Leder

Aftenposten mener: Ubegrensede pleiepenger må utredes

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Hadia Tajik og Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet vil gjennomføre endringer i pleiepengeordningen som ikke er utredet.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Pleiepenger skal gi foreldre med alvorlig syke barn økonomisk kompensasjon i de periodene der de må tre ut av arbeidslivet for å ta hånd om barna. Regjeringen foreslo i fjor å stramme inn på deler av ordningen, men å åpne ordningen for flere familier. Etter det har debatten handlet om omfanget på kompensasjonen og lengden på perioden der kompensasjonen løper automatisk.

Under budsjettforhandlingene i fjor fikk KrF gjennomslag for å reversere flere av Regjeringens forslag til endringer. I tillegg har Stortinget oversendt Regjeringen flere anmodninger om ytterligere endringer.

Flere av anmodningene og endringene fremstår som rimelige. At frilansere og selvstendig næringsdrivende ikke skal komme dårligere ut enn andre arbeidstagere, er fornuftig. Det samme er muligheten for å utvide ordningen til å gjelde andre omsorgspersoner enn foreldre.

I tillegg går Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV inn for å oppheve tidsbegrensningen i ordningen, og dermed sikre 100 prosent kompensasjon på ubestemt tid.

Arbeidsdepartementet slår fast at dette representerer en betydelig utvidelse av ordningen. Men, understreker departementet, konsekvensene av denne utvidelsen er ikke utredet.

Departementet skriver: «En ordning med pleiepenger med 100 prosent kompensasjon uten tidsavgrensning vil ha karakter av å være en statlig pleielønn. En slik innretning har ikke vært utredet med hensyn til arbeidsincentiver, provenyeffekter, likestillingsperspektivet, konsekvenser for mottagere, kommunene og arbeidsgivere, eller utforming av nødvendige lov- og forskriftsendringer, herunder EØS-rettslige problemstillinger.»

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet vil ikke utrede eller vente på en evaluering fordi det skaper usikkerhet for dem som i dag er i ordningen.

Det er lett å ha sympati med foreldrene dette gjelder, og deres uro skal tas alvorlig. Men vårt system er bygget på at slike forslag utredes, uansett hvor empatisk innrettet argumentene er.

Det må være et mål å unngå at tiltak som løser ett problem skaper nye problemer i andre enden. Så er det et politisk valg å eventuelt gjøre vedtak likevel, men da er man i hvert fall klar over de mulige følgene.

Regjeringspartiene ønsker å vente med endringen til fjorårets endringer er evaluert og de nye forslagene er utredet. Det er et fornuftig ønske, som henger godt sammen med den plikten våre folkevalgte bør ilegge seg selv: Utredningsinstruksen finnes der av flere grunner, blant annet å få oversikt over uforutsette uheldige konsekvenser av vedtak.

Stemmer KrF for denne endringen i Stortinget mandag, innføres nå en statlig pleielønn som ikke er konsekvensutredet.

Det er meget uheldig.

Les mer om

  1. Regjeringen
  2. Arbeidslinje
  3. Kristelig Folkeparti (KrF)