Kronikk

Kronikk: Marihuana er effektiv medisin | Dagfinn Haarr, Sofie Haughom

  • Dagfinn Haarr
  • Sofie Haughom
I blant annet Israel er dyrking av marihuana til medisinsk bruk lovlig.

Blir muligheten for et verdig liv ofret på samfunnsmoralismens alter?

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Informasjon om marihuana/cannabis som rusmiddel, med de potensielle negative bivirkninger en slik bruk kan medføre, er etter hvert godt kjent for de fleste nordmenn. Det langt færre vet er at marihuana også er en effektiv medisin mot flere sykdomstilstander.

Man kan gjerne si at en rekreasjonsbruker bevisst overdoserer en medisin for å oppnå bivirkninger, mens en pasient er på jakt etter helt andre egenskaper ved planten.

Dagfinn Haarr, lege, spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin

Foreløpig er smerte-, krampe-, betennelses— og kvalmedemping blant de best dokumenterte egenskapene. Det finnes andre medikamenter mot de fleste av disse tilstandene, men ikke alle er like effektive, og bivirkningene er ofte kraftigere enn dem man får av cannabinoidmedisin.

Sofie Haughom, fysioterapeut med master i samfunnsikkerhet og smertepasient

I flere land ser vi derfor nå at marihuana gjøres tilgjengelig for pasienter som reseptbelagt medisin. Men i Norge har det frem til nå vært tilnærmet umulig for pasienter å få tilgang til cannabinoidmedisin. Og selv om legemiddelverket nå gjør en innsats for å myke opp reglementet noe, hjelper dette pasientene lite så lenge andre deler av helsevesenet ikke gjør det samme. Da er fortsatt alvorlig syke mennesker overlatt til en uverdig omgang med det kriminelle markedet, på desperat jakt etter effektiv medisin når andre medisiner har feilet.

Færre bivirkninger

Marihuana er en sekkebetegnelse for mange hundre plantevarianter. På det europeiske markedet har vi i dag ni standardiserte cannabinoidmedisiner. De har ulikt innhold av de to mest kjente virkestoffene THC og CBD.

Det varierer med ulike sykdomstilstander og individer hvilken type som gir best effekt. Generelt er medisinske varianter mildere enn illegale varianter som ofte er videreforedlet for å gi mest mulig rus, noe pasienter ønsker å unngå. Noen medisinske varianter er også helt uten det rusgivende virkestoffet THC.

Bivirkningene ved bruk av medisinsk marihuana ser ut til å være små til moderate og avhengighetspotensialet lite

Selve administreringen til medisinsk bruk avviker også fra rekreasjonsbruk, og potensielle bivirkningsprofiler kan derfor ikke direkte sammenlignes. Ifølge en studie publisert i The Journal of Pain i 2015: «Cannabis for the Management of Pain; Assessment of Safety Study» ser bivirkningene ved bruk av medisinsk marihuana ut til å være små til moderate og avhengighetspotensialet lite.

Ifølge verdens ledende cannabinoidforsker, Raphael Mechoulam, er heller ikke naturlig cannabinoidmedisin dødelig. Dette i motsetning til flere andre tilgjengelige medikamenter og illegal marihuana som kan inneholde livstruende syntetiske tilsetningsstoffer.

Lite forskning

Siden marihuana er en hel plante, faller den medisinsk mellom to stoler. Den er for potent til å defineres som helsekost og inneholder for mange virkestoffer til at legemiddelindustrien lett kan ta patent på den.

Dermed har forskning på medisinske egenskaper lenge vært mangelfull. Men dette er i ferd med å endre seg. Blant annet er effekten på langvarige sterke smerter i dag godt dokumentert. Vi snakker da om smertetilstander som er svært vanskelige å behandle med andre medisiner og som er så invalidiserende at flere pasienter velger selvmord.

Et av de høyest rangerte medisinske tidsskriftene, JAMA (The Journal of the American Medical Association), publiserte nylig en oppsummeringsstudie; «Cannabinoids for Medical Use». Her blir på ny marihuanas effekt på langvarige smerter bekreftet.

