Transportplan en delløsning

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

OSLO-REGIONENS enorme problemer knyttet til den formidable økningen av befolkningen medfører at nysatsingen i Nasjonal transportplan bare er en delløsning. Allerede før planen ble fremlagt fredag var situasjonen for Oslopakke 3 kritisk. Samferdselsplanen er underdimensjonert.

Den store nyheten var at reisende på Østfoldbanen kan regne med å få nytt dobbeltspor på strekningen Oslo–Ski innen ti år. Det er en gledelig nyhet at Regjeringen i Nasjonal transportplan endelig avsetter 11,6 milliarder kroner til dette formål. Reisetiden skal reduseres fra 22 til 11 minutter, lover samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

DET BLIR oppstart så fort som mulig, men først skal det settes i gang utbedring av Ski stasjon, som er en forutsetning for å utvide kapasiteten med nytt dobbeltspor. Byggingen vil trolig begynne i 2011. Det jobbes samtidig med en flytogløsning med 200 km/t, men det vil også bli utredet om det er mulig å ta i bruk høyhastighetstog som kan kjøre i 250 km/t.

Det nye dobbeltsporet vil i første omgang være en stor gevinst for pendlerne på Østfoldbanen. Viktigere er det at denne beslutningen varsler en sterkere satsing på jernbanen, ikke minst i det sentrale Oslo-området. Men dette er ingen løsning på alle samferdselsproblemene i dette området.

OSLOPAKKE 3s inntekter ser ut til å svikte, men det største problemet er at prosjektene er i ferd med å bli fryktelig mye dyrere enn det som var lagt til grunn. Kolsåsbanen ser ut til å bli tre ganger dyrere, og riksvei 20 koster dobbelt så mye som opprinnelig beregnet. De økte kostnadene rammer både veiutbyggingen og opprustningen av kollektivtrafikken.

BOMPENGENE skal finansiere en stor del av prosjektene i Oslopakke 3, men selv med en økning av prisen i bomringen, er det åpenbart at det statlige bidraget til denne samferdselspakken må utvides utover det Regjeringen foreløpig har funnet plass for i forslaget til Nasjonal transportplan.