Leder

Aftenposten mener: Stygg ripe i Økokrims lakk

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Økokrim-sjef Trond Eirik Schea.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Skatteplanlegging er ikke vakkert.

Når et selskap tauer en borerigg ut av norsk farvann, selger den til et annet selskap i konsernet og så tauer den tilbake syv timer senere, forstår alle at det er gjort for å slippe å bidra med skatteinntekter til fellesskapet.

Likevel var altså denne manøveren lovlig, ifølge Oslo tingrett. Transocean-saken, Økokrims største skattesak noensinne, endte i et gedigent mageplask i fjor vinter. Etter full frifinnelse av de seks tiltalte i tingretten, endte Økokrim med å trekke sin egen anke. I går kom granskningsrapporten om etterforskningen. Den er lite lystig lesning.

Utvalgslederen påpekte under overleveringen blant annet en «uheldig rolleblanding» ved at de samme personene i Skatteetaten både fattet vedtak om skatt og bisto Økokrim i etterforskningen. Mer alvorlig i et rettssikkerhetsperspektiv er det når flere av de involverte i etterforskningen har opplyst at «det var vanskelig å nå frem med motforestillinger».

Manglende bevisnotater, utredning av spørsmål som allerede har vært utredet, dårlig planlagte møter og mangelfull oppfølging av nye medarbeidere tegner et totalt bilde av gjennomføring av en etterforskning som gir grunn til bekymring. Øverste ledelse får også kritikk for å ha latt det skure og gå, i tillegg til ikke å avklare sentrale spørsmål om bemanning. Utvalget gir heller ikke støtte til Økokrims syn om at man kan straffes for ikke å ha opplyst om forhold som ikke er relevant for hvor mye skatt man skal betale.

Økokrim-sjef Trond Eirik Schea har vært opptatt av at Transocean-saken er spesiell og «ikke representativ» for Økokrims arbeid. Det er likevel verdt å minne om at oppvasken kommer som følge av en domsslutning som gikk i Økokrims disfavør. Var resultatet blitt motsatt, er det ikke sikkert at arbeidet ville blitt gjenstand for ekstern gjennomgang overhodet.

Økokrim bør fortsette å ta i komplekse saker, med de lærdommer som følger av Transocean-saken. Men det er vanskelig å se at evnen til å bekjempe kompleks økonomisk kriminalitet vil bli styrket dersom Økokrim igjen legges inn under Kripos, slik Særorganutvalget foreslår.

Troen på at dette vil gi stordriftsfordeler, virker overdreven. Noen har brukt Transocean-fadesen som argument for slik omorganisering. Men selv om mye gikk galt, kan saken brukes som et eksempel nettopp på hvor spesialisert etterforskning av økonomisk kriminalitet kan være.

Det har formodningen mot seg at denne oppgaven best ivaretas av et generelt bistandsorgan for all alvorlig kriminalitet, heller enn et særorgan som har økonomisk kriminalitet som kompetanseområde.

Les mer om

  1. Aftenposten mener
  2. Transocean
  3. Økokrim
  4. Etterforskning