Leder

Aftenposten mener: Kommunen kan ikke ha eneansvar for mobbing i barnehagen

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

Nulltoleranse for mobbing i barnehagen lovfestes, og barnehagene får samme aktivitetsplikt som skolene har i dag. Det er de viktigste tiltakene mot mobbing i utkastet til ny barnehagelov, som er ute på høring nå.

Debatten om mobbing i barnehagen havarerer ofte før den har begynt, fordi mange mener at barnehagebarns adferd slett ikke kan kategoriseres som mobbing. Det er imidlertid egentlig en helt annen debatt. Enkelte barn rammes uomtvistelig av gjentagende negativ adferd. Noen barn blir også krenket av voksne i barnehagen. Hensikten med tiltakene i lovutkastet er å sikre alle barn en trygg og god barnehagehverdag.

De nevnte tiltakene i lovutkastet er sannsynligvis godt egnet til å sørge for det. Barnehagene får større ansvar for både å forebygge og ta tak i adferd som kan gå ut over enkelte barns psykososiale miljø. De fleste barnehager har kompetanse til å løse det på en god måte, uansett om de er private eller offentlige.

Problemet oppstår når en barnehage ikke tar tak i problemer, eller når tiltakene barnehagene iverksetter ikke har den ønskede effekt. Lovutkastet gir nemlig foreldrene liten mulighet til å påvirke barnehagens tiltak, eller klage til ledelsen i barnehagen dersom de mener at tiltakene er gale eller utilstrekkelige.

Lovutkastet sier faktisk ingenting konkret om hva som skal være håndhevingsorgan, altså hvor foreldre kan klage, ut over at kommunen har en generell plikt til å påse at regelverket blir fulgt. Utkastet pålegger heller ikke barnehagene å dokumentere noe annet enn aktivitetsplikten skriftlig.

Problemet med det, er at kommunene er svært forskjellige. Noen er folkerike bykommuner med solid administrasjon. Andre kommuner er små, og der kan i enkelte tilfeller ett og samme menneske være barnehageeier, barnehagemyndighet for både offentlige og private barnehager, skoleeier, leder for barnevernstjenesten og PPT.

Det gjør det vanskelig – eller kanskje snarere umulig – å skille mellom barnehageeier og klageinstans. Det må være en ufravikelig forutsetning.

I et intervju med Aftenposten fredag tar barneombud Inga Beyer Engh til orde for å styrke barnas rettsvern ved å utpeke en klageinstans utenfor barnehagen. Det er et godt forslag. Og det er mange gode grunner til at det bør bli fylkesmennene.

Les hele saken med abonnement