Leder

Aftenposten mener: Nei til todeling av foreldrepermisjon

 • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.

Ordningene må ikke bli så rigide at de overstyrer valg som må tas i den enkelte familie

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Økt likestilling mellom kjønnene er et udiskuterbart gode for barn, foreldre og arbeidsliv. Men en todeling av foreldrepermisjonen er et for inngripende tiltak i den enkelte families organisering av tiden etter fødsel.

Todeling av permisjon

Barnefamilieutvalget la i mars frem en rapport der de siste 20 års støtteordninger til barnefamilier er gjennomgått. Et av forslagene er at foreldrepermisjon deles likt mellom far og mor.

Fagforbundet Handel og Kontor har et forslag i samme retning der både mor og far får 40 prosent og der de siste 20 prosentene deles mellom foreldrene seg imellom. Forslaget ble diskutert på LO-Kongressen forrige uke.

NHO er også positive til at far tar lengre permisjon. Kristin Skogen Lund sa til NRK forrige uke at NHO kan være villige til å vurdere en todeling.

Økt likestilling

Den norske foreldrepermisjonen er lang og svært sjenerøs. På en drøy generasjon er ordningen utvidet fra 12 uker til 49 uker. Med en så omfattende offentlig støtte til barnefamiliene, er det naturlig at myndighetene gjør seg opp en mening om hva de ønsker med ordningen. Et mål er økt likestilling, både i hjem og arbeidsliv.

Kvinnenes inntog på arbeidsmarkedet har vært avgjørende for vekst og verdiskapning. Men karrièreløpene til menn og kvinner er fremdeles forskjellige etter at de får barn. Kvinner som tar lange permisjoner, står i fare for å svekke tilknytningen til arbeidsmarkedet, med livslange konsekvenser for yrkesløp og fremtidig inntekt.

Fedrekvoten gjør det enklere for far å ta ut permisjon uten å måtte ta en kamp med sjefen. Fedre som er alene med eget barn over tid, får økt deltagelse i familien og deltar mer i omsorgen også etter permisjonen.

Derfor var det feil å redusere fedrekvoten fra 14 til 10 uker. Etter denne endringen, har andelen fedre som tar lengre permisjon enn ti uker blitt mer enn halvert. Et av Regjeringens argumenter for å senke den var at familien mistet fire uker hvis far ikke tok dem ut. Men ordningen er et tilbud, og det er ikke statens oppgave å sørge for at familiens valg ikke får noen økonomiske utslag.

Les også

Kommentar fra Joacim Lund: Hvorfor så stille, Julie Brodtkorb?

Valgfrihet

Det er rimelig å knytte enkelte velferdsordninger til både familiepolitiske og likestillingspolitiske mål. Men ordningene må ikke bli så rigide at de overstyrer valg som må tas i den enkelte familie. Alle foreldre er ulike, det samme er barna. Foreldrepermisjonsordningen må ha en viss grad av fleksibilitet for å ta høyde for de naturlige forskjellene som finnes.

En tredeling av fødselspermisjonen, der foreldrene selv kan bestemme hva de vil gjøre med den siste tredjedelen, er fremdeles den beste løsningen.

———————————————————————————————–

Mer om samme tema:

Les også

 1. Fedrekvoten bør økes igjen

 2. Mister pappaperm: – Likestillingen går feil vei

 3. Del permisjonen til barnets beste! | Gro Nylander, fødselslege dr.med.

 4. Venstre-politiker vil dele foreldrepermisjonen likt mellom mor og far

 5. Fedre tar kortere foreldrepermisjon

Les mer om

 1. Likestilling
 2. Foreldrepermisjon
 3. Kristin Skogen Lund
 4. NHO
 5. Landsorganisasjonen (LO)
 6. Arbeidsliv