Forsvaret er i en tillitskrise

  • Arvid Halvorsen
    Arvid Halvorsen
    Oberst og sjef for stabsskolen, Forsvarets høgskole
Forsvaret har ikke bruk for deg om du ikke kan følge kjerneverdiene respekt, ansvar og mot. Da må du finne deg noen annet å gjøre, enten du er sersjant eller oberst! skriver Arvid Halvorsen.

Jeg har brukt store deler av ferien til å reflektere rundt det Forsvaret nå står midt i. Jeg sitter igjen med en følelse av stor skuffelse og skam.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Sersjanten som gjentatte ganger snikfilmet en soldat i dusjen. Majoren som ba en underordnet lyve for å få alibi knyttet til en promillekjøring. Den kvinnelige løytnanten som ble seksuelt trakassert av sjefen som nå har fått opprykk til oberst.

Dette er noen av varslingssakene mot Forsvaret som har versert i mediene den siste tiden. Vår forsvarssjef har i en artikkel i Forvarets Forum 12. juli kalt dette en krise.

17. juli skrev stortingsrepresentant og offiser Mahmoud Farahmand følgende på sin Facebook-side: «Varslingssakene i Forsvaret raserer etatens omdømme. Slik sakene beskrives, er det et ubeskrivelig stort tillitsbrudd.» «Det er disse menneskene som skal krige for oss, ivareta oss når det kreves aller mest.» «Jeg forventer mer av ledere som skal lede oss i en krig, jeg forventer mer av folk som anser seg selv som krigere.»

Kaptein Simen Berge Størkersen, kompanisjef i Hans Majestet Kongens Garde, skrev i en kronikk i NRK datert 14. juli: «Men så snart debatten handler om at noen av våre egne kolleger bryter med Forsvarets kjerneverdier på en fullstendig uakseptabel måte, da blir det taust fra oberstene.»

Så mye å være stolt av

Som oberst og sjef for Stabsskolen stiller jeg meg fullstendig bak disse uttalelsene om at Forsvaret er i en tillitskrise.

Jeg har brukt store deler av min egen ferie til å reflektere rundt det Forsvaret nå står midt i. Jeg sitter igjen med en følelse av stor skuffelse og skam.

Forsvaret har så mye å være stolt av og så utrolig mange flotte ansatte og soldater. Jeg har jobbet mer enn 30 år i Forsvaret, og jeg har mer enn ti år bak meg i forskjellig jobber i utlandet. Jeg kunnet skrevet en bok om alle de dedikerte, superprofesjonelle og flotte befal og offiserer jeg har jobbet sammen med. Men dette blir nå overskygget av denne følelsen av skam.

Jeg er stolt av å være offiser. Denne stoltheten av å tjene landet skal ikke noen ta fra meg ved at de får bryte våre kjerneverdier.

Har ikke sagt nok ifra

Jeg føler meg også truffet av kaptein Størkersens bemerkninger. Jeg er helt enig i at vi som organisasjon ikke har sagt nok ifra. Det ønsker jeg nå å gjøre noe med.

Jeg har også lurt på hvorfor jeg ikke har sagt fra før? Er det mangel på mot til å ta tak i disse vanskelige sakene? Eller er jeg usikker, for jeg er jo ikke uten feil i mitt eget lederskap? Eller er det mangel på oversikt og informasjon om alle fasettene i sakene som gjør at det er skummelt å ta tak i dem?

Det er nok en kombinasjon av flere av disse grunnene. Men uansett kan det ikke etterlates et inntrykk av at dette er slik Forsvaret er.

Forsvarets kjerneverdier

Hele vår forsvarsevne, vår profesjonsstolthet og vår organisasjonskultur hviler på Forsvarets kjerneverdier - respekt, ansvar og mot.

I Forsvaret respekterer vi kolleger, medsoldater, sjefer og underordnede. I Forsvaret skiller vi ikke på grunnlag av kjønn, etnisk bakgrunn, religion eller legning. Vi skal vise respekt for samfunnets grunnverdier og kulturelle tradisjoner.

Ansvar betyr å ta hånd om seg selv, hverandre og hele Forsvaret. Du skal kunne ta ansvar i de mest krevende situasjoner, men også i hverdagen.

Mot til å vise handlekraft, initiativ og vilje til å kjempe og mot til å forsvare en medsoldat når det trengs. I militære operasjoner kan det være fare for ditt eget liv og andres liv. Det krever mot å sette din egen trygghet til side for å løse et oppdrag.

Skikket for rollen

Forsvarets Stabsskole er underlagt Forsvarets høgskole (FHS). FHS består av syv skoler og ett institutt. Disse er Befalsskolen, Cyberingeniørskolen, Språk- og etterretningsskolen, Hærens Krigsskole, Sjøkrigsskolen, Luftkrigsskolen, Stabsskolen samt Institutt for Forsvarsstudier.

FHS er Forsvarets og Norges fremste akademiske fagmiljø innen militærmakt og sikkerhets- og forsvarspolitikk, og FHS utdanner alt befal og alle offiserer i Forsvaret. Gjennom forskning og utvikling er FHS ledende på kunnskap om militære styrker og krigføring.

FHS har en skikkethetsnemnd, som jeg leder. Denne nemnden vurderer hvorvidt de yngste av våre kolleger i Forsvaret, nemlig kadetter og elever, er skikket til å bli offiserer. Dette betyr at nemnden behandler 1-2 saker hvert år hvor vi anbefaler at en kadett ikke skal beskikkes til offiser.

En slik avgjørelse er som oftest forankret i at vedkommende ikke vurderes skikket til å etterleve de strenge kravene som Forsvarets kjerneverdier, respekt, ansvar og mot, krever.

En slik avgjørelse er altså på ingen måte opphengt i fysiske krav eller vedkommendes akademiske prestasjoner på skolen. Den er utelukkende koblet mot i hvilken grad vedkommende er skikket til å bekle en rolle som offiser og potensielt lede andre i en krise- eller krigssituasjon.

Det er nettopp denne tilliten som stortingsrepresentant Farahmand skriver om. Det er dette jeg opplever at forsvarssjefen kaller en «krise», dersom dette helt nødvendige gjensidige tillitsforholdet mellom det norske folk og Forsvaret som etat skulle bryte sammen.

Må stille samme krav til alle

Vi vurderer våre yngste etter en svært høy standard. Hvorfor skal ikke de eldre og mer erfarne offiserene vurderes etter nøyaktig samme standard? Når vi forventer at 20-åringer tar de rette valgene, forstår Forsvarets kjerneverdier og klarer å styre sitt gryende lederskap etter disse, så må Forsvaret stille de samme kravene til alle oss andre også!

Forsvaret utdanner og trener for å operere og fungere i de mest kritiske situasjoner. Offiserer har myndighet til å beordre bruk av voldelig makt og sågar ta liv i en krise- eller krigssituasjon. Dette er svært alvorlige oppgaver som utdanningsinstitusjonen FHS tar på ytterste alvor.

Vårt daglige virke er å utdanne våre kommende ledere til å håndtere slike situasjoner på en profesjonell måte i tråd med Norges lover og Forsvarets kjerneverdier.

Forsvaret har ikke bruk for deg om du ikke kan følge kjerneverdiene respekt, ansvar og mot. Da må du finne deg noen annet å gjøre, enten du er sersjant eller oberst! For alt vi har og alt vi er!