Aftenposten mener: Barn skal ikke sitte i fengsel

  • Aftenpostens Ledere Skrives Av Kommentatorgruppen. Gruppen Ledes Av Politisk Redaktør Trine Eilertsen.

Alternativer til internering må utredes.

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.
Hittil i år har 84 barn sittet internert bak gjerdene på Trandum

Hittil i år er 41 barnefamilier blitt innesperret på utlendingsinternatet på Trandum. I alt 84 barn er blitt frarøvet sin frihet, i noen få tilfeller opp mot 24 døgn.

Praksisen er over lengre tid blitt skarpt kritisert av NOAS, Advokatforeningens menneskerettsutvalg og andre organisasjoner. Sivilombudsmannen mener Trandum er et uegnet oppholdssted for barn og unge.

Det er forbudt å fengsle barn under 15 år. Men utlendingsinternatet er formelt sett ikke et fengsel, og i prinsippet er det ikke en straff å bli plassert der. Det er et såkalt administrativt tvangsmiddel som kan benyttes for å oppnå et lovbestemt formål, i praksis hindre at personer uten lovlig opphold unndrar seg plikten til å forlate landet.

Dette er bakgrunnen for at utlendingsloven åpner for at også barn blir satt bak lås og slå på Trandum.

Les også

Les vår nyhetssak om interneringen:

Familier må få holde sammen

Politiet forsvarer dagens ordning med at alternativet til internering vil være at barn splittes fra sine foreldre, og at dette vil være mer belastende og traumatiserende for dem.

Det er vanskelig å være uenig i det. I påvente av uttransportering må barn få være sammen med sine foresatte.

Det betyr ikke at dagens praksis er god.

Den europeiske menneskerettsdomstol har nylig avsagt dommer mot Frankrike på grunn av internering av barn. For alle praktiske formål er det fengsling det handler om, også på Trandum. Derfor reises det berettiget tvil om lovgrunnlaget for dagens ordning er godt nok, trass i hjemlene som finnes i utlendingsloven.

Staten må kunne rå over tvangsmidler

Staten må kunne ha tvangsmidler mot personer som unndrar seg lovlig fattede vedtak, også når disse har barn.

Men internering skal være siste utvei, også for voksne. I dag åpner utlendingsloven for bare to andre alternativer, meldeplikt og krav om opphold ett bestemt sted.

Andre europeiske land har et større register av tvangsmidler: Løslatelse mot kausjon, at andre personer garanterer at pålegg overholdes eller bruk av elektronisk kontroll, for eksempel med elektronisk fotlenke.

Det siste er et inngripende tiltak som legger store begrensninger på bevegelsesfriheten. Men for medfølgende barn vil det trolig være mindre belastende enn å bli sperret inne på et utlendingsinternat med alt det innebærer.

Krav om hensyn til barnas beste

I alle avgjørelser som angår dem, skal barnas beste være et grunnleggende hensyn. Et slikt krav harmonerer dårlig med at barn blir satt bak låste dører.

Derfor må alternativer til internering være veien å gå. Myndighetene må langt mer aktivt enn hittil utrede bruk av andre tvangsmidler i saker der barn er involvert.