Leder

Nei til reservasjonsrett for leger

  • Aftenposten Redaksjon

Helseminister Bent Høie har strukket seg langt for å ivareta hensynet til kvinnelige pasienter som ønsker et abortinngrep. Hvis det blir åpnet for reservasjonsrett, mener Aftenposten at Regjeringens forslag til nye regler er godt. Foto: Lise Åserud

Et klart flertall i folket sier nei. Det er også Aftenpostens standpunkt.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Spørsmålet om leger bør få adgang til å reservere seg mot å henvise til abort, er i ferd med å bli et lite stykke politisk drama.

Saken handler om leger overhodet bør få adgang til å reservere seg mot å henvise til abortinngrep og visse typer prevensjon. Et klart flertall i folket mener nei. Det er også vårt standpunkt.

Hvis svaret likevel er ja, slik Regjeringen og KrF er enige om, må det lages gode regler for når legene kan reservere seg og hvor fritt hver kommune skal stå.

Det er her sakens mest aktuelle problemstillinger nå ligger.

Aftenposten er opptatt av at leger bør kunne reservere seg i viktige samvittighetsspørsmål. Den lille minoriteten av leger som opplever samvittighetskvaler når de henviser til abort, har rett til å få sin samvittighetsfrihet veid opp mot andre hensyn.

Når vi likevel mener Stortinget ikke bør åpne for reservasjonsmulighet for leger når det gjelder henvisning til abort, skyldes det hensynet til pasientene.

På mindre steder med få fastleger der mange har fulle pasientlister, er det opplagt for oss at kvinner blir og vil bli skadelidende. Det er hensynet til disse kvinnene som for oss betyr mest.

Likevel er de politiske realitetene at KrF, Frp og Høyre snart vil sikre flertall i Stortinget for nye regler som åpner for at leger kan reservere seg. Kampen om hvordan de reglene bør utformes, vil pågå over de neste månedene, først gjennom en høringsrunde om Regjeringens forslag til nye regler, deretter i Stortinget.

Les også:

Les også

Å være fastlege er ikke en privatsak

Hvis det blir åpnet for reservasjonsrett, mener vi Regjeringens forslag til nye regler er godt. Helseminister Bent Høie har strukket seg langt for å ivareta hensynet til kvinnelige pasienter som ønsker et abortinngrep. De skal få tilbud om konsultasjon hos en annen fastlege i nærheten senest neste virkedag. Reservasjonsleger må inngå avtale med en kollega som kan overta pasienten. Pasienter gis utvidet adgang til å bytte fastlege. Og på flere måter sikres større åpenhet.

Alt dette er bra. Forslagene innebærer at ordningen rammes inn på en streng og fornuftig måte.

Ett tema fortjener likevel videre drøfting. Regjeringens forslag stiller kommunene fritt til å si nei til å la sine leger reservere seg. Det vil i så fall bety at mange store kommuner som Oslo, Bergen og Tromsø ikke vil åpne for reservasjonsadgang for sine fastleger. Så mye synes klart allerede.

Les også:

Les også

- Det går på min integritet somlege. Jeg ønsker å ivareta liv

Men det vil være paradoksalt om Regjeringens forslag om full kommunal frihet får som konsekvens at det i små kommuner som Bø i Telemark åpnes for reservasjon, mens det i store kommuner som Oslo ikke gjør det.

For realitetene er jo at ulempene for pasientene er større på et lite sted enn i en stor kommune hvor det for de aller fleste kvinner er enkelt å bytte til en lege som ikke har reservert seg.

Den skjevheten er i våre øyne ikke et argument for å frata store kommuner handlefrihet, slik flere i KrF antyder.

Men det understreker hvor viktig det er at Høyre og Frp i innspurten i Stortinget ikke firer på kravene om forsvarlighet for å la små kommuner åpne for reservasjon. Den uroen som nå vokser i KrF om følgene av det kommunale selvstyret i reservasjonssaken, må ikke få rokke ved det.

reservasjonsrett_dag2_nett-q3x2g2KAM8.jpg

Les mer om

  1. Ledelse