Leder

Aftenposten mener: Uforløst kommunereform

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) har ikke løst problemet med stadig svakere lokalt selvstyre.

Det lokale selvstyre styrkes ikke av kommunereformen alene.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Regjeringen har lagt frem sin anbefaling om kommunereformen for Stortinget.

Reformen har vært begrunnet på flere måter. Innbyggerne flytter på seg på grunn av endringer i arbeidsmarked og infrastruktur. Kommunene skal løse stadig mer komplekse og omfangsrike oppgaver. Det lokale selvstyret er sakte men sikkert blitt svekket gjennom rettsliggjøring, øremerking av midler og stadig nye krav og mål fra sentralt hold. Målet er at større kommuner skal ta tilbake noe av innflytelsen kommunene har mistet.

Mange kommuner håndterer oppgavene sine helt fint i dag. Hensikten med reformen har vært å se hvordan evnen til å løse oppgaver i fremtiden påvirkes av kjente utviklingstrekk. En kommunereform kan aldri bli et mål i seg selv. Svarer den ikke på utfordringene, er den overflødig.

Flere sterke fagmiljøer

Flere større kommuner, med flere sterke fagmiljøer, er riktig vei å gå. Større bo- og arbeidsmarkeder, uten kunstige kommunegrenser, er også riktig. Men skal reformen karakteriseres som vellykket, må innbyggerne i de nye kommunene også få mer innflytelse over egen utvikling. Kommunene må få flere oppgaver.

Noen flere oppgaver flyttes ut til kommunene, i følge proposisjonen. Reformen vil føre til en markant reduksjon i tallet på kommuner, men de er fremdeles for mange hvis målet er at kommunene generelt skal få ansvar for flere oppgaver. Flere kommuner sliter med å løse oppgavene de har i dag. De klarer neppe å løse flere. Derfor vil vi få ulike versjoner av styringsnivået «kommune», med ulik grad av innflytelse over innbyggernes liv.

Flere oppgaver må flyttes fra statlig nivå til kommunenivå.

Kommunene skårer ulikt

Ønsket om økt lokalt selvstyre går imidlertid ikke automatisk i hop med et politisk mål om å redusere de store forskjellene mellom kommunene. Et sterkt lokalt selvstyre vil nødvendigvis innebære at lokale politikere får lov til å prioritere og avgjøre hva som vektlegges av innsats i sin kommune. Det vil føre til at kommuner skårer ulikt på forskjellige indikatorer. Det har politikere i mange partier strevd med å akseptere. Alt fra bemanningsnormer, sentralt formulerte krav og øremerking av midler spiser av det lokale selvstyret og mulgheten for å gjøre lokale vurderinger av hvordan utfordringer skal løses.

Kommunereformen svarer på litt av ønsket om mer lokalt selvstyre i noen kommuner. Men de viktigste endringen, flytting av makt og vilje til å la kommunene være forskjellig, gjenstår.

Les mer om

  1. Kommunereform
  2. Regjeringen