Aftenposten mener: Gale opplysninger bør få konsekvenser

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Mahad Abib Mahamud (30) har vært i Norge i 17 år.

Kjernen i Mahad-saken er om man vil være pragmatisk eller prinsipiell når det gjelder tap av norsk statsborgerskap.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Mahad Abib Mahamud (30) har vært i Norge i 17 år, fikk statsborgerskap i 2008, og ble fratatt det i 2015. Hans sak har engasjert sterkt etter at TV2 dro den frem igjen i forrige uke.

Saken er i utgangspunktet ganske enkel. Dersom Mahamud bevisst har gitt uriktige opplysninger som har ført til at han har fått statsborgerskap, har utlendingsmyndighetene rett til å tilbakekalle statsborgerskapet.

Til syvende og sist bør debatten handle om dette er et godt prinsipp eller ikke, og om det skal være uten tidsbegrensning. Selv om Mahamud selv insisterer på at han er fra Somalia og ikke Djibouti, mener mange av hans støttespillere at han uansett bør få bli.

Pragmatisk holdning

Fra et pragmatisk synsvinkel er det et standpunkt man kan ha forståelse for. Loven i Norge er strengere enn mange sammenlignbare land - kun Danmark har lignende regler blant nordiske land. Statsborgerskap er siste kapittel i en lang og ofte kronglete prosess for å få opphold. For at en søknad kan vurderes, kreves syv års botid og innvilgelse av permanent oppholdstillatelse. Staten har med andre ord ganske mange muligheter og god tid til å kontrollere opplysninger før statsborgerskapet innvilges.

Av integreringshensyn kan man argumentere for at kontrollprosessen og trusselen om sanksjoner på et eller annet tidspunkt bør ta slutt, og at grensen kan gå ved innvilgelse av statsborgerskap. Eventuelt fem år etterpå, slik grensen er i Tyskland.

Det er ikke åpenbart at dette vil føre til noen massiv økning i personer som forsøker å svindle seg til norsk statsborgerskap, da disse sakene har utgangspunkt i for dårlig kontroll av opplysninger tidligere i oppholdsprosessen.

Vil bli belønnet for juks

På den annen side vil et slikt amnesti innebære at personer som bevisst har utnyttet asylinstituttet eller andre humanitære ordninger, belønnes med permanent opphold og statsborgerskap. Det er vanskelig å forsvare ut fra prinsipielle betraktninger. Og selv om Mahamud synes å være en velintegrert ressursperson, må reglene være de samme for bioingeniører som sosialklienter.

Lovverket om tap av statsborgerskap er godt begrunnet. Likevel må det være et klart mål at uriktig identitet oppdages så tidlig som mulig. Ressursene og prioriteringene bør rettes mot nyankomne, ikke mot åpenbare ressurspersoner med lang botid.

Etter UDIs syn vil Mahamud ha mulighet til ikke å bli statsløs dersom han selv bidrar. Det er uansett liten tvil om at statsborgerskapkonvensjonen åpner for at norske myndigheter kan frata personer som bevisst har gitt gale opplysninger statsborgerskapet, selv om de skulle bli statsløse.

FN ber Norge stanse hjemsendelse av flyktninger til SomaliaFødt i Somalia, bor i Bodø: Når folk fremmedgjør meg, bryter de ned alt arbeidet jeg har gjort