Kronikk

Kronikk: Ser byrådet bort fra risikoen med et gigantsykehus? | Rune Slagstad

 • Rune Slagstad

Gigantsykehuset på Gaustad kan bli seende sånn ut. Ring 3 er lagt tunnel under sykehuset. Illustrasjon: OUS

Ny rapport peker på betydelig risiko knyttet til å samle hele Oslo universitetssykehus på Gaustad, men imperiebygger og direktør Bjørn Erikstein virker nærmest immun mot faglige motforestillinger.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

På styremøtet 28. januar i år vedtok Oslo universitetssykehus (OUS) å gå videre med planen om et gigantsykehus på Gaustad, det største enkeltprosjekt noensinne i Fastlands-Norge, kostnadsberegnet til 38 milliarder kroner. To uker etter møtet foreligger nå den eksterne kvalitetssikringen av prosjektet fra OPAK/Metier. Den er sjeldent sterk lesning.

Gigantsykehuset er OUS-direktør og imperiebygger Bjørn Eriksteins hjertebarn. Ifølge en tidligere OUS-plan skulle Radiumhospitalet nedlegges, og lokalsykehus på Aker var ikke aktuelt. Planen møtte unison motstand fra et samlet medisinsk fagmiljø.

Rune Slagstad, Institutt for samfunnsforskning Trygve Indrelid

Takket være initiativ fra næringslivslederne Øyvind Eriksen og Arthur Buchardt har OUS-ledelsen snudd og støtter nå utbygging av Radiumhospitalet. Etter press fra blant andre Oslo-politikerne, vil OUS nå også reetablere et modernisert Aker som lokalsykehus. Begge disse prosjektene har Erikstein bare motstrebende akseptert. Hans drøm om gigantsykehuset på Gaustad har fortsatt førsteprioritet. Hva som måtte skje med Radiumhospitalet og Aker, er nok av mindre betydning.

Ikke gjennomførbart

Kvalitetssikringsrapporten har en rekke kritiske bemerkninger til nettopp Gaustad-prosjektet. Eriksteins drøm var «å legge Ringveien i tunnel ved Rikshospitalet og samle hele Oslo universitetssykehus på Gaustad». Evalueringsrapporten viser at ingen av de foreslåtte tunnelløsningene er «gjennomførbare» ifølge Statens vegvesen. Plan— og Bygningsetaten signaliserer for sin del «en betydelig reguleringsrisiko» for at tomtearealene blir for små.

Med sitt tunnelsyn har Erikstein virket nærmest immun mot faglig forankrede motforestillinger

OUS-fusjonen har hatt som gjennomgående, uproblematisert premiss: «Stort er godt». Samling på Gaustad vil «gi stordriftsfordeler innen mange områder», postuleres det. Men, som rapporten påpeker, svarer ikke utredningene på «hvor stort/samlet et sykehus må være for å drive effektivt» – et spørsmål som hele veien har vært stilt til fusjonen. Dette burde ha vært besvart da prosjektet «baserer mange av sine anbefalinger av alternativ på at jo større et sykehus er, jo mer effektivt er sykehuset og dess bedre blir pasientbehandlingen».

Med sitt tunnelsyn har Erikstein virket nærmest immun mot faglig forankrede motforestillinger, formulert slik av en av de fremste helseøkonomene: «Fra et driftsøkonomisk ståsted er det ikke noe som tilser at det er noen som helst gevinst ved et prosjekt som dette, kanskje snarere tvert imot.» Erikstein og hans utvalgte krets synes å ha forskanset seg i Ullevåls gamle tårnbygg.

Flyttesyke

Evalueringsrapporten reformulerer et poeng som har vært en gjenganger i kritikken av OUS-fusjonen, nemlig dens mangelfulle medisinsk-faglige forankring. Den flyttesyken som har hjemsøkt hovedstadens offentlige bygg, har nå nådd også sykehusene. Utredningene har vært for opptatt av «lokasjon» og «bygg», «og for lite om hvordan man skal løse fremtidens utfordringer i et pasientperspektiv».

Siden hovedstadsområdets kapasitetsutfordringer har vært «et viktig prosjektutløsende behov», er det er spesielt uheldig at Helse Sør-Øst ikke har gitt OUS føringer for hvordan kapasitetsbehovet skal sikres. Rapporten kan ikke se at det foreligger noen strategi for å løse dette «på kort, mellomlang og lang sikt».

OUS har i dag en kortsiktig akkumulert gjeld på ca. tre milliarder kroner

Ut fra risikoen som er avdekket for Gaustad-alternativet, kan ikke rapporten se «at det er grunnlag for å redusere antall alternativer nå slik som prosjektet anbefaler»: «Det er heller et spørsmål om versjoner av alternativene bør økes, eventuelt nye alternativer bør utredes.» Uansett ansees det «ikke særlig realistisk å starte med å samle regionsfunksjoner på Gaustad».

