Kronikk

NOAH skriver: Fem ulike trossamfunn har tatt klart avstand fra pelsdyroppdrett

  • Siri Martinsen
  • Shabana Rehman

Natur og dyr er også en del av det skapte som vi har et etisk og moralsk ansvar for. Hvorfor da denne taushet om dyrene fra de religiøse samfunn? Kanskje rett og slett fordi de ikke er blitt spurt, skriver Siri Martinsen og Shabana Rehman i NOAH. Foto: Ørn E. Borgen

Finnes det en grunnleggende etikk hos oss mennesker som overskrives i det vi sperrer dyr inne i trange bur for luksus vi fint kan unnvære? NOAH utfordret ulike trossamfunn på spørsmålet - og fikk svar.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

NOAH har over de siste månedene tatt kontakt med flere av de mest profilerte trossamfunnene som representerer de ulike verdensreligionene i Norge. Spørsmålet vi stilte var enkelt: Kan religiøs etikk støtte innesperring av levende individer på livstid? De fleste trossamfunn takket for utfordringen. Ikke ett sted fikk vi til svar at det er greit å holde aktive rovdyr i bur kun for pelsens skyld.

Siri Martinsen Foto: Kjersti Flugstad Eriksen

Som følge av oppfordringen har nå Den Norske Kirke, Det Mosaiske Samfunn, Islamsk Råd Norge, Buddhistforbundet og Unge Sikher tatt klart avstand fra pelsdyroppdrett.

Gylne leveregler

Man kan mene hva man vil om religion. Men noen læresetninger er nettopp det, fordi de også er gylne leveregler, en gjenklang av det vi universelt oppfatter som galt å gjøre mot andre.

For NOAH er det viktig å vekke den etiske debatten om hvordan vi behandler dyr, overalt hvor mennesker samler seg rundt leveregler overfor hverandre.

Religiøse samfunn forbindes ofte med debatter rundt etikk og mennesker — svake gruppers rettigheter, fattigdom og rettferdighet. De kan også forbindes med diskusjon rundt tradisjoner som kan representere utdatert etikk.

Shabana Rehman Foto: Dan P. Neegaard

I saker som gjelder vern av dyr har norske trossamfunn ikke like tydelig profilert seg — selv ikke de som representerer religioner hvor respekt for dyr er sentralt. Og det politiske partiet som kan sies å være mest forankret i nettopp religiøs tro, KrF, er samtidig et av de partier som har vist lavest engasjement for dyrene i den offentlige debatten.

Pelsdyroppdrett er naturstridig

Men skaperverket består av mer enn mennesker. Natur og dyr er også en del av det skapte som vi har et etisk og moralsk ansvar for. Hvorfor da denne taushet om dyrene fra de religiøse samfunn? Kanskje rett og slett fordi de ikke er blitt spurt ...

Dette ville NOAH gjøre noe med - og svarene vi fikk, bekreftet engasjementet vi nå ser i alle deler av den norske befolkning: Pelsdyroppdrett er naturstridig, og nytteverdien veier ikke tyngre enn dyrenes behov i denne saken, heller ikke for de som tror på en skaper.

I dette tilfellet er det en klar felles oppfatning av at det å frata ikke-menneskelige individer retten til naturlige behov, er en dypt uetisk handling. Noen ganger møtes det verdslige og det religiøse samfunn på punkter som er etisk ufravikelige. NOAH erfarer at spørsmålet om pelsdyroppdrett er et slikt punkt.

«Jødisk tradisjon legger stor vekt på dyrs velferd»

Det Mosaiske Samfunn ga svar raskt og tydelig:

« Jødisk tradisjon legger stor vekt på dyrs velferd. Flere steder i bibelen får mennesket påbud om å ta hensyn til dyr. Jødisk fokus på dyrevelferd og dyrs lidelser er bakgrunnen for at det er forbudt med jakt og at vi bare kan spise husdyr. DMT støtter NOAHs opprop mot pelsdyroppdrett i Norge »

Kirkerådet solid og omfattende i sitt syn på dyrevelferd

Hva ville en tung aktør som Den Norske Kirke mene om saken? Da Kirken svarte, var Kirkerådet solid og omfattende i sitt syn på dyrevelferd.

