Kronikk

En trussel mot menneskeverdet

  • Ingvill Thorson Plesner

Det vil være i samsvar med minimumsforpliktelsene å se til at alle som befinner seg i landet vårt har tilgang til vann, et tak - eller i hvert fall eget telt - over hodet om natten og at de kan gå på do, skriver Ingvill Thorson Plesner. Foto: Karlsen, Anette

De harde og fordomsfulle uttalelsene om romfolket ligner det hatet som ledet frem til folkemord på mennesker fra denne gruppen under annen verdenskrig.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

De fleste av oss har fått med oss at Hitler forsøkte først å utvise og siden utrydde jødene. At han også deporterte og drepte rom-folk (også kalt sigøynere) er mindre kjent. Felles for nazistenes retorikk overfor begge gruppene var at de ikke var mennesker som oss, at de var så annerledes, upålitelige, kriminelle, skitne og så videre at de ikke fortjente å bli behandlet med respekt. Ja det var best for samfunnet at de forsvant. Derfor bortvisning, forfølgelser og siden massedrap.

Trakassert også i Romania

Siste vending i debatten om rom-folk i Oslo er uttalelser fra enkelte sentrale politikere om at de bør deporteres, sendes ut av landet, hjem dit de kom ifra. Mange er ikke klar over at rom-folket også er en utsatt og forfulgt minoritet i Romania. De blir faktisk enda mer trakassert og diskriminert i Romania enn i Norge.

Nylig ble barn av rom-folk kastet ut av en skole i Romania fordi foreldrene til de andre barna ikke ville at deres små skulle sitte i samme klasse som slike. De blir spyttet på, og ropt etter på gaten. Teltene deres blir brent eller ødelagt. De utestenges fra arbeidsliv og boligmarked og mange har ikke tilgang til grunnleggende helsetjenester.

Dette gjelder også gravide kvinner og barn. De utsettes for lignende diskriminering også i andre europeiske land der de søker tilflukt.

Norge er forpliktet

Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å ta imot arbeidssøkende mennesker fra andre EU/EØS-land. Romania er ett av disse. De fleste av rom-folket som er kommet for å være i Norge i sommer har statsborgerskap fra Romania. Også uten arbeidskontrakt har de rett til å være i et annet EØS-land i inntil tre måneder.

Ingvill Thorson Plesner

Å utvise en helgruppe EØS-borgere uten noen domsfellelser fordi man mener en del av dem har begått lovbrudd er selvsagt i strid med både EØS-avtalen og grunnleggende rettsstatsprinsipper som Norge hittil har holdt høyt.At de som ikke får arbeid tyr til tigging er heller ikke noe grunnlag for utsendelse. Tigging er som kjent ikke forbudt. Å tigge om hjelp har i århundrer vært noe mennesker i den dypeste nød har tydd til. Og nyere forskning viser at over 90 prosent av rom-folk i Europa i dag lever under fattigdomsgrensen.

Fordomsfullt hat

Å fremsette drapstrusler, slik enkelte nå har gjort både mot rom-folk og de som forsøker hjelpe dem, er derimot ulovlig. Å skyte fyrverkeriraketter mot mennesker er også ulovlig, slik noen søndag gjorde mot leiren på Årvoll. Har politikerne, politi og andre myndighetspersoner gjort nok den siste uken for å demme opp mot et slikt fordomsfullt hat som slike handlinger uttrykker? Eller har de gjennom ordvalg og utspill i stedet bidratt til å skape grobunn for dette?

Det er selvsagt en vanskelig situasjon vi nå har i Oslo, både for rom-folket, deres naboer, og for myndighetene. Det er forståelig at mange er urolige. Vi frykter gjerne de vi ikke kjenner og vet lite om, og de som er svært annerledes fra oss i utseende og livsførsel. Og det er lett å skjære alle over en kam når man hører rykter om at noen av dem har gjort noe galt. Men vold og trusler er aldri det rette svaret, særlig ikke overfor dem som fra før er svakest og mest utsatt.

Deres likeverd

Uavhengig av hva man måtte mene om håndtering av rom-folket må vi nå løfte frem deres likeverd og ikke omtale dem som annenrangs mennesker. Det like og ukrenkelige menneskeverdet er den grunnleggende verdien som våre samfunnsinstitusjoner er tuftet på. Ja, det er vel den bærende verdien for det vi liker å kalle et sivilisert samfunn og for alt humanitært arbeid.

Så midt i den opphetede debatten og alle dilemmaene — la oss ikke glemme det som både er vårt felles utgangspunkt og vårt felles mål: menneskeverdet. FNs menneskerettighetserklæring av 1948 slår dette fast i sin første artikkel. «Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.»

Selv i et demokrati

Verdenserklæringen ble forfattet etter de grufulle overgrep mot særlig jøder og rom-folk under 2. verdenskrig. Da ble det klart hvor ille det kan gå med minoriteter selv når demokratiske spilleregler følges. Demokratiet er jo tuftet på flertallsavgjørelser. Men etter annen verdenskrig slo verdens stater fast at demokratiet også skal sikre mindretallets menneskeverd og grunnleggende menneskerettigheter.

FNs menneskerettigheter gjelder likt for alle mennesker, uavhengig av rase, nasjonalitet og annen status. Det er rettigheter vi har bare fordi vi er mennesker. De er minimumsstandarder for anstendig behandling av mennesker. Rom-folket har derfor rett til en menneskeverdig og anstendig behandling uansett hvilket land de befinner seg i.

Uten diskriminering

De grunnleggende menneskerettighetene inkluderer blant annet rett til grunnleggende helsetjenester, bolig, en anstendig levestandard og vern mot diskriminering i arbeidslivet. Også retten til å ferdes på offentlige steder skal håndheves uten diskriminering på grunnlag av rase eller nasjonalitet etc.

Disse rettighetene har Norge forpliktet seg til å respektere og sikre, ikke bare for norske borgere. Det vil være i samsvar med disse minimumsforpliktelsene å se til at alle som befinner seg i landet vårt har tilgang til vann, et tak — eller i hvert fall eget telt - over hodet om natten og kan gå på do.

De bør heller ikke sparkes eller frarøves sine få eiendeler. Politiet bør heller ikke be rom-folk fjerne seg fra en offentlig benk der de sitter fredelig og spiser og prater med en journalist, slik de gjorde for kort tid siden.

Norge er et av verdens rikeste land, først og fremst fordi vi har vært heldige med naturressursene våre. Det er fint at vi sender penger til Romania for at rom-folk skal få det bedre der.

Men mens de er hos oss bør vi behandle dem med samme verdighet og respekt som vi kan håpe myndighetene i Romania begynner å vise rom-folket og andre utstøtte minoriteter.

Les også

  1. Dette er utenrikspolitikk, ikke kommunepolitikk

  2. Staff skal tale romfolkets sak

  3. Faremo og Bjurstrøm innkaller til møte om romfolk

Les mer om

  1. Kronikk