Leder

Aftenposten mener: Fjern maskinskatten

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

Mongstad-anlegget sørger for store inntekter til Lindås kommune på grunn av maskinskatten. Vanlig eiendomsskatt bør holde. Foto: Carl Martin Nordby / Eidem Åshild Bekke

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I Regjeringens forslag til statsbudsjett fjernes den såkalte maskinskatten. Egentlig heter den eiendomsskatt på verk og bruk. Arbeidsmaskiner og tilbehør som kategoriseres som verk og bruk, inngår i eiendomsskattegrunnlaget der det er relevant. Og nettopp uklarheten om hvor det er relevant, er en av innvendingene mot dagens maskinskatt.

Kommunene som har størst glede av skatten, som Lindås, der Mongstad-anlegget ligger, kjemper mot at skatten fjernes. Tilsammen skal kommunene ifølge Kommunesektorens organisasjon (KS) tape 1,2 milliarder kroner i inntekter hvis skatten avvikles. Regjeringen anslår summen til 800 millioner kroner og legger opp til en overgangsperiode. En eventuell regelendring vil ikke gjelde vannkraft, vindkraft eller anleggene som omfattes av særreglene for petroleum.

Skatten har vært kritisert i årevis, selv av ihuga tilhengere av vanlig eiendomsskatt. Regelen har vært praktisert ulikt fra kommune til kommune. Avgrensningsproblemene har vært store, og utslagene har vært merkelige og uforutsigbare, som i saken om øl- og mineralvannproduksjonen hos Ringnes. Der ble ølproduksjonsanlegget ilagt skatt, mens mineralvannanlegget ikke ble det. Årsaken var ulik grad av integrasjon i bygningene. Det er ikke alltid enkelt å skille verk og bruk fra vanlig næringseiendom.

Like viktig er det at nye næringer og ny industri som utvikles som følge av ny teknologi, strever med å finne sin plass i regelverket. Det koster mye tid og ressurser. I tillegg gjør selve skatten at enkelte investeringer, som store datasentre, ikke finner veien til Norge. Til det er skatteulempen og uklarheten om skatteforpliktelsen sammenlignet med våre naboland – som får tilgang på denne typen arbeidsplasser – for stor.

Tilhengerne av skatten foreslår å tydeliggjøre reglene, eller lage kjøreregler for praksis, og beholde skatten. Det høres lett ut, men er det ikke.

For store og særlig små bedrifter er alle forenklinger og alt som bidrar til forutsigbarhet, av det gode. Denne regelendringen vil bidra med begge deler. I diskusjonen om hvilke skattelettelser som øker investeringsviljen og dermed kan gi flere arbeidsplasser, må dette være en riktig endring. Det vil fremdeles være mulig å ilegge vanlig eiendomsskatt på næringseiendom. Den friheten må kommunene beholde.

Som med all annen skatt er det et poeng at skatt ikke er konkurransevridende, at den fordeles jevnt over mange objekter, og at byrden for hvert enkelt objekt ikke blir uforholdsmessig stor. Maskinskatten bør fjernes.

Les mer om

  1. Aftenposten mener
  2. Leder
  3. Statsbudsjettet
  4. Eiendomsskatt
  5. KS