Rituell omskjæring av gutter bryter medisinsk-etiske prinsipper

Siden eventuelle medisinske fordeler hører voksenlivet til, bør gutten selv få ta valget når han blir gammel nok, skriver kronikkforfatterne. Her fra rituell omskjæring av et jødisk guttebarn.

Det er ingen helsemessig grunn til å omskjære små gutter i de nordiske landene.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.

Tilstander som hos voksne menn kan tale for omskjæring, for eksempel mulig redusert overføring av hivsmitte ved seksuell kontakt, er lite relevante i vår del av verden.Forebygging av urinveisinfeksjoner er også brukt som et argument i debatten. Man må omskjære rundt 200 babyer for å spare én urinveisinfeksjon, en tilstand som enkelt kan behandles med antibiotika. Inngrepet tilfredsstiller derfor ikke de strenge krav som stilles til forebyggende kirurgiske inngrep, spesielt når de gjøres på personer som ikke kan samtykke.

I USA, ett av to land i verden som ikke har signert FNs barnekonvensjon, blir voksenhelse og økonomiske besparelser på grunn av mulig redusert hivsmitte ved seksuell kontakt brukt som medisinsk argument for å omskjære små guttebabyer. Europeiske barnemedisinere er uenige i dette og mener at mangelen på helsegevinster i barndommen, i tillegg til smertene og risikoen ved inngrepet, gjør at inngrepet må vente til gutten kan bestemme selv.

Hvor smertefullt og risikabelt?

For å fjerne forhuden må den først løsnes fra penishodet. Både denne løsningen og den videre fjerningen av forhuden er smertefull i mange dager etterpå, selv med lokalbedøvelse.

Her i landet antas det at ca. 2000 guttebabyer omskjæres i året. Akutte komplikasjoner er blødninger, infeksjoner, skader på penishodet og bedøvelsesrelaterte komplikasjoner. Senkomplikasjoner som feilstillinger, arrdannelser og liten penis (buried penis) kan føre til behov for ny kirurgi. I ytterste konsekvens, heldigvis svært sjelden, sees delvis eller total ødeleggelse av penis.

I Norge mangler vi gode studier på kort— og langtidskonsekvenser av rituell omskjæring av guttebarn. En nylig publisert studie i Danish Medical Journal viste en komplikasjonsrate på 5,1 prosent etter omskjæringer utført av barnekirurger på Rigshospitalet i København. Internasjonale studier viser alt fra under 1 til 35 prosent komplikasjoner etter inngrepet.

Norsk guttebarn døde

Vi vet ikke nøyaktig hvor mange norske gutter som får komplikasjoner etter omskjæring, men det er grunn til å tro at tallene ligner de danske. Nylig døde et guttebarn i Oslo to dager etter omskjæring gjort av lege, et annet ble i all hast fraktet til sykehus på grunn av livstruende komplikasjoner etter inngrepet. På Oslo universitetssykehus behandler barnekirurgene ca. 5–10 barn årlig for komplikasjoner etter rituell omskjæring. Vi kjenner ikke tallene fra de andre sykehusene eller legekontorene.

Hvorfor bør guttene selv bestemme?

Omskjæring er et viktig symbol for egen tro og kultur for mange foreldre og deres sønner. Men ritualet innebærer at man skjærer bort deler av det mest intime på kroppen til et friskt barn, en livsvarig merking av kroppen. Smerten og risikoen ved inngrepet kan aldri elimineres helt, selv med optimal medisinsk behandling. Siden eventuelle medisinske fordeler hører voksenlivet til, bør gutten selv få ta valget når han blir gammel nok.

Les også

Religiøs omskjæring bør tillates

I de nordiske landene er det en økende andel flerkulturelle barn, og vi får tilbakemeldinger fra mødre som føler seg presset til å gjennomføre inngrepet. Mer bekymringsfullt er tilbakemeldinger fra gutter som føler seg merket og tvunget inn i en kulturell identitet de ikke kjenner seg hjemme i – og som fører til at de ikke vil dusje eller delta i sportsaktiviteter.

Kunnskap og menneskerettigheter

Hverken barnekonvensjonen eller andre menneskerettighetskonvensjoner gir klare svar på spørsmålet om rituell omskjæring. Ulike rettigheter, som religionsfrihet og barns rett til medbestemmelse og kroppslig integritet, må balanseres og vektes.

Mye av svaret bør ligge i de medisinske konsekvensene av inngrepet. Smertene, risikoen og det irreversible ved omskjæring av guttebarn gjør at vi mener inngrepet kan være i strid med barnekonvensjonens artikkel 12 og 24. Artikkel 12 omhandler barns rett til medbestemmelse. I Artikkel 24 står det at barn skal beskyttes mot tradisjonsbundne ritualer som kan være skadelige for deres helse. Vi mener at barnets beste må gå foran voksnes rett til å utøve sine religiøse eller tradisjonsbundne ritualer.

En gryende erkjennelse

FNs menneskerettighetsråd har oppfordret alle land til å avskaffe inngrep som kompromitterer barns integritet og verdighet, og som ikke respekterer barns rettigheter. International NGO Council on Violence Against Children, et tungt rådgiverorgan for FN, løftet i fjor frem at omskjæring uten samtykke er en grov krenkelse av gutters fysiske integritet og rett til beskyttelse mot vold.

Å innføre rituell omskjæring som et gratis tilbud på sykehus, er en dårlig idé. Dette vil legitimere og videreføre praksisen slik den eksisterer i dag. Det kan i tillegg øke presset på dem som ikke ønsker å utføre inngrepet. Europarådets parlamentarikerforsamling definerer i en nylig resolusjon rituell omskjæring av gutter som en krenkelse av deres fysiske integritet og oppfordrer medlemsstatene til å arbeide for guttenes rett til medbestemmelse. De nordiske barneombudene anbefaler en aldersgrense. Og her hjemme etterspør Norsk senter for menneskerettigheter ved juridisk fakultet i Oslo en grundig analyse av de menneskerettslige spørsmålene vedrørende rituell omskjæring av gutter – noe som forutsetter en vurdering av de medisinske forholdene ved inngrepet.

Barnas beste er myndighetenes ansvar

Å innføre rituell omskjæring som et gratis tilbud på sykehus, er en dårlig idé. Dette vil legitimere og videreføre praksisen slik den eksisterer i dag. Det kan i tillegg øke presset på dem som ikke ønsker å utføre inngrepet. Å utføre inngrepet på sykehus, er heller ingen garanti mot smerter og komplikasjoner. Inngrepet bør i en overgangsperiode gjøres på private klinikker mot egenbetaling. For å minimere risikoen bør det kun utføres av erfarne leger og med optimal smertelindring.

Vi ønsker en respektfull dialog mellom alle berørte parter om hvordan vi best kan sikre gutter full innflytelse i dette spørsmålet. Vi oppfordrer vår nye regjering til å opplyse de samfunnsgrupper hvor omskjæring er en tradisjon om barns rettigheter og de helsemessige konsekvenser av inngrepet. Regjeringen må sette i gang nødvendige tiltak for å sikre at gutter selv får bestemme om de vil omskjæres.

Denne debatten er stengt for kommentarer fordi vi for øyeblikket ikke har kapasitet til å fjerne eventuelle overtramp i tide. Send mail til debatt@aftenposten.no hvis du ønsker at vi skal vurdere å publisere ditt debattinnlegg om denne saken.