De var heller ikke i tvil. Etikk må gå foran profitt:

« Kirkerådet har blitt utfordret av organisasjonen NOAH til å tematisere dyrevelferd og dyreetikk som en del av Den norske kirkes engasjement for miljø og rettferdsspørsmål. Kirkerådet mener det er svært viktig å lytte til det faginstanser som Norges Veterinærforening, Rådet for Dyreetikk og Veterinærinstituttet tilråder, samt hva forskning sier om pelsdyrenes reelle behov. Dyrs behov må vektlegges sterkt og kan ikke tilsidesettes av økonomiske hensyn. Dette gjelder særlig pelsdyrnæringen hvor produktene neppe kan betegnes som livsviktige.»

Islamsk Råd støtter styrt avvikling av pelsdyrnæring

Det er mange spørsmål om islam som tidvis preger samfunnsdebatten - men dette var et nytt spørsmål for Islamsk Råd Norge. Ikke desto mindre var svaret tydelig:

« Dyrevelferd er et felles ansvar. Utifra islamske etiske prinsipper for behandling av dyr, fraråder vi enhver form for næring der slik uetisk behandling av dyr forekommer. Det er etter vår oppfatning gode etiske argumenter mot pelsdyroppdrett, og Islamsk Råd Norge støtter forslaget om styrt avvikling av pelsdyrnæringen. »

Unge Sikher responderte raskt

Unge Sikher har med Turbandagen satt farge på hovedstaden, og samler flere tusen mennesker hvert år til muntert samvær med mat og turbanbinding for små og store. De responderte rask på utfordringen, og arrangerte også underskriftsamling mot pelsdyroppdrett:

« Pelsdyroppdrett er verken etisk eller moralsk forsvarlig. Unge Sikher støtter NOAHs underskriftkampanje mot pels

«Buddhismens kjerne er kjærlighet og omtanke for andre»

Buddhistforbundet i Norge består av flere foreninger - men denne utfordringen lå dem alle nært hjertet:

« Buddhismens kjerne er kjærlighet og omtanke for andre, og å ikke påføre andre unødig smerte og lidelse. Dette gjelder ikke kun for vår egen art, men alle levende skapninger. Pelsdyroppdrett er ikke etisk forsvarlig for buddhismen og vi støtter NOAHs opprop mot pels, og er for at pelsdyroppdrett avvikles

Både mennesker og dyr har krav på respekt

Som mennesker, troende eller ikke-troende, samles vi ofte rundt etiske spørsmål. Hvordan vi behandler ikke-menneskelige individer er et slikt etisk spørsmål. Uansett hva vi anser som hellig, så kan vi enes om at både mennesker og dyr har krav på å respekteres som levende medskapninger.

Religiøse skrifter alene kan ikke være veiviser for våre etiske valg i et moderne samfunn. Og NOAH vil ganske sikkert møte ulike religiøse aktører til debatt i saker vi er uenige om vedrørende menneskets forhold til dyr.

Men den grunnleggende etikken er i noen tilfeller slående lik - uansett hvilket etisk tankegods vi tilkjenner oss. Vår reaksjon på at dyr lever hele sitt liv innestengt i trange bur, er grunnleggende negativ for de fleste av oss. Vår rekasjon på at liv tas for luksus og pynt, er at en grense er blitt overskredet. NOAH vil påstå at dette strider mot menneskets grunnleggende moralske sans - både den sekulære og den religiøse.

Vi kan ikke la vår behandling av pelsdyrene forbli et næringsspørsmål. Pelsdyroppdrett er et politisk ansvar. Og politikk må også handle om etikk.

Les også dette innlegget, hvor Den norske kirke uttaler seg om klimaendringer og oljeboring:

Les også

  1. «Regjeringen bruker issmeltingen i Arktis som unnskyldning for å bore etter enda mer olje»

  2. Listhaug kutter støtten til pelsdyrnæringen

  3. Flertall for å beholde pelsdyrnæringen

Les mer om

  1. Kronikk