Kronikk

Nå skal det endelig lønne seg å fortsette i offentlig stilling etter fylte 67 år!

 • Geir Martinussen
  Geir Martinussen
  Fagsenteret for seniorer, OsloMet
Samordningsfellen må oppheves! skriver Geir Martinussen, medlem av Arbeidsgruppa mot Samordningsfellen. Han har vært lærer i grunnskolen i 30 år og lærerutdanner ved OsloMet i 15 år.

For nå gir partiene uttrykk for ar det skal bli slutt på å «stjele» pensjonsinnskudd fra pensjonister som har vært ansatt i det offentlige.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Fra politikerhold har viktigheten av at offentlig ansatte fortsetter i stillingene sine lengst mulig etter oppnådd pensjonsalder, vært et sterkt uttalt ønske.

Men, tro det eller ei: I dag er det slik at dess lenger de fortsetter i offentlig stilling etter fylte 67 år, dess mer reduseres den innbetalte og opptjente tjenestepensjonen deres.

For mange helt ned til null kroner, noe som kan medføre tap av flere millioner kroner.

For de fleste er det nok uforståelig at noe slikt kan være tilfelle. Men i 2010 vedtok et flertall på Stortinget at det fra 2011 skulle iverksettes en samordning mellom folketrygd og offentlig tjenestepensjon, som ville føre til den nevnte inndragelsen av opptjent pensjon.

Mange utspill

Ett år etter innså nok stortingsrepresentantene feilen ved vedtaket, for i 2012 vedtok de at dette ikke skulle gjelde dem, og heller ikke regjeringsmedlemmer.

Men hva i all verden kan begrunnelsen være for at det fortsatt skal gjelde andre offentlig ansatte?

Sist saken om opphevelse av det som kalles «Samordningsfellen», var lagt frem for stortinget etter representantforslag 141L (2019–2020) fra Senterpartiet, fikk forslaget kun støtte fra Sosialistisk Venstreparti og Rødt (i tillegg til Sp).

Dette var i 2020. Senere er det kommet svært mange utspill. Disse utspillene er det all grunn til å tolke som at det i dag er få, om noen, partier som ikke vil støtte et tilsvarende forslag som det Senterpartiet la frem.

Mange vil kalle det «tyveri»

Det kan gis en rekke konkrete eksempler på det økonomiske tapet for svært mange tidligere offentlige ansatte, noe som gjelder over 20.000 personer født mellom 1944 og 1953.

Her nevnes ett eksempel:

De fleste som fortsetter i offentlig stilling til fylte 73 år, blir fratatt hele sin tjenestepensjon.

For en offentlig ansatt med en ganske normal inntekt gjennom 40 år vil det være innbetalt mer enn to millioner kroner i tjenestepensjonsinnskudd.

Hele dette beløpet inndras som følge av det absurde stortingsvedtaket i 2010, og resultatet er at det ikke blir utbetalt noe som helst i tjenestepensjon.

For personer med svært høy lønn i offentlig sektor blir ikke samordningsfradraget så stort at all tjenestepensjon spises opp. Men det gjelder for alle med normale eller lavere lønninger født fra 1944 til 1953 – de taper hele den innbetalte tjenestepensjonen.

Mange vil nok kalle dette et tyveri fra statens side, og heldigvis er det slik at de fleste (alle?) partiene har innsett det. Endelig har de satt seg inn i problematikken.

Fra så godt som alle er det kommet forslag og uttalelser som vil gjøre at det faktisk SKAL lønne seg å fortsette i offentlig stilling etter fylte 67 år.

Over i det private

I private næringer kan man ta ut full pensjon ved fylte 67 år – og samtidig fortsette i fullt betalt hel eller delvis jobb.

Og offentlig ansatte som går over i stilling i det private etter fylte 67 år, kan ta ut full offentlig pensjon samtidig med full lønn fra det private.

Hva er årsaken til at de daværende stortingsrepresentantene prioriterte det private fremfor det offentlige? Vil nåværende representanter sørge for like regler?

