NRK skaper et ugjenkjennelig bilde av Flekkefjord sykehus | Christian Grimsgaard og Olav Røise

Vi kan ikke, som NRK gjør, vurdere helse­virksom­heter ut fra enkelt­hendel­ser, mener kronikk­forfatterne. Her fra Lørdagsrevyen 23. mars.

Er det farlig å bli behandlet ved små sykehus i Norge?

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.

I en rekke oppslag har NRK fremstilt feil og unødig behandling ved Flekkefjord sykehus. Basert på oppslagene synes det å være bred enighet om at pasientbehandlingen ved sykehuset er langt under pari.

Enhver nåværende eller fremtidig pasient må jo sitte vettskremt igjen. Men gir egentlig sakene som har vært fremme, grunnlag for å frykte behandlingen som gis ved små sykehus?

Dette sier veldig lite

Vi har i en årrekke jobbet med ortopedi ved Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet og Ullevål), landets største sykehus. Vi får henvist pasienter fra hele landet. Mange har vært til behandling ved andre sykehus, store og små, før de kommer til oss. Og i en stor andel av disse pasientforløpene er det lett å se at ting kunne vært gjort annerledes.

Christian Grimsgaard

Hva sier det om behandlingen ved landets øvrige sykehus? Veldig lite.

Tilfellene som henvises til oss, utgjør et lite utsnitt av en helhet. At en i etterpåklokskapens lys ser at ting kunne vært gjort annerledes, er likt for oss alle.

Vi må basere oss på en rekke skjønnsmessige avgjørelser. Er det for tidlig å operere nå? Burde vi gjort noe tidligere? Tåler pasienten inngrepet? Er risikoen for infeksjon for høy?

Vi gjør alle feil

Det er uendelig lett i rollen som overdommere å rakke ned på tidligere vurderinger og behandlingstiltak og dernest sette oss selv på vår høye hest.

Men hvis våre egne mislykkede pasientforløp var blitt vurdert av annen instans i etterkant, ville det vært like enkelt å peke på våre feilvurderinger. For vi gjør dessverre alle feil, både ved store og små sykehus.

Olav Røise

Etter lang fartstid i et kirurgisk fagfelt kan vi for egen del huske en rekke operasjoner vi angrer på, og en rekke tiltak som vi burde gjort, men ikke utførte.

Hva så, betyr dette at vi ikke kan gjøre vurderinger av kvaliteten på norske sykehus? Tvert imot, vi må hele tiden bestrebe oss på å evaluere og løfte kvaliteten, og tilsynsmyndighetene må ettergå vår praksis kritisk og systematisk, uten å henfalle til etterpåklokskap, men for læring og forbedring.

Les også

Meslinger! Det er alarm! | Preben Aavitsland

Flekkefjord rangeres høyt

Vi kan ikke, slik NRK i praksis gjør med sine reportasjer, basere vurderinger av hele helsevirksomheter alene på enkelthendelser eller en samling av hendelser. Vi kan heller ikke vurdere sykehusene alene ut fra om en ansatt har opptrådt kritikkverdig på den ene eller andre måten.

Hva vet vi egentlig om Flekkefjord sykehus? Vi vet at for flere pasienter fikk behandlingen et annet utfall enn det ønskelige. Og vi vet at tilsynsmyndighetene har funnet at behandlingen ikke var forsvarlig i refererte tilfeller.

Men vi har også andre og mer overordnede kilder til kunnskap om sykehusene, de nasjonale kvalitetsregistrene, som også NRK kjenner til.

Kan vi gjenkjenne bildet NRK har fremstilt, av et sykehus langt under pari? Det korte og enkle svaret er nei.

Flekkefjord plasserer seg ganske midt i hopen. For 30 dagers totaloverlevelse etter sykehusinnleggelse rangerer Flekkefjord noe bedre enn de øvrige sykehusene på Sørlandet.

Les også

Han holdt på å dø da pacemakeren sluttet å virke. Produsenten og legene hadde visst om risikoen i flere år.

Kunne skjedd overalt

Tilsvarende finner vi i fagfeltet ortopedi, som har vært i søkelyset i NRKs dekning: 30 dagers overlevelse etter lårhalsbrudd var høyere ved Flekkefjord sykehus enn ved Arendal og Kristiansand i 2017.

Generelt er det faktisk slik at Flekkefjord sykehus ligger over landsgjennomsnittet på 17 av 28 kvalitetsindikatorer de leverer data på. Det er også verdt å merke seg at det er de små sykehusene som i hovedregelen er de beste på kvalitetsmålene, ikke de store universitetssykehusene.

Vi kjenner ikke pasienthistoriene fra Flekkefjord sykehus annet enn fra NRKs oppslag. Men pasienthistoriene og hendelsene kunne utspilt seg i alle landets sykehus, også vårt eget.

Å lære av feil er ikke det vi i Helsevesenet er best til, og pressen, inkludert NRK, har i stor grad bidratt til fokus på nettopp dette. All ære til pressen for det.

Men i denne saken har NRK, ved å dra frem enkeltsaker som det finnes like mange av andre steder, ikke truffet. Med vinklingen sin har de bidratt til å åpne opp for at små sykehus må legges ned på grunn av dårlig kvalitet. Tall fra nettopp de nasjonale kvalitetsregistrene viser at mange små sykehus har svært høy kvalitet. Flekkefjord er i tillegg et sykehus som, i motsetning til mange andre, også har brukt tall fra registrene til å forbedre kvaliteten.

Les også

Sykehusutbygging i Oslo: Alternative løsninger må utredes, ikke bare «belyses» | 16 overleger og professorer

Vi skal rydde

Vi skal lære av og rydde i de uheldige hendelsene, men vi må også raffinere og videreutvikle våre overordnede kvalitetsindikatorer.

Ikke minst må sykehusdirektører, klinikkledere og fagledere ved sykehusene ta i bruk dataene som finnes i de nasjonale kvalitetsregistrene, og bidra til at disse brukes til faglig forbedringsarbeid.

Det vil gi legitimitet til å lede blant alle som jobber med medisinske fag, i motsetning til hva som oppnås med ensidig fokus på økonomi. Til sist bør vi få på plass et system for fagrevisjon ved sykehusene våre. Dette ble vedtatt av Stortinget gjennom behandlingen av «Nasjonal helse- og sykehusplan», men det har rent ut i intet

Følg og delta i debatten hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter