, overlege, Sykehuset Vestfold

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.