Før den gikk av, la Solberg-regjeringen (Høyre, Venstre og KrF, med Frp som støtteparti) frem Proposisjon 227 L. Der fremgår det klart at de er imot Samordningsfellen, og at ønsket er at det skal lønne seg økonomisk å jobbe lengst mulig, også i offentlig stilling, etter fylte 67 år.

Noen sitater

Mye fra proposisjonen kunne vært sitert, men jeg nøyer meg med følgende:

De mener:

 • At statens seniorpolitikk har som formål «å bidra til at flere står lenger i arbeid».
 • At det økonomisk skal innebære «bedre uttelling å stå lenger i arbeid».
 • At for å sikre bærekraften er det nødvendig «at flere står lenger i arbeid og utsetter avgangen fra arbeidslivet».
 • At «flere enn tidligere vil se seg økonomisk tjent med å stå lenger i arbeid».

Dette tilsier at de nevnte partiene uten tvil er for en opphevelse av samordningen mellom «vanlig» offentlig pensjon fra Nav og statlige (SPK) eller kommunale (KLP) pensjonskasser.

Støtte fra Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet har gitt klart uttrykk for at det er feil at folk skal tape på å jobbe etter fylte 67 år, og jeg er sikker på at Arbeiderpartiet vil støtte et nytt forslag om opphevelse av Samordningsfellen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har skrevet følgende i en e-post til et av medlemmene av Arbeidsgruppa mot Samordningsfellen:

 • At Arbeiderpartiets utgangspunkt har vært at «ingen skal tape på å stå i jobb utover 67 år, tvert imot. Det skal belønnes.»
 • At « ... ingen skal tape i årlig utbetalt pensjon.»

Hans partifelle Frode Jacobsen uttalte, som representant for Arbeiderpartiet på Pensjonistforeningens møte i Oslo 30. august, at: «Samordningsfellen er uheldig.»

På ovennevnte møte var samtlige partier representert, og ingen uttrykte støtte til samordningsfellen. Også på møter andre steder i landet var holdningen den samme.

Likevel er det, utrolig nok, bare stortings- og regjeringsmedlemmer som slipper unna fellen.

Store summer

Som nevnt taper minst 20.000 offentlig ansatte hele eller deler av sin tjenestepensjon ved å slutte i offentlig stilling senere enn fylte 67 år.

I eksempelet tidligere i kronikken ble det innbetalt over to millioner i tjenestepensjonsinnskudd, noe Statens Pensjonskasse i sin pensjonsblogg betegner nettopp som et innskudd, som vil tilbakebetales:

«Et viktig poeng å være klar over er at de månedlige innbetalingene til oss ikke er «tradisjonell» sparing, men det er et pensjonsinnskudd som til slutt utgjør din andel av totalkaken ved utbetaling av din pensjon.»

Dersom hver av de 20.000 offentlig ansatte i gjennomsnitt taper «bare» 30.000 pr. år i løpet av 15 år som pensjonister, altså totalt 450.000 for hver, betyr det en ren inndragning av tjenestepensjonen på totalt 20 x 450 millioner. Det betyr ni milliarder kroner. Men reelt sett er nok beløpet vesentlig høyere.

Må oppheves

Det som er referert og poengtert ovenfor, bør føre til at et enstemmig storting vil vedta at Samordningsfellen må oppheves!

Så er spørsmålet hvilke partier som i nær fremtid vil fremlegge et nytt konkret forslag. Eller kanskje kommer det et felles forslag fra flere, eller alle, partier?

Til slutt en sterk oppfordring til samtlige partier om offisielt å gi klart uttrykk for hvordan de vil forholde seg – snarest!

Les også

 1. Pensjonsrådgiver Harald Engelstad: «Det er liten sammenheng mellom pensjonsinnskudd og dagens tjenestepensjon»

 2. Axel West Pedersen svarer: «Noen vil tape 1–2 millioner kroner i pensjon hvis de jobber frem til fylte 73 år»

Les mer om

 1. Pensjon