Leder

Skolen under lupen

REGJERINGEN har endelig tatt på alvor at norske skoleelevers prestasjoner blir stadig dårligere sammenlignet med elever i andre OECD-land.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Statsminister Jens Stoltenberg har varslet at han vil bruke mye tid på skolen i 2008, og har i årets første måned også gjort det i praksis. Men det er bare en begynnelse.Da statsministeren og kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell forleden inviterte seks fremtredende skoleforskere for å drøfte hva som er galt i skolen, fikk de blant annet vite at mer enn ett av grunnskolens ti år går med til ting som ikke har med elevenes læring å gjøre. Dersom elevene møter presis til timene, og dersom lærerne slipper å bruke mye av sin tid til å organisere undervisningen i stedet for å formidle kunnskap, ville mye være vunnet.

UNDERSØKELSEN om nordmenns holdninger til skolen som Aftenposten har omtalt den siste uken, viser at folk flest er bekymret over at elevenes prestasjoner er blitt dårligere. Nesten halvparten av de spurte mener Regjeringen gjør en dårlig jobb med skole— og utdanningspolitikken. Og ikke uten grunn er folk mest kritiske til manglende ro og orden i skolen.Mange av ekspertene på skole og utdanning som vi har intervjuet, uttaler seg i samme retning. De fleste mener årsaken er å finne i en for lite målrettet styring av skolen. En av Norges mest erfarne pedagoger, Alfred Oftedal Telhaug, sier for eksempel at myndighetene må gi klarere nasjonale bestemmelser om hvordan undervisningen skal organiseres, og hvordan innholdet i fagene skal være. Det er betenkelig når skoler innfører arbeidsplaner i stedet for tradisjonelle lekser uten at dette nye pedagogiske verktøyet er sterkt faglig fundert. Reformivrige pedagoger har på egen hånd tatt i bruk en metode som gjør det vanskeligere for mange elever å tilegne seg kunnskap og ferdigheter som skolen krever.

LÆRERNES ROLLE er helt sentral i debatten om en bedre skole. Men skal vi få bedre lærere, er det avgjørende at det ikke tas utgangspunkt i at den enkelte lærer gjør en dårlig jobb. Ingen blir god av stadig å få høre at man er dårlig.Dessuten er det myndighetenes ansvar, og ikke den enkelte lærers, å sørge for høyere kvalitet på lærerutdanningen og et bedre videre- og etterutdanningstilbud for en yrkesgruppe som mer enn noen annen forvalter nasjonenes fremtidige kunnskapsformue. På denne bakgrunn er det gledelig at folk flest har et bedre inntrykk av lærernes kompetanse enn av tilstanden i skolen generelt. Det er et godt utgangspunkt for den gjenreisning av lærerens autoritet som er avgjørende for at norske elever skal bli mer konkurransedyktige.

Les mer om

  1. Ledelse