Leder

Aftenposten mener: Reindriftsloven er moden for revisjon

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Staten frikjennes. Det ble dommen da Høyesterett denne uken behandlet Landbruks- og matdepartementets anke i saken mot den 25 år gamle reindriftssamen Jovsset Ánte Sara.

Opptakten til rettssaken begynte i 2011, da reinbeitedistriktet (siidaen) Jovsset Ánte Sara tilhører søkte om 2000 dyr som øvre grense. Det ble omsider godkjent, men ettersom antallet dyr var over 3100, måtte antallet reduseres. Eierne i reinbeitedistriktet lyktes ikke med å komme til enighet om en reduksjonsplan som skjermet de minste eierne, og dermed fattet Reindriftsstyret vedtak om en forholdsmessig reduksjon av reintall for alle andelene i reinbeitedistriktet.

For Jovsset Ánte Sara innebar det en reduksjon fra 116 til 75 dyr, noe som ville gjøre det vanskelig for 25-åringen å leve av reindrift, og dermed videreføre samisk kultur. Han gikk derfor til sak mot staten for å få kjent vedtaket ugyldig, og begrunnet det med at det strider mot FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter og/eller Den europeiske menneskerettskonvensjon.

Både Tingretten og Lagmannsretten ga Jovsset Ánte Sara medhold. Lagmannsretten begrunnet det blant annet med at myndighetene under lovgivningsprosessen ikke fulgte henstillingen fra Sametinget om å skjerme de minste enhetene, nærmere bestemt reineiere med færre enn 200 dyr.

Høyesterett har sansynligvis rett i at håndhevelsen av loven slik den er i dag er riktig. Også dommer Falch, som var den eneste som tok dissens i Høyesterett, mener at siidaens samlede reduksjon fra 3100 til 2000 dyr «var rimelig og nødvendig for å sikre levedyktigheten til samisk reindrift i området», og at Jovsset Ánte Sara må ha økt antallet til tross for at «han må ha vært klar over at beiteressursene i reinbeitedistriktet var begrensete og tilnærmet fullt utnyttet». Falchs bekymring handler om den manglende skjermingen av de minste reineierne, og at det i realiteten kan nekte dem retten til å utøve sin kultur.

I Reindriftslovutvalgets innstilling fra 2001 ble det foreslått at reduksjon i reintallet skulle foretas ved at hver ansvarlige enhet med mer enn 200 rein skulle redusere det overskytende antall forholdsmessig. Dette ble aldri tatt inn i lovteksten, og er årsaken til konflikten i dag.

Reintallet må stå i forhold til beiteressursene. Men det virker rimelig å anta at det kan reguleres på en bedre måte enn i dagens lovtekst, og at Stortinget bør vurdere å følge Reindriftslovutvalgets innstilling og endre lovteksten på dette punktet.

Les mer om

  1. Aftenposten mener
  2. Leder
  3. Dyr
  4. Høyesterett
  5. Samer
  6. Sametinget