Kronikk

Regjeringen foreslår en ny statistikklov tilpasset dagens behov | Siv Jensen

 • Siv Jensen
  Finansminister (Frp)
SSB skal også fremover ha forskning og analyse rettet mot Stortinget, regjeringen og partene i arbeidslivet som oppgave, skriver finansminister Siv Jensen.

Lovforslaget legger større vekt på personvern.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Offisiell statistikk er vårt felles faktagrunnlag. Det danner grunnlag for det offentlige ordskiftet, for politikk og for beslutninger ellers i samfunnet.

Dagens statistikklov fra 1989 var moderne da den kom, men arbeidet med statistikk har senere endret seg mye. Tiden har løpt fra det nåværende lovverket. I dag har vi lagt frem forslag til ny statistikklov som gir et godt rammeverk for offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå fremover.

SSBs virksomhet vil i all hovedsak fortsette som i dag. SSB gjør en god og viktig jobb og nyter høy tillit i samfunnet. Slik skal det fortsatt være. Lovforslaget vil gi klarere rammer for SSBs virksomhet og offisiell statistikk. I hovedtrekk foreslår vi:

 • Å opprette et nasjonalt program for offisiell statistikk
 • At SSB fortsatt skal ha et todelt samfunnsoppdrag og drive med forskning og analyse
 • At SSBs faglige uavhengighet består
 • At dagens styre erstattes av et råd

Større vekt på personvern

Lovforslaget bygger på statistikklovutvalgets utredning som ble lagt frem i fjor sommer, men legger større vekt på personvern. De rundt 90 høringsuttalelsene til forslaget viser at det ikke er tvil om at statistikk betyr mye for mange, og at SSB er en viktig samfunnsinstitusjon.

Et nasjonalt program for offisiell statistikk vil angi hva som er offisiell statistikk, og hvem som er ansvarlig for å produsere dem. Denne oversikten har vi ikke i dag.

SSB er og skal være den sentrale statistikkmyndigheten i Norge. SSB skal utarbeide programforslag etter samråd med andre statistikkprodusenter.

Forslaget skal deretter på offentlig høring, slik at også brukere av statistikk, det vil si de fleste i landet, får mulighet til å gi innspill om hvilken statistikk som bør produseres. Programmet skal vedtas av Kongen i statsråd. Slik sikrer vi en åpen, grundig og helhetlig vurdering av samfunnets behov for offisiell statistikk der alle berørte parter blir involvert.

SSB skal også fremover ha forskning og analyse rettet mot Stortinget, regjeringen og partene i arbeidslivet som oppgave.

Les også

Aftenposten mener: SSBs uavhengighet må være ubestridt

Skal fortsatt levere både statistikk og forskning

Et todelt samfunnsoppdrag med både statistikk og forskning er ikke opplagt. Det er ikke vanlig i andre land, og statistikklovutvalget drøfter både fordeler og ulemper ved dette. Et særlig hensyn er at SSBs ansvar som statistikkmyndighet ikke svekkes.

Mens statistikk søker å gi en beskrivelse av faktiske forhold som ligger bak oss, er det ofte større usikkerhet og mer rom for diskusjon knyttet til resultatene som kommer fra forskning og analyse.

Vi har i våre vurderinger lagt stor vekt på at SSB gjør en solid jobb innen forskning og analyse i dag. Det er bred tillit til SSBs leveranser. Å flytte forskningsvirksomheten ut av SSB ville gi kostnader, ta tid å bygge opp, og resultatet ville ikke være garantert.

Fortsatt uavhengig i statistikkfaglige spørsmål

SSB skal, som i dag, være uavhengig i statistikkfaglige spørsmål. Samfunnet må være trygg på at de som produserer statistikken ikke er blitt instruert fra politiske myndigheter eller andre. Uavhengigheten klargjøres i den nye loven.

Direktøren skal hverken be om eller motta instruks fra noen i beslutninger om statistiske metoder, standarder og tidsplaner for offentliggjøring av offisiell statistikk fra SSB. En tilsvarende uavhengighet må gjelde også for andre myndigheter som skal produsere offisiell statistikk i Norge.

SSB skal være uavhengig også i utførelsen av forskning og analyse.

Men, på samme måte som at offisiell statistikk skal besluttes av Kongen i statsråd, kan SSB bli pålagt oppgaver av overordnet departement innen forskning og analyse.

Det er da viktig med åpenhet om oppgavene og premissene som ligger til grunn, og at SSB gjør rede for hvordan eventuelle føringer påvirker resultatene.

Erstatter styre med råd

Vi foreslår å erstatte dagens styre med et råd for SSB, i tråd med utvalgets forslag.

Dagens styre gjør en god jobb og fyller en viktig funksjon.

Etter det europeiske statistikkregelverket innebærer direktørens uavhengighet imidlertid at vesentlige deler av SSBs virksomhet ikke lenger kan være styrets ansvar.

Rådet skal være en støtte og rådgiver for direktøren, og samtidig føre oppsyn med at virksomheten oppfyller sitt samfunnsoppdrag. Rådet skal årlig gjøre rede for sine vurderinger i en offentlig rapport til departementet. Rådet vil dermed bidra til åpenhet om SSBs virksomhet utad.

Personvernet ivaretas

SSB må kunne hente inn nødvendige opplysninger for å utarbeide god, offisiell statistikk. Dataene SSB utarbeider er verdifulle og bør utnyttes til forskning og analyseformål også utenfor SSB. Men her må personvernet ivaretas, slik også flere høringsinstanser pekte på.

På dette området går vi derfor ikke like langt som statistikklovutvalget. Vi mener at vi har funnet en god og forsvarlig balanse mellom den enkeltes rett til personvern på den ene siden, og samfunnets interesser på den andre siden.

Vi foreslår at opplysninger skal kunne deles med forskningsinstitusjoner og offentlige myndigheter, men ikke med andre. SSB skal heller ikke gi andre tilgang til opplysninger innhentet fra helseregistre.

Det stilles strenge krav til at opplysningene bare kan brukes til statistiske formål, forskning og analyse, slik den europeiske forordningen foreskriver. De skal, som i dag, under ingen omstendigheter benyttes til å si noe om enkeltpersoner.

Vi legger i dag frem et godt rammeverk for offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå.

Les også:

Les også

 1. Forskning uten full frihet i SSB

 2. Norges gull må være tilgjengelig for forskning | Tone Fløtten, Ingrid Helgøy, Sveinung Skule og Tanja Storsul

 3. Norges gull ER tilgjengelig for forskning | Torstein Bye

Les mer om

 1. Statistisk sentralbyrå
 2. Personvern
 3. Siv Jensen
 4. Forskning og vitenskap