Kronikk

Fascismen har aldri stått sterkere

  • Henrik Arnstad

Det er enkelt å definere Sverigedemokraterna som fascistiske. Det norske Fremskrittspartiet er betydelig vanskeligere å plassere, skriver Henrik Arnstad. Foto: Fredrik Persson

De fleste peker på ungarske Jobbik og greske Gyllent Daggry, men fascismen finnes også her i Norden.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

For snart 100 år siden ble det ved det lille torget Piazzasan Sepolcro i Milano skapt en helt ny politisk verden. Søndag 23. mars 1919ble fascismen grunnlagt. 1900-tallets viktigste ideologiske nyskapning ledettil grusomhetene under den andre verdenskrig og holocausts barbari. Men kanvitenskapen forstå, og forklare, fascismens politiske kraft?

Fascismen rammet hele verden i mellomkrigstiden. De tyskenasjonalsosialistene er mest kjent, men det fantes også spanske falangister,rumenske legionærer, japanske fascister, brasilianske integralister, denungarske pilkorsordenen, svenske nazister samt norske Nasjonal Samling ogRagnarok-kretsen — for å nevne noen eksempler på den globale hopen.

Forsvant ikke «Fascismen har en darwinistisk evne til åtilpasse seg nye miljøer, både i tid og rom», skriver verdens fremste ekspertpå generisk fascisme, den britiske professoren Roger Griffin ved OxfordBrookes-universitetet.

Henrik Arnstad Foto: Privat

Sitatet antyder den samstemmighet som i dag finnes blantfascismeforskerne; ideologien forsvant ikke da Adolf Hitler i 1945 tok sitteget liv. Fascismen kan tilpasse seg — til og med til sterke demokratier i2013. Nå finner vi ideologien igjen i de europeiske parlamentene. Med Tysklandsom unntak har fascismen aldri stått sterkere i Europa enn den gjør i dag,fremfor alt i de nordiske land.Jeg har brukt de siste seks årene på å studere forskningenpå fascisme, først og fremst i lys av den vitenskapelige utviklingen etter denkalde krigens slutt, da de ideologiske skylappene fra den kalde krigen forsvant.Resultatet foreligger i min bok: Älskade fascism: De svartbruna rörelsernasideologi och historien.

Problemet frem til murens fall var at forskningen varkonsentrert om beskrivelser av fascisme, ikke definisjoner. Nevnte Griffin brøtderfor ny mark da han i 1991 leverte sin berømte presisering: «Fascisme er enform for politisk ideologi som i sin mytiske kjerne - i sine ulike avbildninger- er en folkelig ultranasjonalisme rettet mot nasjonens gjenfødelse.»

Les også

- Finnes det en rått ekskluderende nasjonalisme i Norge?

Etter mer enn 20 års debatt, ofte voldsom og kritisk tilGriffin, har det internasjonale forskersamfunnet roet seg. Griffins definisjonstår seg forbausende godt: Fascismen er hverken høyre eller venstre — den erultranasjonalisme. Det betyr at nasjonalismen står over alt annet, fremfor altklasseperspektivet - fascismen avviser klasseretorikk som «splittelse». Denelskede nasjonen anses som akutt truet av interne politiske landsforrædere;sosialister, feminister og sosialliberale.

Frykter orientaleren

Verst er trusselen fra dem som ekskluderes fra nasjonen,nesten alltid tolket ut fra rasisme. Fascisten frykter ofte den konspirerendeorientaleren. Svarthåret, med krum nese, feminin, upålitelig og slu. Imotsetning til det rasistiske bildet av afrikaneren, gjerne fremstilt somunderlegen, dum og dyrisk, er orientaleren intelligent og truer med å etse seginn i fascistens nasjon, som en målrettet parasitt. For fascisten gjelder det åredde nasjonen - å sørge for dens gjenfødelse - befridd for parasitten. Detmest ekstreme eksempelet finner vi under holocaust mellom 1941 og 1945.

Figuren er den samme i de rasistiske karikaturene,men jødens kippa erstattes ofte av muslimens turban

Etter 1968 ble fascismen rekonstruert i tråd med tidenskrav. Det intellektuelle arbeidet ble gjort av den franske ideologiskebevegelsen Nouvelle Droite, ledet av filosofen Alain de Benoist. Fascismen gaopp paramilitarismen, korporativ økonomi og kravet om å avskaffe frie valg.Støvlene og armbindene ble erstattet av lave sko og slips. Det var ikke lengeregen, biologisk rase som var truet, men den nasjonale kulturen. «Innvandrere»truet landets sivilisasjon, en sivilisasjon oppfattet som en biologisk betingetbestanddel ved «ekte» innbyggere.

