Aftenposten mener: Politifolk slutter ikke å tenke når de fyller 60

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Mens statsansatte generelt har en aldersgrense på 70 år, er mange stillinger i stat og kommune velsignet med lavere pensjonsalder.

Politibetjenter, brannkonstabler, sykepleiere og forsvarspersonell er blant dem som kan gå av tidligere. Begrunnelsen er at yrkene er særlig belastende fysisk eller psykisk.

Slike særaldersgrenser er omstridte. En rekke belastende yrker har ingen slike ordninger i det hele tatt. Hele formålet med pensjonsreformen er dessuten å få flere til å stå i jobb lenger. Bakteppet er at folk lever lenger, og at det dermed blir færre yrkesaktive pr. pensjonist.

Særaldersgrensene innebærer ikke bare en rettighet, men også en plikt til å gå av som 60-åring, for eksempel for mange politifolk. Denne plikten vil regjeringen nå fjerne.

Det er på høy tid og bør være ukontroversielt også blant fagforeningene. Å tvinge folk til å gå av dersom de selv ønsker å fortsette, er ulogisk uansett hvor belastende yrket har vært.

Om en slik lovendring vil få stor betydning i praksis, avhenger av hva som ellers skjer med særaldersgrensene. Etter to års forhandlinger strandet prosessen mellom arbeidstagerorganisasjonene og regjeringen i vinter. Selvsagt gir ansattorganisasjonene nødig fra seg lukrative spesialordninger. Men samtidig er det et ris bak speilet. Pensjonsreformen belønner antall år i jobb. De som går av tidlig som følge av særaldersgrenser, vil få mindre utbetalt enn de ellers ville ha fått idet de når ordinær pensjonsalder. Derfor er det grunn til å tro at arbeidstagerorganisasjonene vil komme tilbake til forhandlingsbordet.

Prinsipielt sett er det vanskelig å forsvare særaldersgrenser som generell regel for enkelte stillingskategorier. Det er velkjent at mange som kan nyte politipensjon fra 57 års alder, går videre til privat sektor etter å ha gått av. I slike tilfeller handler altså ikke pensjonsårsaken om at de er utslitte og ferdige i arbeidslivet. I tillegg er det kjent at politifolk gjerne søker seg til for eksempel ordensstillinger mot slutten av karrieren fordi enkelte funksjoner kan gi høyere pensjon tidligere.

Slike tilpasninger er fornuftige for enkeltindivider, men ikke for samfunnet som helhet. Det er behov for at kvalifiserte politi- og forsvarsfolk i arbeidsfør alder arbeider. Ikke alle funksjoner i politiet eller Forsvaret krever en 28-årings fysiske styrke, syn og kondis. Av og til kan det være lurt å ha noen som kan tenke som en 60-åring også.