Leder

Aftenposten mener: Norge bør gi barn klagerett til FN

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Utenriksminister Børge Brende (H) og statsminister Erna Solberg (H) utenfor FNs hovedkvarter i New York. De vil ikke slutte seg til avtalen som gir norske barn rett til å klage sin sak inn til FNs barnekomité.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Regjeringen ønsker ikke å slutte seg til Barnekonvensjonens tilleggsprotokoll som gir barn i Norge mulighet til å klage til FNs barnekomité. Uroen over konsekvensene er forståelig, men veier ikke tungt til at Norge lar være å signere.

Målet ved å slutte seg til er ikke at vedtak i barnekomiteen skal sette norsk politikk til side. Men vedtak kan sikre enkeltindivider en ekstra runde med vurderinger av egen situasjon.

  • NYHETSSAK: Regjeringen vil ikke gi norske barn rett til å klage til FN

Barns beste står sterkt

Prinsippet om at barns beste skal tillegges stor vekt står sterkt i det norske samfunnet.

Barnekonvensjonen er ikke bare en del av norsk rett, den er også gitt forrang fremfor annen lovgivning gjennom menneskerettsloven.

Norge har også en tradisjon for å støtte opp om FN og signaler derfra.

Derfor har det skapt reaksjoner at Regjeringen har bestemt seg for ikke å signere tilleggsprotokollen til Barnekonvensjonen. 29 andre land har signert, deriblant Danmark, Tyskland, Spania, Irland og Finland.

Forståelige innvendinger

Tilhengere av protokollen har den siste uken fremstilt saken veldig enkelt: Norge svikter sitt engasjement for barns beste.

Saken er mer komplisert enn som så.

For det første er det usikkert om komiteens kompetanse og de tilgjengelige ressursene er gode nok til at kvaliteten på vurderingene som kommer derfra holder mål.

Frykter for handlingsrommet

For det andre er det usikkerhet knyttet til hvordan avgjørelser fra komiteen vil påvirke handlingsrommet i norsk politikk.

Barnekomiteen har fremdeles ikke ferdigbehandlet en klage. Det er derfor uklart hvordan komiteen vil se på vage, målsettingspregede rettigheter som kan gripe inn i det politiske skjønnet som utøves av norske myndigheter.

Her er utlendingsfeltet særlig aktuelt. Barnekomiteen kan for eksempel finne at norske myndigheter ikke legger tilstrekkelig vekt på barns beste i asylpolitikken.

Advokatforeningen om Norges rolle i FN:- Norge burde vært et forbilde ved å ta et absolutt standpunkt mot fengsling av barn. I stedet fremstår vi mer som en versting.

Ingen nye rettigheter

Det er god grunn til å være skeptisk til en rettsliggjøring som har som mål å sette politiske vurderinger til side. I utgangspunktet bør et lands politikk og rettsregler utformes av nasjonale politikere, etter nasjonal politisk debatt.

Likevel bør Regjeringen signere tilleggsprotokollen ved neste korsvei. Protokollen gir ikke noen nye rettigheter. Norsk deltakelse og tilslutning kan dessuten påvirke både ressursdiskusjonen og praksis i komiteen.

Det betyr ikke at norske myndigheter uten forbehold skal underkaste seg avgjørelsene som kommer fra Barnekomiteen. Norge bør se til Danmark. Danske politikere har undertegnet, men forbeholder seg retten til å trosse komiteens avgjørelser dersom disse er i strid med nasjonal politikk.

FN er ikke ufeilbarlig. Men avgjørelser fra Barnekomiteen vil tvinge norske politikere til å skjerpe begrunnelsen for egen politikk og kan bli et viktig innspill i den norske debatten.

Flere saker om samme tema:

Høyre-Tetzschner: – En dårlig idé å gi barn klagerett til FNs barnekomité

Solhjell om at norske barn nektes klagerett til FN: Dette er blitt en pinlig sak for norsk politikk

Les mer om

  1. Barn og unge
  2. FN
  3. Asylpolitikk