Kronikk

Forvandle vår verden | Graver, Sandlie og Frich

  • Hans Petter Graver (rektorkandidat) Inger Sandlie (prorektorkandidat) og Jan Frich (viserektorkandidat)

Det nærmer seg eksamen og studenter er bøyer seg overr pensum på lesesalen i Georg Sverdrups hus. - Det viktige spørsmålet er hvorfor universitetet skal bli bedre. Dette spør vi ikke som uttrykk for tvil eller skepsis, men som uttrykk for undring og iver; hva vil vi med vår ambisjon for universitetet? skriver Hans Petter Graver, Inger Sandlie og Jan Frich det ene av rektorteamet som stiller til valg for å lede Universitetet i Oslo fra høsten. Foto: Stein Bjørge

Universitetet i Oslo har «Også vi søker stjernene» som motto. Dette er store ord og et ambisiøst mål. Den som vil bli rektor kan ikke ha lavere ambisjoner.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Rektorvalget står derfor først og fremst mellom to forskjellige grunnsyn på universitetsledelse og universitetets rolle i samfunnet. Valget studentene og de ansatte har er om de vil ha en ledelse som legger vekt på å administrere UiO eller en ledelse med ambisjoner ut over dette.
Vi bygger vårt program på at det er menneskene som er det viktigste. Derfor har vi ambisiøse planer om åpenhet, tillit og å ta folk på alvor.

Konkrete uttrykk for dette er at vi har satt som mål å skape sikre karrièreløp for unge forskere og å innfri det gamle studentkravet om samtidig begrunnelse for eksamen.

Viserektorkandidat Jan Frich, rektorkandidat Hans Petter Graver og prorektorkandidat Inger Sandlie. Foto: UiO/Anders Lien

Velferdsstatens bærende profesjoner

UiO har en ledende posisjon i Norge. Det er det eneste norske universitetet som finnes på listen over verdens 150 beste. Det har den største bredden av fag og utdanningstilbud, og har det største antallet toppforskningsmiljøer. Det har tre store, tverrfaglige satsinger som skal bidra til innovasjon, nytenkning og nasjonal og internasjonal synlighet. Det skal bli enda bedre på utdanning for å følge opp stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning.

Får vi anledning til å utforme universitetets strategi fra 2020 vil dens motto være «Også vi vil forvandle vår verden», og vår visjon vil være at i 2030 har UiO bidratt til dette. Det skal være vår ledestjerne som rektor og prorektor ved UiO

Men vi må ville mer. Martin Luther King sa: «Vi har fløyet gjennom luften som fugler, og vi har svømt havene som fisk, men vi har ennå ikke lært å krysse jorden som brødre». Mange av dem som søker seg til universitetet gjør det med en tanke om å bidra til en bedre verden. Universitetet i Oslo var helt fra begynnelsen viktig i reisingen av den norske nasjonen. Også i vår tid utdanner vi velferdsstatens bærende profesjoner: leger, lektorer, samfunnsøkonomer, jurister for å nevne noen få. Disse gjør Norge til det landet har vært og er.

Være kunnskapens kompass

Vi må også i fremtiden bidra til et sikkert grunnlag for vår velferd gjennom forskning, utdanning og innovasjon. Universitetet har egne enheter som er viet arbeidet for en bedre verden; senter for miljø og utvikling, senter for menneskerettigheter, senter for tverrfaglig kjønnsforskning. CICERO, ett av verdens fremste institutter for klimaforskning, er knyttet til UiO. Vi ivaretar kulturarven ved landets bredeste humanistiske forskningsmiljø og ved Kulturhistorisk museum, som blant annet forvalter våre fremste nasjonale skatter, vikingskipene.
I diskusjonen om hva UiO skal være og hvordan det skal ledes kan man få inntrykk av at det handler om oppfyllelsen av tekniske mål som poeng for studenters eksamener og ansattes publikasjoner, hvor mange studenter som gjennomfører eksamen på normert tid og hvor mange plasser universitetet klatrer på internasjonale rangeringer. Alt dette er viktig, men det er ikke det viktige. Det vi må ville er å gjøre Norge og verden til å være et bedre sted å være.

Universitetets styrke har alltid vært at det ikke bare spør hva og hvordan, men at det også spør hvorfor. Hvorfor er i mange tider blitt oppfattet som et kjettersk spørsmål. Men lar vi vær å stille det, mister vi retningen.

«Hvorfor» er kunnskapens kompass. Det viktige spørsmålet er hvorfor universitetet skal bli bedre.

Dette spør vi ikke som uttrykk for tvil eller skepsis, men som uttrykk for undring og iver; hva vil vi med vår ambisjon for universitetet?

Hva vil vi med kunnskapen?

Vi ser for oss en bedre verden. Vi vet at universitetene har en viktig rolle for å få til dette. Mange av de truslene som verden står over for i dag – mot klodens klima, fra overforbruk av endelige ressurser og sykdom, i urettferdighet, nød og folks manglende evner til å forstå hverandre – krever at vi sprenger grenser. Vi må forstå mer av verden, og vi må forstå mer av hverandre. Det gjør vi ikke uten energisk innsats innenfor frie vitenskaper om naturen, samfunn og kultur.

Vi ser tegn i dag på at kunnskap misbrukes og på at den underkjennes og feies til side, der mektige krefter ser den som en trussel mot sine interesser.

Begge deler undergraver den menneskelige fornuft og derfor i siste instans menneskeheten selv. Kunnskap gjør det mulig for oss å øke våre fysiske og intellektuelle krefter, men også å forstå konsekvensene av hvordan de brukes.

Vi som produserer kunnskap har et ansvar for at den brukes som grunnlag for samfunnets handlinger og at den brukes til det gode og ikke til det onde.

Vi ønsker å lede UiO fordi årene som kommer kan bli skjellsettende for menneskehetens fremtid. Verdenssamfunnet har vedtatt at alle land og alle parter må delta i samarbeidet om å utrydde fattigdom og å skape en bærekraftig verden. FN-resolusjonen har overskriften «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development». Vitenskapen og universitetene har en særlig rolle for å sikre at økonomiske, sosiale og tekniske fremskritt skjer i harmoni med naturen. Får vi anledning til å utforme universitetets strategi fra 2020 vil dens motto være «Også vi vil forvandle vår verden», og vår visjon vil være at i 2030 har UiO bidratt til dette. Det skal være vår ledestjerne som rektor og prorektor ved UiO.

Hva vil Graver, Sandlie og Frich? Sjekk her:

Kampanjesiden til Graver, Sandlie og Frich

og Facebook

Nysgjerrig på mer om rektorvalget, sjekk UiOs side her


Her finner du kronikken til team Stølen&Mo:

Les også

Universitetets rolle i et moderne kunnskapsdemokrati | Stølen, Mo, Gornitzka, Sandset

Les mer om

  1. Universitetet i Oslo