#JeSuisSamuel: De viktige verdiene i skolen er under angrep

  • Christian Lomsdalen
Drapet på læreren Samuel Paty har rystet Frankrike. - Et grotesk angrep på ytringsfriheten og religionsfriheten, skriver lærer Christian Lomsdalen.

Vi må ikke la ekstremistene eie sannheten om hvordan verden ser ut, eller hvordan den skal formidles.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.

Menneskeverd, menneskerettigheter, kritisk tenkning, likeverd, respekt og kulturelt mangfold. Dette er viktige verdier fra opplæringsloven, og de er verdifulle redskaper for barn og ungdom som samfunnsborgere. Betydningen av å undervise i verdiene blir kraftig tydeliggjort i møte med mennesker som er villige til å drepe for å hindre lærere som Samuel Paty i å gjøre nettopp det.

Drapet på den franske læreren Samuel Paty var et grotesk angrep på ytringsfriheten og religionsfriheten. Ikke minst er det et angrep på læreres rett til å legge opp undervisningen slik de selv finner det pedagogisk best, innenfor de rammene skolen gir.

Angrep på skolen som fellesskapsarena

Også kravene fra foreldre om at visningen av karikaturene måtte medføre oppsigelse av Paty, var et angrep på læreres metodefrihet i undervisningen og på trygghet i klasserommet. Det var et angrep på skolen som fellesskapsarena. En fellesskapsarena der vi skal drøfte hvordan vi lever sammen, hvordan vi kan respektere hverandres likheter og ulikheter, der barn og unge skal få innblikk i medelevers meninger og verdier via dialog og samtale.

Klasserommet skal være et trygt rom for nettopp slik dialog, samtale og diskusjon. Vi skal lære å si hva vi mener samtidig som vi lytter oppmerksomt til andre, selv om vi er uenige.

Samtaler om vanskelige temaer

Skolen er av de få arenaene vi har igjen, hvor så godt som hele befolkningen tilbringer tid sammen og lærer hvordan vi sameksisterer.

En lærer som blir drept på grunn av at han tar dette oppdraget på alvor, viser hvor viktig dette samværet er, og hvor viktig det er at man som lærer jobber med å få til samtaler om de vanskelige temaene.

Fag som samfunnsfag og KRLE er essensielle for å få nødvendig kunnskap, verktøy og forståelse for ulike sider ved livet i et mangfoldig samfunn. Vi trenger kunnskap om ulike former for religiøse og ikke-religiøse livssyn, og om hvorfor problemstillinger knyttet til livssynene våre vekker så mange følelser.

Vi trenger en god forståelse for hvorfor religionsfriheten står sterkt i samfunnet, men minst like grunnleggende er det å lære at både religionskritikk og kritikk av maktstrukturer er viktig og nødvendig.

Opplæringsloven er tydelig

Opplæringsloven gir oss lærere en tydelig bestilling på hvilke verdier undervisningen vår skal preges av. Verdiene i opplæringsloven er vi som samfunn avhengige av for å kunne stå opp for demokratiet og menneskerettighetene. Og også for å bekjempe ekstremisme og fanatisme. Lærere er en av spydspissene i videreformidlingen av disse verdiene til nye generasjoner. Drapet på Paty var et angrep på alle som deler disse verdiene.

Vi må ikke la ekstremistene eie sannheten om hvordan verden ser ut, eller hvordan den skal formidles. Både før og etter drapet er det blitt omtalt at det er et generelt bildeforbud i islam, særlig bilder av profeten. Denne oppfatningen må nyanseres. Det er langt viktigere at den nyanseringen får oppmerksomhet, enn eventuelle karikaturer. Perspektivene varierer i den muslimske verden i dag, og det har de også gjort gjennom historien. Det er det viktig å huske på når dette skal drøftes og tas opp i undervisningen.

Her er en av mange avbildninger av Muhammed som er til salgs i den muslimske verden. Det er et eksempel på at det ikke er en sannhet om bilder i islam, ifølge artikkelforfatteren.

Må være balansert

Undervisningsmetodene må vurderes ut fra hva en ønsker å oppnå med undervisningen, og hva elevene skal lære noe om. Kanskje er det relevant å trekke inn karikaturene i undervisning knyttet til ytringsfrihet og blasfemi. Men det kan heller ikke utvikle seg til et press om at undervisningen i disse temaene må inneholde karikaturer for å være god undervisning.

Metode, eksempler og undervisningsmateriell må alltid vurderes ut fra kontekst. Undervisningen må være balansert og ikke bidra til å forsterke stereotypier, enten de er gjennomgående negative eller gjennomgående positive.

Å være lærer er å drive balansekunst. Respekt skal balanseres med å lære elevene å kritisere etablerte sannheter. Det må speiles i at vi bruker gjennomtenkte og kvalitetssikrede metoder.

La oss stå sammen

Elevene skal få innsikt i kulturelt mangfold og ulike tankesett, samtidig som det skal skje med respekt for hva den enkelte tror på.

Klasserommet består av et mangfold i overbevisninger og sannheter. Undervisningen kan innebære å vise frem karikaturtegninger og annet blasfemisk materiale i det klasserommet, og det er viktig at norske lærere vet at det er trygt å gjøre dette. Både for sitt liv og for sin jobb.

Som lærer oppfordrer jeg alle andre lærere, foreldre og elever til å stå sammen om verdiene menneskeverd, ytringsfrihet, religionsfrihet, kritisk tenkning, demokrati og respekt for mangfoldet vi har i samfunnet. La oss sammen reagere på slike feige angrep som vi nå så sist i Frankrike. #JeSuisSamuel

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter