Østlandet trenger et godt togtilbud | Anne Siri Haugen

  • Anne Siri Haugen, prosjektdirektør InterCity Bane Nor
I forbindelse med InterCity-satsingen på Østlandet er det store diskusjoner om hvor stasjonene skal ligge og hvor toget skal gå gjennom flere av byene.

Det bør finnes jernbanetilbud i sentrum av byene. Det er viktig for at flere skal velge miljøvennlig transport for sine daglige reiser.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

InterCity-satsingen er utviklingen av et godt og raskt transporttilbud mellom byene på Østlandet. Innen 2034 skal Bane Nor ha bygget dobbeltspor for hastigheter opp mot 250 km/t mellom Oslo og Lillehammer, Halden, Porsgrunn og Hønefoss. Halvannen million innbyggere skal få raskere reiser og flere avganger.

Den siste tiden har Aftenposten fokusert på InterCity-prosjektet i artikkelserien «Jernbanens comeback». Artiklene har omhandlet diskusjoner om hvor stasjonene skal ligge og hvor toget skal gå gjennom flere av Østlandets byer.

I Norge er vi vant til lokaliseringsdebatter når det skal bygges ny infrastruktur. At mange engasjerer seg og ytrer sine meninger er positivt. Det er en del av den demokratiske planprosessen og viser at folk bryr seg om transportløsningene.

Det er ikke mulig å bygge moderne dobbeltspor i tett befolkede områder uten at det får konsekvenser. Dermed kommer både protester og støtteerklæringer fra lokalsamfunnene.


Etter Aftenpostens artikler ønsker vi imidlertid å forklare hvilke målsettinger Stortinget har satt for dette arbeidet og hvorfor Bane Nor skal erstatte den gamle jernbanen med nye dobbeltspor.Det er ikke mulig å bygge moderne dobbeltspor i tett befolkede områder uten at det får konsekvenser. Dermed kommer både protester og støtteerklæringer fra lokalsamfunnene.

Flere folk betyr mer transport

Befolkningsveksten på Østlandet er sterk. Ifølge Statistisk sentralbyrå blir det om lag 370.000 flere innbyggere bare i Oslo og Akershus frem mot 2040, og en betydelig vekst i de øvrige byområdene. Det vil få store konsekvenser for transportbehovet. Allerede er kapasiteten på flere av våre største veier og jernbanestrekninger tidvis og stedvis sprengt.

Vi kan ikke løse den fremtidige veksten gjennom veibygging alene. Derfor trenger vi miljøvennlige, raske og arealeffektive kollektivløsninger.

Stortinget har vedtatt Nasjonal transportplan (NTP). Et løft i togtilbudet og utbygging av dobbeltspor er nødvendig for å oppfylle flere av målsettingene:

  • Persontransportveksten i byområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange.
  • Nullvekst i persontransport med bil, for å legge til rette for god fremkommelighet og effektiv utnyttelse av transportkapasiteten, samt redusere klimagassutslipp, NOx-utslipp og partikkelforurensning.
  • Boliger, kontorer, handel og service legges ved kollektivknutepunkt, slik at flere finner det enkelt og attraktivt å reise kollektivt.
  • Mer gods fra vei til sjø og bane.

Sentrale stasjoner er avgjørende

Østlandet trenger et miljøvennlig alternativ som kan konkurrere med bilen, særlig på reiser mellom byene. Vi trenger et tilbud som gjør det lettere å bo i en by og jobbe i en annen – uten å være avhengig av bil. Vi trenger kollektivtrafikk som sørger for at de øvrige byene på Østlandet demper presset på Oslo.

For at flest mulig skal få størst mulig nytte av InterCity-satsingen er det avgjørende at jernbanestasjonene ligger sentralt i byene. De skal være knutepunkt for kollektivtrafikken og bidra til fremveksten av nye boliger, arbeidsplasser, handel og kulturtilbud.

Vekst og fortetting i sentrum vil redusere både transportbehovet og risikoen for byspredning over dyrket mark og natur. Et kollektivknutepunkt med usentral plassering kan svekke byens attraktivitet og mulighet for utvikling. Hverken økt bilbruk eller økte utslipp er bra for folkehelsen.

Anbefalinger baseres på fagkunnskap

Å bygge dobbeltspor er et komplekst arbeid. Det fordrer kunnskap innen ingeniørfag, geologi og geoteknikk, areal- og samfunnsplanlegging, arkitektur, jernbaneteknikk, samt en rekke andre områder. I planleggingsfasen er Bane Nors jobb å finne mulige korridorer for hvor toget kan gå, og stasjoner som ligger så sentralt som mulig. Alternativene må være i tråd med Stortingets føringer, uten uforsvarlig høye kostnader.

Realistiske og gjennomførbare alternativer utredes for å gi svar på hvilke positive og negative konsekvenser de har for blant annet natur, jordbruk, kulturminner, bolig- og næringsområder, byutvikling, utslippsreduksjon, transporttilbud og samfunnsøkonomi.

Til slutt anbefaler Bane Nor det alternativet som vi mener er best for byen, regionen og jernbanen – basert på grundige faglige vurderinger og føringene fra Stortinget.

Lokaldemokratiet godt ivaretatt

I den offentlige planprosessen har kommunene en viktig rolle: Bane Nor utreder og planlegger, mens kommunestyrene behandler og vedtar planene. Plan- og bygningsloven legger opp til stor lokal involvering, blant annet gjennom medvirkning og flere høringsrunder.

Vi skaper arenaer for samarbeid og lytter til forslag og innspill fra alle som ønsker å uttale seg. Spesielt viktig er det med innspill når traséalternativ skal velges (i kommunedelplanfasen) og når det valgte alternativet skal planlegges (i reguleringsfasen).

Aftenpostens artikkelserie viser at lokale krefter lar seg høre – og blir lyttet til. Det betyr ikke at alle får gjennomslag for sine ønsker. Forslagene kan for eksempel være motstridende, eller gå på tvers av Stortingets føringer.

Et løft for kollektivtransporten

Debatten om InterCity-planleggingen handler ofte om at nasjonale mål står mot lokale krav og forventninger. Utgangspunktet er at InterCity-prosjektet vil være et stort løft for kollektivtransporten. Satsingen skal bidra til det grønne skiftet og legge til rette for attraktive byer. Folk skal kunne reise raskt og komfortabelt i det daglige, uten å måtte eie bil.

Det er imidlertid ikke mulig å bygge moderne dobbeltspor i tett befolkede områder uten at det får noen negative konsekvenser. Dermed kommer det alt fra protester og aksjoner til støtteerklæringer fra grupperinger i lokalsamfunnene.

Vi jobber med et av Norgeshistoriens største samferdselsprosjekt, som går gjennom åtte fylker og krysser mange kommunegrenser. For å finne de beste løsningene er vi avhengige av et godt samarbeid med blant andre naboer, reisende, godstransportører og lokale og regionale myndigheter. Det har Bane Nor jobbet hardt for, og det skal vi fortsette med. Det er viktig at vi sammen sikrer Østlandet et fremtidsrettet og miljøvennlig kollektivtilbud.


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.