Leker og en malt ku på gjerdet skjuler ikke låste dører og piggtrådgjerder

Leker og en malt ku på gjerdet skjuler ikke låste dører og piggtrådgjerder, skriver kronikkforfatterne.

Mens Redd Barna kåret Norge til verdens beste land for barn, dømte Borgarting lagmannsrett Norge for umenneskelig behandling av asylbarn.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.

En mer alvorlig beskjed fra en norsk domstol kan staten ikke få.

Hva gjør man når man må tvangsreturnere folk med barn? Kan små barn i det hele tatt fengsles?

Ja. Men vilkårene for dette er svært strenge, strengere enn det Norge har lagt til grunn frem til nå.

Aldri tidligere skjedd i Norge

Det er heldigvis ikke hver dag at en norsk domstol dømmer staten for brudd på menneskerettighetene. Nå er den dømt for krenkelse av barns rettigheter etter den kanskje mest grunnleggende menneskerettsbestemmelsen vi har, forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling i den europeiske menneskerettskonvensjonens artikkel 3. Dette har aldri tidligere skjedd i Norge.

Anniken Barstad Waaler. Seniorrådgiver Nasjonale institusjon for menneskerettigheter.

Staten må kunne returnere personer uten lovlig opphold, i ytterste konsekvens med tvang. Dette er en nødvendig forutsetning for at asylsystemet skal fungere: Personer med behov for vern skal få det, og personer uten slikt behov, må returneres.

Spørsmålet er hvordan slike tvungne returer kan gjennomføres innenfor lovlige rammer.

20 dager på Trandum er for lenge

Familien i Trandum-saken hadde ikke lovlig opphold. Da familiemedlemmene motsatte seg utreise, ble de pågrepet, innsatt på familieavdelingen og senere fremstilt for fengsling, noe domstolen samtykket til. Familien ble sittende på Trandum til den ble uttransportert 20 dager senere.

Adele Matheson Mestad.

Menneskerettsdomstolen har i flere saker tatt stilling til lignende saker der franske myndigheter har internert barnefamilier. I flere saker har domstolen funnet menneskerettsbrudd fordi interneringen har pågått for lenge.

Etter lagmannsrettens vurdering er sakene sammenlignbare. De tilsier at 20 dagers fengsling av fire barn i alderen 7–14 år er for lenge. Terskelen for umenneskelig og nedverdigende behandling er overskredet.

Når denne terskelen er nådd, spiller det ingen rolle hvor gode grunner staten måtte ha for sin praksis. Fengslingen ble også ansett å være i strid med Grunnloven og Barnekonvensjonen. En mer alvorlig beskjed fra norske domstoler, kan staten ikke få.

Siden 2013 har 2148 barn blitt tvangsreturnert fra Norge. Av disse har over en tredjedel blitt internert på Trandum. Antallet internerte har variert betydelig fra år til år.

I 2013 ble 47 prosent internert i forbindelse med tvangsreturer, mens i 2015 var tallet så lavt som 21 prosent. I 2016 er har andelen steget til halvparten.

Vilkåret for å internere barn er at det skal være «tvingende nødvendig. Hvorfor er variasjonen da såpass høy? Hva gjør at det er så mye mer tvingende å benytte dette inngripende virkemiddelet enkelte år enn andre?

Lagmannsretten mente at det var tvingende nødvendig å pågripe familien og internere dem på Trandum for en helt kort periode frem til planlagt uttransport dagen etter. Det var derimot ikke greit å fengsle dem i 18 ekstra dager.

Kun når det er tvingende nødvendig

Essensen i dommen er at fengsling av barn kun kan skje når det er tvingende nødvendig.

Tidligere rettspraksis har vektlagt at når det er frykt for at foreldrene vil unndra seg utsendelse, og derfor må fengsles, så er det til barnets beste å bli fengslet sammen med foreldrene. Da blir spørsmålet om det er tvingende nødvendig å fengsle barna redusert til en vurdering av om det beste for barna er å være sammen med sine foreldre.

Ved en slik praksis vil de særlige strenge vilkårene for fengsling av barn miste sin realitet. Dette stiller lagmannsretten betimelige spørsmål ved: Barnekonvensjonen krever at ved «alle handlinger» som berører barn, skal hensynet til barnets beste være et grunnleggende hensyn».

Det betyr, sier lagmannsretten, at man må vurdere behovet for å fengsle foreldrene i lys av barnas situasjon og behov. Det gjør terskelen for å fengsle familier vesentlig høyere.

Bare ti barn forsvant sammen med sine foreldre

I 2014, da den aktuelle familien ble internert, forsvant 182 av flere tusen afghanere fra mottak. Av disse 182 var det kun 10 barn som forsvant sammen med sine foreldre. Dette legger lagmannsretten vekt på i sin dom.

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet har for lengst konkludert med at Trandum ikke er et egnet sted for barn. De opplever det som et fengsel.

Leker og en malt ku på gjerdet skjuler ikke låste dører og piggtrådgjerder.

NOAS og Redd Barna lanserte nylig en rapport basert på intervjuer med åtte barnefamilier som er blitt tvangsreturnert etter internering på Trandum. Rapporten gir et sterkt innblikk i barnas opplevelser av pågripelsen og fengslingen som svært skremmende.

Psykologforeningens menneskerettsutvalg har uttalt at internering av barn kan få svært negativ innvirkning på barnas psykiske helse.

Samtidig er det viktig å påpeke at det heldigvis er få barn som sitter fengslet i over syv dager. I 2014 gjaldt det kun seks barn, tallet er omtrent det samme de siste årene.

Det haster likevel å få på plass et helhetlig regelverk som sikrer at alle barns rettigheter ivaretas ved tvangsreturer.

En del oppmykninger er også gjort på Trandum den senere tiden. Men det haster likevel å få på plass et helhetlig regelverk som sikrer at alle barns rettigheter ivaretas ved tvangsreturer. Også kortere fengsling kan oppleves som svært traumatisk for barn, og det er viktig at slike returer gjennomføres på en barnesensitiv måte.

Svært begrenset handlingsrom

Justisdepartementet har fremmet et lovforslag for Stortinget som i stor grad imøtekommer mye av kritikken fra lagmannsretten, det er blant annet fremmet forslag om tidsfrister for hvor lenge barn kan fengsles. Det er bra.

Helt avgjørende er likevel at det i hver enkelt sak foretas en grundig og konkret vurdering av vilkårene for internering. Slike vurderinger er svært sammensatte og må ta inn over seg at myndighetenes handlingsrom for internering av barn er svært begrenset.

Det viktigste med lovforslaget, er at det foreslås at det bygges en barnevennlig familieenhet utenfor Trandum med sivilt preg, som på en langt bedre måte vil ivareta de barna som uforskyldt har havnet i en såpass vanskelig situasjon at de interneres.

I lovforslaget er det antydet at familieenheten skal ferdigstilles i 2017. Borgarting lagmannsretts dom er en klar påminnelse om at dette arbeidet haster.

Oppdatert: I den opprinnelige versjonen stod det at det var Røde Kors som hadde kåret Norge til verdens beste land for barn. Det er i en rapport fra Redd Barna at Norge kommer ut som beste land for barn.

Les også: