Frykt for alvorlig systemsvikt

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

DET ER OPPSIKTSVEKKENDE at bare 8 promille av nærmere 11000 pasienter som ikke får sykehusbehandling innen den tidsfrist sykehusene selv har satt, fremsetter krav om å bli behandlet på et annet sykehus. Tallene, som ble gjengitt i Aftenposten i går, er riktignok ikke landsdekkende, men baserer seg på undersøkelser ved syv sykehus. Det er imidlertid liten grunn til å tro at situasjonen er vesentlig annerledes ved flertallet av sykehusene som ikke er undersøkt.

RETTEN til å bli behandlet ved et annet sykehus er hjemlet i pasientrettighetsloven, og det er sykehuset som ikke makter å holde tidsfristen for behandling, som må betale.

Det kan være mange årsaker til at det ikke er flere pasienter som benytter seg av sin rett til behandling på andre sykehus enn der de egentlig hører til. Noen kan for eksempel synes det blir for stor belastning å reise langt hjemmefra, og av den grunn foretrekker å vente litt ekstra. Men når antallet pasienter som krever sin rett, blir så lite som undersøkelsen fra Norsk Pasientregister og Helseøkonomiforvaltningen (Helfo) viser, må hovedforklaringen være å finne andre steder.

FØRSTE FORUTSETNING for at pasientene skal benytte seg av retten til å bli behandlet på et annet sykehus, enten i Norge eller i utlandet, er at de blir gjort tydelig oppmerksom på at de har krav på slik behandling. Det er sykehusenes ansvar å opplyse pasientene om deres rettigheter i så måte. Vi er enig med professor i helserett Aslak Syse i at det er all grunn til å undersøke om sykehusene overholder denne informasjonsplikten. Hvis de ikke gjør det, foreligger det en alvorlig systemsvikt i norsk helsevesen. Tallene fra undersøkelsene av de syv sykehusene gir all grunn til å frykte at vi står overfor en slik svikt.

HELSETILSYNET er ansvarlig for å påse at sykehusene gir pasientene de opplysninger de har krav på. Derfor bør Helsetilsynet foreta en landsomfattende undersøkelse for å kartlegge om sykehusene og helseforetakene oppfyller informasjonsplikten.

Sykehuset Asker og Bærum er nå under politietterforskning for å finne ut om sykehuset har trikset med datoer og underslått informasjon til pasientene om tidsfrister for behandling. Men det kan ikke utelukkes at lignende svikt har forekommet også ved andre sykehus. Et system som belønner sykehusene økonomisk, dersom de slipper å sende pasienter til behandling ved andre sykehus, kan innby til å holde tilbake informasjon overfor pasientene.

En slik praksis er totalt uakseptabel og må slås hardt ned på dersom den blir bevist.