Gjennom sin franske politiske avlegger Front National kunneden europeiske nyfascismen finne velgere etter at den kalde krigens våte teppevar forvitret i Europa. Hatet mot den truende orientaleren beveger seg frittmellom jøden og muslimen. Figuren er den samme i de rasistiske karikaturene,men jødens kippa erstattes ofte av muslimens turban. Den jødehatendekonspirasjonsteorien om den hemmelige kampen for jødisk verdensherredømmekopieres til «snikislamisering», der Europa skal bli et kalifat, et «Eurabia».Jødehatet levde videre innenfor noen varianter av fascisme, men det vanligsteer muslimhatet.

Les også

Jeg flyttet til Norge, som var et tilbakestående land med én tv-kanal og sladdet porno

I dette finner vi 2013-tallets fremgangsrike nordiskepartier, av dem er Sverigedemokraterna lette å definere som fascistiske. NorskeFremskrittspartiet er betydelig vanskeligere å plassere. Er Frp ethøyrepopulistisk og rasistisk parti som er sterkt påvirket av fascismen? Ellerhar de lagt høyrepopulismen bak seg og blitt et fascistisk parti? Jeg kan ikkesvare på hvor på gråskalaen Frp befinner seg.

«Snikislamisering»

Det fascistiske elementet hos Fremskrittspartietmanifesterte seg eksempelvis i mars 2009, da partileder Siv Jensen erklærte atkampen mot «radikal islam» var «vår tids viktigste kamp» og sammenlignet islammed nazisme. Hun anså at den norske nasjonen var utsatt for «snikislamisering»,det vil si at muslimer i hemmelighet konspirerte for å ødelegge Norge.

I et sant, liberalt demokrati finnes en bevissthet om atalle borgere er like mye verd

Ideen om den parasittiske orientaleren som konspirerer for åoppnå verdensherredømme finnes i mange fascismer, mest oppmerksomhet har dettefått i nazismens syn på jødene. Et annet grunnlag for den fascistiskeideologien finnes i ideen om nasjonens gjenfødelse. Hos Frp er ikke ideen omdenne gjenfødelsen et markant trekk, men den finnes implisitt.

Den kommer eksempelvis til uttrykk i de «12 punktene sompartiet mener er eksempler på islamisering av Norge». Dermed ikke sagt at Frphar tatt skrittet over til fascismen, men den fascistoide påvirkningen ertydelig. Spesielt i en nordisk fascistisk kontekst blant Sverigedemokrater,Dansk Folkeparti og Sannfinnene.

Alltid et annet sted

Generelt er det stor bevissthet i Europa om at fascismen ergjenoppstått — i andre land. De fleste peker på ungarske Jobbik og greskeGyllent Daggry, men også disse avviser anklagene. Fascismen finnes, men alltidet annet sted. Nettopp «vår» bevegelse er spesiell og ikke-fascistisk,resonnerer europeiske nasjoner generelt.

Slik er det også i Norden, der nasjonalismen er sværtensartet over landegrensene. «Vår» nordiske nasjonalisme er god, inkluderendeog demokratisk - antifascistisk, vil vi gjerne tro - og kanskje er det slik.Men også i denne nasjonalismen eksisterer de evige motbildene, den ekskluderte«andre». Det gjelder for eksempel «orientaleren», som «vi» anser for å væreantimoderne, antisekulær og truende.

I et sant, liberalt demokrati finnes en bevissthet om atalle borgere er like mye verd, at alle har samme evne til å bidra tilsamfunnet. Formuleringer om at noe er «ekte» svensk, norsk eller dansk kan ikkegjelde bare et forestilt «etnisk homogent» majoritetssamfunn. Kan vi nå dit,behøver vi ikke diskutere om andre bevegelser er fascistiske. Da har de ikkelenger noen velgere.

Debatten vil være åpen frem til 16.00.

Les også

  1. Nordisk forbrystring

  2. Mellom natur og sensur

  3. Frykten for Sverigedemokratene

Les mer om

  1. Kronikk