Leder

Aftenposten mener: Årets lønnsforhandlinger blir vanskelige

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Det ble brudd i forhandlingene mellom LO, YS og NHO. Partene, her ved Kristin Skogen Lund (NHO) og Hans Christian Gabrielsen (LO), møter pressen i forbindelse med årets tariffoppgjør.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Torsdag denne uken ble det brudd i lønnsforhandlingene mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO), Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Forhandlingene begynte den 12. mars og går nå over i megling.

Årets lønnsforhandlinger har fire hovedtemaer: AFP i privat sektor, tjenestepensjon, krav om godtgjørelse for utgifter til reise, kost og losji, og sist, men ikke minst: krav om økt kjøpekraft til alle.

Både arbeidsgiver- og arbeidstagersiden er innstilt på reallønnsvekst. Rett nok har de to sidene ulike forventninger om nøyaktig hvor stor lønnsveksten skal være, men forventningene spriker ikke altfor mye.

Det er ikke overraskende at begge sider i forhandlingene forventer lønnsvekst, ettersom reallønnsveksten i Norge for store grupper har stått stille siden 2014. Nå som økonomien i landet er på bedringens vei, er det rom for reallønnsvekst uten at det går på bekostning av konkurransekraften.

Spørsmålet om pensjon er langt mer problematisk. Begge sider i forhandlingene er enige om at dagens AFP-ordning må endres, men de er ikke enige om hvordan problemet skal løses.

NHO-leder Kirstin Skogen Lund har signalisert at NHO ønsker å legge om til en mer opptjeningsbasert ordning. LO er bekymret for at en slik ordning vil skyve all risikoen knyttet til avkastning over på arbeidstageren.

En utfordring er at omlegging til en innskuddsbasert ordning for AFP, vil kunne føre til så store innbetalinger fra arbeidsgiversiden at mange bedrifter vil kunne tappes for egenkapital og risikere konkurs. LO ønsker på sin side å tette hullene som gjør at man risikerer å miste AFP ved nedbemanning eller bytte av jobb, samt å sikre ytelser til sliterne.

Forhandlingene går nå over i såkalt frivillig megling. Ettersom partene ikke kom frem til en løsning innen 22. mars, går man over til tvungen megling på Riksmeklerens kontor 3. april, med frist lørdag 7. april.

Hvis de heller ikke blir enige der, rammes landet av den første storstreiken i privat sektor på 18 år, fra og med søndag 8. april. Opptil 235.000 medlemmer i LO og YS i en rekke bransjer kan bli tatt ut i streik.

Det er ikke overraskende dersom megling ikke fører frem. AFP-ordningen er overmoden for reform, men uten statlig finansiell bistand i en overgangsfase er det vanskelig å finne noen åpenbar løsning på problemet.

En slik streik kan bli langvarig og ødeleggende. Det er å håpe at partene kommer til enighet før det går så langt.

Les mer om

  1. Aftenposten mener
  2. Leder
  3. Arbeidsliv
  4. Lønn
  5. Landsorganisasjonen (LO)
  6. NHO
  7. Streik