Leder

Aftenposten mener: Sjødeponiet i Kvalsund bør sikres ytterligere

 • Dagens lederartikkel

Dekkes sjødeponiet i Repparfjord til etter driftsperioden, vil utslippene neppe ha store langtidsvirkninger. Stein J. Bjørge, Aftenposten

«Vi er trygge på at deponeringen ikke vil skje med uakseptable virkninger for miljøet og sjømatnæringen», sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen da Nærings- og fiskeridepartementet torsdag ga Nussir ASA driftskonsesjon for utvinning av kobber i Repparfjord i Kvalsund kommune.

Uakseptable er nøkkelordet i uttalelsen. Alle inngrep i naturen vil uomtvistelig ha negative virkninger – også et sjødeponi. Det kan likevel finnes grunner til at inngrepene gjennomføres.

Én negativ virkning av et sjødeponi er at livet på havbunnen helt lokalt der gruveavfall tippes ut, vil bli borte. En annen er at massene som dumpes i dette tilfellet, vil inneholde kjemikalier, kobber og andre tungmetaller som vil gå ut over biodiversiteten i området. I tillegg mener Reinbeitedistriktene, Norske Reindriftsamers Landsforbund og Sametinget at gruvedriften ikke er forenlig med reindriften slik den er i dag.

Det finnes imidlertid flere gode grunner til å etablere gruvedrift i Kvalsund. Kommunen er fraflyttingstruet, og da er rundt 200 arbeidsplasser viktig for kommunens og innbyggernes fremtid. Men en av de viktigste grunnene er at kobber er avgjørende i overgangen fra fossil til fornybar energi. Det er et materiale som kreves i elbiler, solceller og vindmøller, blant annet.

Deponier er et nødvendig onde, og et sted må de være. Sjødeponier er å foretrekke fremfor landdeponier, som ofte har store problemer med avrenning og lekkasjer.

Det er med andre ord ønskelig å utnytte naturressursene for å skape nye verdier og arbeidsplasser. Spørsmålet er derfor hvilke inngrep som er akseptable, og hvilke som ikke er det.

Regjeringen har publisert en liste over tiltak som skal redusere de negative konsekvensene av gruvedriften i Repparfjorden. De aller fleste tiltakene på listen gjøres for å ta hensyn til reindriften. Redusert drift, driftsstans i perioder med aktivitet i reindriften, fremkommelighet for reinen og gjerdesikring mot gruveområdene er blant disse.

Listen over tiltak for å begrense skadene i fjorden burde imidlertid hatt et par punkter til.

Dersom det bygges undersjøiske dammer for å avgrense deponiet, vil en kunne begrense spredning av avgang med kobber og andre tungmetaller så lenge gruven er i drift. Forplikter Nussir ASA seg i tillegg til å dekke til deponiet når driften avsluttes, vil deponeringen ikke ha nevneverdige negative virkninger ut over driftsperioden.

Tas disse punktene inn i konsesjonsvilkårene, vil verden få kobber til det grønne skiftet, og Kvalsund kommune vil kunne få arbeidsplasser og sårt tiltrengte verdier. Ikke uten eksterne virkninger, men med akseptable virkninger.

 1. Les også

  Venstres fremste miljøpolitiker på Stortinget har forståelse for lenkegjeng-protest mot egen regjering.

Les mer om

 1. Kvalsund
 2. Torbjørn Røe Isaksen
 3. Utslipp
 4. Samer
 5. Nærings- og fiskeridepartementet
 6. Miljø
 7. Gruvedrift

Relevante artikler

 1. NORGE

  Elbiler trenger kobber. Miljøorganisasjoner sier nei til gruvedrift. Her er 11 fakta om saken.

 2. DEBATT

  Vi må ha en faktabasert debatt om gruvedrift og Repparfjorden

 3. POLITIKK

  Venstre-topp har «forståelse» og «respekt» for at folk vil delta i lenkegjeng-protest mot regjeringen

 4. SID

  Har ikke regjeringen mer respekt for naturen?

 5. NORGE

  Gruvekonflikten i Finnmark: – Folk ellers i landet må forstå at vi må ha noe å leve av vi også

 6. DEBATT

  En alvorlig forurensende bruk av Repparfjorden