Pasientene er fornøyde - men ikke på alle områder

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Helsedirektoratet har gjort stor undersøkelse som bør hjelpe helseminister Bent Høie

En ny undersøkelse vise at gledelig mange pasienter er fornøyde med norske sykeshus. Men undersøkelsen avdekker også problemer som går igjen nesten overalt.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Pasientenes subjektive opplevelser kan selvsagt ikke fortelle alt om kvaliteten ved sykehusene.

Det er for eksempel ikke opplagt at det er riktig at standarden ved Tynset sykehus er klart bedre enn ved Rikshospitalet i Oslo eller ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Her kan lokalpatriotismen spille inn.

Norske sykehus’ karakterbok: Hvilke sykehus får best karakter?

Likevel gir undersøkelsen, som er utført av Kunnskapssenteret for helsevesenet ved Folkehelseinstiuttet på oppdrag av Helsedirektoratet, et viktig bidrag til å vurdere de tjenestene norske sykehus tilbyr befolkningen.

Det meste er bra - og blir bedre

Den gledelige hovedkonklusjon er at langt de fleste pasientene er fornøyde. De er dessuten blitt litt mer fornøyde nesten hvert år siden disse undersøkelsene startet i 2011.

77 prosent av de 23 000 pasientene som ble intervjuet, mener de har fått svært godt utbytte av behandlingen. Enda flere, 87 prosent, sier seg helt enig i at behandlingen og pleien har vært tilfredsstillende.

Forskjellen i svarene som pasientene ved ulike sykehus gir på disse spørsmålene er interessant, men egentlig ikke veldig stor.

Problemene alle finner vanskeligst

På andre områder spriker svarene mer. Men et påfallende og viktig funn er at praktisk alle sykehus sliter mest på de samme områdene: Samarbeid med fastlegen og kommunehelsetjenesten, og informasjon til pasientene om hva de bør gjøre og hva de kan forvente etter utskrivnig. Det svikter for ofte i organiseringen av arbeidet.

Her får nesten alle sykehus dårligere karakterer enn på andre områder.

Dessverre ser dette mønsteret ut til å gå igjen år etter år.

Det tyder på at pasientenes tilbakemeldinger ikke blir tatt alvorig nok.

Vi får ikke noe svar på hvorfor sykehusledelsen og avdelingsledere sliter med å forbedre seg på disse områdene. Et mulig svar kan være at noen oppgaver har mindre prestisje enn andre.

Kanskje blir ikke avdelingsledere stilt til ansvar for at avdelingene er for dårlig organisert så lenge leger og sykepleiere gjør en god jobb i selve behandlingen og pleien av den enkelte pasient.

Her må det ikke bare graves etter svar - det må gjøres noe. Utfordringen går både til sykehusene, helsefortakene, Helsedirektoratet og helseminister Bent Høie.