Vi kan ikke overlate denne risikoen til våre barn og barnebarn. Forby atomvåpen nå!

  • Kjell Magne Bondevik
  • Thorbjørn Jagland
  • Anne-Grete Strøm-Erichsen
  • Eldbjørg Løwer
  • Knut Vollebæk
  • Bjørn Tore Godal
Fra venstre, øverst: Tidligere statsminister og utenriksminister Kjell Magne Bondevik, tidligere statsminister og utenriksminister Thorbjørn Jagland, tidligere forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, tidligere forsvarsminister Eldbjørg Løwer, tidligere utenriksminister Knut Vollebæk og tidligere utenriksminister og forsvarsminister Bjørn Tore Godal.

Verdens atomvåpenstater må presses.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.

Atomvåpen er forferdelige våpen som truer menneskeheten. De bør, i likhet med kjemiske og biologiske våpen, avskaffes. Hvis de blir benyttet, kan konsekvensene bli katastrofale.

De forsvares med at de skal være avskrekkende. Men hvor avskrekkende er våpen som ikke skal brukes? Nytteverdien av kjernefysisk avskrekking er tvilsom, mens risikoen er enorm.

Fortsetter vi å satse på kjernefysisk avskrekking, kan det ende med at atomvåpen blir brukt. Uansett hvor i verden det skjer, vil konsekvensene bli globale. Ingen kan lukke øynene for dette lenger. Vi kan ikke overlate denne risikoen til våre barn og barnebarn.

Dagens situasjon er uholdbar

Vi trenger en ny debatt om disse spørsmålene. Derfor har vi skrevet under et internasjonalt opprop til verdens regjeringer om å undertegne FN-traktaten som forbyr atomvåpen. 55 tidligere internasjonale ledere har undertegnet, blant andre FNs tidligere generalsekretær Ban Ki-moon og to tidligere generalsekretærer i Nato, Javier Solana og Willy Claes.

Les også

Les oppropet her: Et nytt atomvåpenkappløp er på vei. Det haster med å starte et kappløp om nedrustning.

Vi vet hvor viktig Nato er for Norges sikkerhet. Vi vet at tre NATO-land har atomvåpen, og at dette inngår i alliansens forsvarskonsept. Forbudstraktaten står imidlertid ikke i folkerettslig motstrid til Atlanterhavspakten.

Dersom Norge slutter seg til, kan vi fortsatt være alliert med atomvåpenstater. Men vi blir forpliktet til ikke å bistå eller oppmuntre våre allierte til å bruke, true med å bruke eller beholde kjernefysiske våpen. Det gjenstår nå bare ratifikasjon fra seks land for at traktaten skal tre i kraft.

Vi mener tiden er inne for å tenke nytt, fordi dagens situasjon er uholdbar. Vi må innse at dersom vi ikke tar tydelig standpunkt mot at atomvåpen skal besittes og potensielt brukes på våre vegne, vil nye og destabiliserende atomvåpen produseres og utstasjoneres i vårt navn.

Dommedagsklokken tikker

Da tanken om atomvåpen som et avskrekkingsmiddel ble utviklet, hadde vi en bipolar verden med maktbalanse mellom Nato og Warszawapakten, konsentrert rundt atommaktene USA og Sovjetunionen. I dag er verdensbildet et annet.

Warszawapakten og Sovjetunionen er historie. I tillegg til de opprinnelige fem atommaktene har fire andre land skaffet seg atomvåpen, og antall terskelland er økende. Dette gjør situasjonen mer uforutsigbar og farlig.

Les også

Kommentar av Therese Sollien: Verdens grusomste fredsbevaring

Mens atomvåpenstatene ruster opp og moderniserer sine arsenaler, går etablerte avtaler for kjernefysisk rustningskontroll i oppløsning. For eksempel trakk USA og Russland seg fra avtalen om forbud mot landbaserte mellomdistanseraketter i 2019.

Ikkespredningsavtalen av 1968 lider under manglende implementering. Diskusjonene i Nedrustningskonferansen i Genève har stått stille siden 1990-tallet. Noen statsledere bruker atomvåpen aktivt som statussymboler. Ifølge Bulletin of the Atomic Scientists’ dommedagsklokke har vi aldri vært nærmere en kjernefysisk katastrofe enn vi er i dag.

Verdens atomvåpenstater må presses

Svaret på denne forvitringen kan ikke være å fortsette som før. Vi må selvsagt gjøre det vi kan for å berge eksisterende avtaler. Men vi må erkjenne at det vi har gjort til nå, ikke på langt nær har vært nok. Vi må forsikre oss om at besittelse av atomvåpen blir en belastning snarere enn en kilde til prestisje.

Som tidligere regjeringsmedlemmer har vi full forståelse for de ulike hensyn et natoland som Norge må ta. Men vi mener at det finnes mer handlingsrom i Nato enn det vi benytter i dag.

Vi bør ha en nasjonal politikk der atomvåpen ikke er et legitimt, effektivt eller ønskelig virkemiddel for noen. Ikke for Russland, Kina eller Nord-Korea. Ikke for våre allierte. Ikke for oss. Det kan vi skape aksept for blant våre allierte. Vi må også virke i Nato for en ny giv i arbeidet med atomnedrustning.

Verdens atomvåpenstater må presses og hjelpes til å forhandle om gjensidig reduksjon og avskaffing av atomvåpen. Nato kan ikke løse atomvåpenproblemet alene. Men Nato kan lede.

Ta avstand fra kjernefysisk avskrekking

Til dem som nå vil svare oss at de deler vårt mål om en verden fri for atomvåpen, men at FN-traktaten som forbyr atomvåpen ikke er det riktige verktøyet:

Vi vil si som tidligere utenriksminister og generaldirektør i Det internasjonale atomenergibyrået, Hans Blix: «Reaksjonen til NATO-landene […] har vært overdreven; de tekniske innvendingene de reiser, er anstrengte. Den egentlige innvendingen deres er at traktaten forbyr produksjon, bruk og besittelse av atomvåpen uten unntak.»

Uansett om det skal skje innenfor eller utenfor rammen av den nye forbudstraktaten, trengs det forhandlinger mellom atomvåpenstatene om nedrustningsavtaler. For å komme dit må vi ta avstand fra kjernefysisk avskrekking.

Verden er blitt for farlig til å leve med disse våpnene. Vi er dypt bekymret for at de snart skal bli brukt igjen. Derfor er det påtrengende nødvendig å kvitte seg med dem. FN-traktaten som forbyr atomvåpen, vil være et viktig bidrag på veien.