Kronikk: Myten om Gjøkeredet | Andreassen, Friis og Røssberg

  • Svein Friis, professor og overlege i psykiatri, Universitetet i Oslo
  • Ole A Andreassen, professor og overlege i psykiatri, Universitetet i Oslo
  • Jan Ivar Røssberg, professor og overlege, Universitetet i Oslo
Bildet viser Jack Nicholson som karakteren R.P. McMurphy i filmklassikeren Gjøkeredet fra 1975.

Det er fortsatt mye myter og stigmatisering rundt det å bli rammet av en psykisk lidelse. Mest stigmatiserende er det å bli innlagt på en sykehuspost i psykisk helsevern.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det synes å være en utbredt oppfatning at sykehusopphold gjør mer skade enn gavn for mennesker med alvorlig psykiske lidelser.

I mediene får vi jevnlig vite at en person har «havnet i psykiatrien». Vi har aldri sett slike uttrykk brukt i andre områder av medisinen.

Det er ingen som sier at pasienter «har havnet» i hjertemedisinen eller kreftkirurgien. Uttrykket «havnet i psykiatrien» spiller på skrekkhistorier fra de gamle asylene og filmer som Gjøkeredet.

Derved kan det legge sten til byrden både for dem som sliter med alvorlige psykiske lidelser, og for dem som gjør sitt beste for å hjelpe.

Gjøkeredetilstander borte

I en tid hvor «fake news» er på alles lepper, er det god grunn til å skille mellom myter og realiteter.

Vi erkjenner at det forekommer feildiagnostisering, feilbehandling og overmedisinering, samt for hyppig bruk av tvang. Som fagfolk har vi all mulig grunn til å beklage det. Men samtidig er det viktig å understreke at dette ikke gjelder flertallet.

Ole A Andreassen

Forskning viser at veldig mange får god hjelp ved en sykehusinnleggelse. De får hjelp til å håndtere sine plagsomme symptomer, og behandlingen bidrar til et bedret funksjonsnivå samt bedre selvopplevd livskvalitet.

Det er lite gjøkeredetilstander på moderne sykehusposter i psykisk helsevern i dag.

Godt behandlingsmiljø

Siden 1960-tallet har forskning stadig bekreftet at av de viktigste behandlingselementene på sykehusposter er atmosfæren. Rent umiddelbart virker det riktig.

Når vi kommer inn i et hus, et kontor eller en avdeling, får vi ganske fort en fornemmelse av stemningen. Denne stemningen avgjør om vi får lyst til å bli eller å komme oss ut fortest mulig.

Pasienter med alvorlige psykiske lidelser trives best i miljøer som er forutsigbare, støttende, praktisk orienterte og har et lavt aggresjonsnivå.

Svein Friis

For å få til slike miljøer er det viktig å legge forholdene til rette for å bygge gode relasjoner mellom miljøpersonalet og pasientene. Det må legges stor vekt på individuell kontakt med den enkelte pasient.

Miljøet må være preget av et personale som er respektfulle, empatiske, interesserte og forståelsesfulle. De må bruke tid sammen med pasientene og skape et trygt terapeutisk miljø der det blir bygget tillit.

Klarer sykehusposter å skape et slikt miljø, er pasientene mer fornøyd med behandlingen, og de blir raskere bedre.

Økt press

Sykehusbehandling er den dyreste behandlingen vi har i psykisk helsevern, og skal det spares penger, er det den behandlingsformen det er mest fristende å kutte ned på. Slagordene har nå lenge vært: Kortere er bedre, og ute er bedre enn inne.

Siden 1980-tallet er antall sengeplasser i psykisk helsevern blitt redusert betraktelig. Det har ført til at de som er innlagt, har mer alvorlige symptomer enn tidligere.

Les også

Ingeborg Senneset: «Jeg fryktet at jeg var pasienten det ikke var noe håp for»

Samtidig er det et økt press på at de raskt skal bli så symptomfri at de kan skrives ut til oppfølging på poliklinikkene. Det gjør at det blir vanskelig å etablere en god relasjon.

Faren er at det for ensidig satses på medikamenter fordi det blir viktigere å håndtere lidelser enn å møte mennesker. Medikamenter kan gi symptomdemping for de fleste, men uten at det blir etablert en terapeutisk relasjon, vil resultatet lett bli hyppige tilbakefall og re-innleggelser. Det er ingen optimal behandling.

Slagord eller realitet?

Helseminister Bent Høie (H) har lansert et utmerket slagord: «Pasientenes helsetjeneste». Men hvis det skal bli mer enn tomme ord, er det nødvendig å legge forholdene til rette for å bygge en relasjon.

Jan Ivar Røssberg

Det tar tid å bygge en relasjon, ikke minst for pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Og dagens New Public Management fører lett til at pasienten flyttes mellom enheter og behandlingsnivåer, uten å få mulighet til å etablere en fast relasjon.

Det er et paradoks at de med de mest alvorlige lidelsene ofte kan møte et fragmentert behandlingsapparat.

Denne formen for helsetjeneste, med stor vekt på raskest mulig demping av symptomer, har konsekvenser ikke bare for pasientene. Det bidrar til høy turn over og mer utbrenthet blant personale på sykehusposter i psykisk helsevern.

For å skape et optimalt behandlingsmiljø for pasientene, må det også tas hensyn til miljøpersonalet og deres arbeidssituasjon. Hvis ikke skaper man aldri pasientenes helsetjeneste.

Redusere stigma

Det er fortsatt mye myter og stigmatisering rundt det å bli rammet av en psykisk lidelse. Dette selv om nesten 50 prosent av oss vil rammes i løpet av livet og at nesten alle på en eller annen måte vil stifte bekjentskap med psykisk helsevern.

Mest stigmatiserende er det å bli innlagt på en sykehuspost i psykisk helsevern. Slik bør det ikke være.

Les også

Tvang i psykiatrien: Nå fortjener Høie ros, skriver Målfrid J. Frahm Jensen og Astrid Weber

En sykehusinnleggelse er for mange det første nødvendige skrittet for å kunne lære seg å mestre sine psykiske plager. Derfor er det viktig at det oppholdet blir en god opplevelse.

Like viktig er det å unngå uttrykk som «havnet i psykiatrien». De bidrar til å forsterke stigma ved sykehusopphold og kan skremme folk fra å søke nødvendig hjelp.


Mer om psykisk helse?