Pasienten må dekke hele kostnaden selv, opp mot 5.000 kroner i måneden.

Men i mangel av bedre tilgjengelige alternativer brukes ofte morfin til behandling av slike smerter i Norge. Morfin er effektivt på akutte smerter, men egner seg ofte ikke til å behandle langvarige smerter. Langvarig bruk øker også risikoen for flere alvorlige bivirkninger.

Helsevesenet opererer ellers med en regel som sier at tilgangen til en medisin skal stå i forhold til sykdommens alvorlighet, medisinens effekt og registrerte bivirkninger. Men i dette tilfellet kan det se ut til at regelen slår sprekker.

Pasienten må betale selv

Noen vil påstå at cannabinoidmedisin allerede er tilgjengelig for pasienter i Norge via den legemiddelproduserte munnsprayen Sativex. Dette er en sannhet med store modifikasjoner. Sprayen er i praksis kun tilgjengelig for MS pasienter. For andre pasienter er det vanskelig å finne leger som er villige til å skrive den ut, og man må dekke hele kostnaden selv, opp mot 5.000 kroner i måneden.

Dette er penger mange syke ikke har. Sativex er også bare én av flere ulike standardiserte medisinske varianter, og en av de svakeste. Mange vil behøve sterkere varianter og andre forholdstall mellom virkestoffene for å få effekt. For øvrig er også svakere varianter enn Sativex utilgjengelige i Norge i dag.

Mange virkestoffer

For dem som vurderer og godkjenner medikamenter, er det en utfordring at en hel plante ikke kan defineres som legemiddel. Alle forskrifter og regler bygger på at man skal isolere ett og ett virkestoff.

Marihuana inneholder derimot nær hundre kjente virkestoffer (cannabinoider) og mange tilleggsstoffer (terpenes) som påvirker hverandre. Å finne frem til akkurat hvilke virkestoffer og tilleggsstoffer som må være til stede for å oppnå optimal effekt, kan derfor ta generasjoner. Tid dagens syke ikke har.

Cannabinoidmedisin må løftes bort fra bakgater og hemmelige nettsider og inn i helsevesenet der den hører hjemme

Vi må derfor unngå at det beste kommer i veien for det gode. Samtidig som vi driver mer forskning for å isolere og dyrke frem stadig mer effektiv medisin med minst mulig bivirkninger, må vi sørge for at dagens syke gis tilgang til de standardiserte medisinske variantene som allerede finnes på markedet. Vi har allerede nok dokumentasjon til å kunne forsvare en slik praksis opp mot enkelte sykdomstilstander.

I dag opplever pasienter at fastlegen anbefaler dem å gå på gaten og kjøpe marihuana fordi lovlig tilgang er tilnærmet umulig. Vi har spesialister som sender sine pasienter til Nederland for å hente hjem cannabinoidmedisin lovlig, og vi har pasienter som ser en siste utvei i å dyrke planten selv for å ha kontroll med kostnader og kvalitet.

Det er nå på høy tid at cannabinoidmedisin løftes bort fra bakgater og hemmelige nettsider og inn i helsevesenet der den hører hjemme. Å gi alvorlig syke mennesker et så verdig liv som mulig, bør settes høyt, også når dette krever behandling med medisinsk marihuana.


Flere unge har vondt:

Les også

Kroppen var så nedkjørt av smerter at legene må legge Celine i kunstig koma

Ikke alle synes denne virket etter hensikten:

Diskusjon på villspor?

Les også

Legaliseringsfokuset gir signal til barn og unge om at hasj ikke er så farlig. Dette blir et feil budskap

Hver tiende amerikaner er bruker:

Les også

Marihuanabruken i USA doblet på et tiår

Tillater dyrking:

Les også

Australia vil legalisere dyrking av medisinsk marihuana

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kronikk
  2. Narkotika
  3. Medisin
  4. Helse