Leder

Aftenposten mener: Betenkelig håndtering av bistandsmidler

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Utenriksminister Børge Brende (H) har varslet granskning av bistandstildeling.

Tette bånd mellom de som bevilger og de som får penger, kan rokke ved tilliten til norsk forvaltning.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

VG har satt søkelys på Utenriksdepartementets tildelinger til konsulentselskapet International Law and Policy Institute (ILPI).

Selskapet har mottatt 152 millioner kroner fra UD og Norad siden oppstarten i 2009. Sentrale personer i selskapet har nære bånd til Utenriksdepartementet, blant annet er en av eierne tidligere direktør i departementet. En av de ansatte i selskapet var også involvert i behandlingen av ILPI-søknader mens han jobbet for departementet. ILPI-gründerne har tatt ut millioner i lønn og utbytte, i hovedsak finansiert av norske skattebetalere.

Ingenting av dette er nødvendigvis klanderverdig i seg selv. ILPI er et anerkjent og faglig sterkt institutt, og at de er mottagere av norske bistandsmidler er hverken unaturlig eller bekymringsverdig. Men måten det har skjedd på skaper et uryddig inntrykk av den norske bistandsforvaltningen.

  • Les også: Vet ikke om 30-milliarders bistand virker

Bør ut på anbud

At departementet tildeler selskapet 24 millioner kroner lenge før fristen for å søke på midlene går ut, vitner om at søknadsprosessen i realiteten var avgjort på forhånd. Andelen såkalte relasjonsbaserte tildelinger - som altså ikke har vært gjenstand for anbudsrunder - virker å være høy.

I utgangspunktet må man forvente at all konsulentvirksomhet i regi av private selskaper er gjenstand for konkurranser og anbud. Når man i tillegg vet at det er tette, personlige bånd mellom departementet og selskapet, må man stille spørsmålet om forvaltningen har vært uhildet nok i vurderingene.

Alvorlig

Det er likevel å gå for langt å antyde korrupsjon, slik VG har gjort i sin dekning. Man må legge til grunn at Utenriksdepartementet har lagt faglige kriterier til grunn for sine tildelinger. Så langt er det ingenting som tyder på at de som har innvilget søknadene har hatt noen personlige, utilbørlige fordeler av sine tildelinger.

Men uansett kan saken skape tvil om forvaltningens upartiskhet og integritet. Det er alvorlig for tilliten til det norske statsapparatet. Derfor er det bra at utenriksminister Børge Brende (H) har varslet granskning av én av tildelingene, samt at departementet gjennomgår sine rutiner for tildeling av bistandsmidler.

Saksbehandlingen må baseres på objektive kritierier, likebehandling av søkere og reell konkurranse. VGs saker reiser tvil om hvorvidt dette har vært tilfelle når det gjelder ILPI.

Les mer om

  1. Norad
  2. Børge Brende