Leder

Aftenposten mener: Ordningen med arbeidsavklaringspenger må strammes inn

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik får forhåpentligvis med seg partiet på forslaget om innstramninger i ordningen med arbeidsavklaringspenger.

Arbeiderpartiet må vise vilje til å endre og forbedre velferdsordninger.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I utkastet til partiprogram foreslår Arbeiderpartiet at ordningen med arbeidsavklaringspenger strammes inn. I dag sørger ordningen for ytelse i fire år. I forslaget reduseres støtteperioden fra fire til to år og suppleres med en jobbgaranti fra NAV og kommunen.

Les også

Faktasjekk: Tok Støre helt feil om folk i arbeid i landsmøtetalen?

Rett før starten på Arbeiderpartiets landsmøte sendte Regjeringen en proposisjon til Stortinget som inneholder innstramninger i ordningen. Endringsforslagene fra programkomiteen i Arbeiderpartiet og Regjeringen har til felles at de skal styrke insentivet til å komme jobb.

Arbeiderpartiet skal diskutere om partiet skal jobbe for en endring, eller om ordningen skal forbli som i dag. Partiet bør velge det første. Et parti som er opptatt av velferdsstatens bærekraft må også jobbe for stadige forbedringer av velferdsordninger. Forbedring kan lett forveksles med mer penger, men det er ikke et opplagt svar i fremtiden.

Det er riktig å bruke ressurser på å få folk i jobb, men pengene må brukes mer treffsikkert enn i dag. Enhver velferdsytelse må jevnlig evalueres med tanke på om den fungerer etter hensikten. Gjør den ikke det, kanskje fordi insentivene i ordningen ikke er riktige, må den endres. Arbeidsavklaringspenger skal støtte mennesker som må ha et lengre avbrekk fra arbeidslivet på grunn av sykdom. Ordningen erstattet rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad da den kom i 2010. Den skal ikke være en ekstra ledighetstrygd.

Regjeringen foreslår en kombinasjon av en trangere dør inn i ordningen, et strammere stønadsbeløp og sterkere insentiver for å jobbe. Hvis dette reduserer tallet på personer som går på arbeidsavklaringspenger, og gjør at flere får brukt det de har av arbeidsevne, er det en god endring. Utfordringen er å få mennesker inn i reelle jobber. Arbeidspartiets forslag om at kommunene skal sikre at disse jobbene finnes har sitt utspring i innspill fra arbeidslivsforskere.

Det er verdt å prøve, men i avgrenset omfang. Målet må være at de potensielle arbeidstakerne kan jobbe flere steder enn i kommunen, som ikke må låse inn arbeidskraft.

For mange i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet. Mens ledighetstallene svinger med konjunkturene, har omfanget av ulike former for utenforskap langt på vei vært stabile eller økende. Ordninger som skal hjelpe folk tilbake i jobb må forandres for å bli stadig bedre.

Les mer om

  1. Stortingsvalg 2017
  2. Arbeiderpartiets landsmøte
  3. Arbeiderpartiet (Ap)
  4. Trygd
  5. Arbeidsledighet
  6. Nav
  7. Arbeidsliv