Ønsketenkning

Evalueringsrapporten viser behovet for å få utredet det mindretallsalternativet Sykepleierforbundet, Legeforeningen og Fagforbundet fremsatte på styremøtet 28. januar: en klarere funksjonsdeling mellom Rikshospitalet som landets fremste spesialistsykehus og et oppgradert Ullevål som akuttsykehus for hovedstadsregionen.

Da Helse Sør-Øst i 2008 vedtok «full samlokalisering» av Oslo-sykehusene (Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Ullevål, Aker) på Gaustad, noe man anga skulle realiseres i løpet av få år, mente man at fusjonen skulle være selvfinansierende: Stordriftsfordelene ville gi en årlig gevinstrealisering på 800–900 millioner kroner.

Det vil være av betydelig offentlig interesse å vite om også byrådet var kjent med rapportens risikovurderinger.

Siri Hatlen, OUSs første direktør, gjennomskuet den økonomiske ønsketenkning på offentlig regulativ og beskrev prosjektet som stadig mer risikopreget. Etter to år sa hun opp da eier ikke ville bidra med de nødvendige økonomiske ressurser (17,5 milliarder kroner). OUS har i dag en kortsiktig akkumulert gjeld på ca. tre milliarder kroner, og fortsetter å drive med underskudd. Likevel forutsetter ledelsen stadig at driften i årene frem til 2019 skal gi et driftsoverskudd på vel to milliarder kroner.

Visste byrådet om risikovurderingene?

Det lå ikke i mandatet for OPAK/Metier å kvalitetssikre de økonomiske beregningene eller prosjektets økonomiske bæreevne. Rapporten lar det bli med en kort, men megetsigende formulering: «gevinstberegningene blir veldig overordnede, og det er vanskelig å realitetsbehandle dem». Kritikken er beslektet med Riksrevisjonens i 2012, da den påpekte at eierne ikke hadde opptrådt «tilstrekkelig aktivt for å redusere rapportert kritisk risiko».

Eriksteins Gaustad-prosjekt har ifølge OPAK/Metier en risiko som «er betydelig større» enn det som fremkommer i plandokumentene. Det settes «spørsmålstegn ved realismen» i prosjektet og om plandokumentene gir «et riktig bilde overfor beslutningstakere» – til syvende og sist statsråden og stortingspolitikerne. Men før det OUSs eiere, Helse Sør-Øst, hvor Cathrine Lofthus, inntil 2015 Eriksteins høyre hånd, er direktør. Hun bekjente nylig til Dagens Næringsliv at hun «ikke kunne fordra bortforklaringer».

Det mest alarmerende ved OUS-styrets opptreden er at evalueringsrapportens bemerkninger i hovedsak var kjent for styret da det fattet sitt vedtak. Byrådet i Oslo kommune vedtok 21. januar, en uke før styremøtet, å anbefale Eriksteins plan, inklusiv Gaustad-prosjektet.

Det vil være av betydelig offentlig interesse å vite om også byrådet var kjent med rapportens risikovurderinger. Valgte byrådet i tilfelle å se bort fra dem? Eller er det slik at OUS-ledelsen i sin utstrakte kontakt med byrådet før og etter dets vedtak lot være å bringe videre kritikken fra OPAK/Metier? Rapportens hovedkonklusjoner ble presentert for OUS-ledelsen 18. januar – tre dager før byrådets vedtak.


Strid om nytt sykehus:

Les også

Vil bruke 38 milliarder på nytt gigantsykehus i Oslo

Les også

Vil bygge to kjempesykehus i Oslo

Les også

Leger om sykehusplanene i Oslo: - Kostbart, krevende og tar for lang tid

Les også

Oslo-sykehus bruker 200 mill. årlig på å leie lokaler - har selv 45.000 m2 stående tomt i byen

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Kronikk
 2. Byplanlegging
 3. Helsepolitikk

Relevante artikler

 1. KRONIKK

  Gjenreis Aker Sykehus for Oslos innbyggere

 2. KRONIKK

  Vi har fått en ny, helsebyråkratisk maktelite som unndrar seg demokratisk styring og kontroll

 3. DEBATT

  Planene om nedleggelse av Ullevål sykehus må stoppes!

 4. DEBATT

  Er den nye direktøren for Oslo universitetssykehus en reddende engel?

 5. KRONIKK

  Hele Norges befolkning får håpe at noen setter foten ned for en planlagt fiasko

 6. NORGE

  Frykter forsinkelser for Oslos nye gigantsykehus