Aftenposten mener: Et nytt trusselbilde festner seg

Sjef for E-tjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde, la mandag frem rapporten Fokus 2017 om trusselbildet mot Norge

Et svekket person- og kommunikasjonsvern kan gå utover den tilliten sikkerhetstjenestene er avhengig av for å gjøre jobben sin.

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Digitale trusler får et markant sterkere søkelys i Fokus 2017, årets ugraderte vurdering fra Forsvarets etterretningstjeneste, enn i tidligere rapporter.

Truslene i det digitale rom mot politiske, militære og økonomiske mål er økende, heter det i rapporten. Russiske aktører beskrives som «svært aktive», og de driver både undergravende virksomhet og tradisjonell etterretning.

Sosiale medier i søkelyset

E-tjenesten beskriver virksomheten mer inngående og konkret enn tidligere år, særlig det som gjelder manipulering av sosiale medier. Russisk etterretning skal stå bak bak massefabrikasjon av klager til Twitter og Facebook for å stenge profiler. Infiltrasjon av digitale vennenettverk blir ifølge E-tjenesten brukt for å spre desinformasjon og propaganda.

Les også

Myndighetene vil ha muligheten til å overvåke all datatrafikk inn og ut av Norge. Dette er årsakene til at det vil bli bråk.

Det er ingen grunn til å tvile på at fremmede lands etterretningstjenester er aktive i Norge, og at operasjoner i det digitale rom i stadig sterkere grad integreres i deres virksomhet.

Forrige ukes trusselvurdering fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og E-tjenestens rapport er viktige påminnelser om at all naivitet må legges til side. Både privat og offentlig virksomhet må styrke sin årvåkenhet og sikkerhetskultur.

Et målrettet dataangrep for eksempel mot Telenors landsdekkende kjerneinfrastruktur vil kunne ramme kritisk viktige samfunnsfunksjoner meget hardt.

Samstemte sikkerhetstjenester

PST og E-tjenesten er påfallende samstemte i det som må oppfattes som en advarsel om at digitale trusler ikke tas alvorlig nok. Tjenestene samarbeider også tettere enn før, ikke bare i det felles kontra-terrorsenteret som ble etablert for noen år siden. Også for å møte cyber-truslene er samarbeidet og samordningen trappet opp.

Dette er riktig og nødvendig for å møte et trusselbilde som er flytende, uoversiktelig og grenseløst. Men det krever også at man er på vakt mot en effekt som alltid er en fare når samarbeidet blir tettere: Sikkerhets- og etterretningsmiljøene utvikler én dominerende måte å oppfatte terror- og sikkerhetstrusler på. Åpenhet for alternative synsmåter og vurderinger er avgjørende viktig i sikkerhetstjenestenes arbeid.

Kommunikasjonsvern under press

Med sine rapporter ønsker E-tjenesten og PST naturlig nok å være med på å legge premissene for debatten om et digitalt grenseforsvar som snart vil komme for fullt.

Sikkerhetstjenestene mener et slikt forsvar må til for å gjøre Norge tryggere. Men slik forslaget er utformet nå, er det ikke opplagt at sikkerhetsgevinstene ved den brede overvåkingen dette handler om, overstiger ulempene for person- og kommunikasjonsvernet. Uthules dette vernet, kan det svekke den tilliten sikkerhetstjenestene er avhengig av for å gjøre jobben sin.