Hastverk på sokkelen

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

REGJERINGEN holder høyt tempo i utlysningen av nye blokker for petroleumsleting i Barentshavet og Norskehavet. Selv ikke den omfattende oljekatastrofen i Mexicogulfen har dempet leteiveren i nevneverdig grad.

Olje— og energidepartementet hadde foreslått å utlyse 100 blokker i den 21. konsesjonsrunden på norsk kontinentalsokkel. Regjeringens ulike faginstanser hadde miljømessige innvendinger mot nærmere 40 av blokkene. Likevel valgte Regjeringen bare å fjerne seks av dem. Fire av disse blokkene ligger i Vestfjorden, i umiddelbar nærhet av det omstridte området utenfor Lofoten og Vesterålen som Regjeringen skal avgjøre skjebnen til når forvaltningsplanen skal revideres neste år. To ligger i Nordsjøen, svært nær kysten utenfor Boknafjorden i Rogaland.

DET BURDE VÆRE en selvfølge at Regjeringen strøk disse blokkene av listen i denne omgang.

Blokkene i Vestfjorden kan være like sårbare som naboområdene utenfor Lofoten. Derfor er det betenkelig at Regjeringen lot to blokker i dette området bli med i utlysningen. Den beslutningen ble frarådet av to departementer og Havforskningsinstituttet, Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet. Det var også uenighet mellom Olje- og energidepartementet og flere av faginstansene om flere blokker i Barentshavet, blant dem fem ved Bjørnøya, og om over 20 blokker på dypt vann.

Tildeling av leteblokker er en avveining mellom kunnskap om nye forekomster av olje eller gass og minst mulig risiko for livet i havet og for annen næringsvirksomhet. Men når det foreligger så mange innvendinger fra faginstansene som i dette tilfellet, mener vi det grenser til arroganse når olje- og energiminister Terje Riis-Johansen omtaler utlysningene i denne konsesjonsrunden som ukomplisert.

DEPARTEMENTET og Regjeringen forsvarer overkjøringen av egne miljøsakkyndige med at utlysningene ligger innenfor rammene Stortinget har gitt grønt lys for i forvaltningsplanen. Det kan de ha rett i. Men disse rammene fritar ikke Regjeringen fra ansvar for å utøve skjønn.

Den muligheten vil den også får når blokkene skal tildeles, etter planen om et snaut år. Riis-Johansen har da også lovet å vurdere tildelingene i lys av oppdatert kunnskap fra Mexicogulfen. Hvis konklusjonen da ikke er at risikoen er minimal ved ny leteboring på dypt vann, bør de utlyste blokkene i slike områder ikke tildeles. Heller ikke for andre områder må det være automatikk mellom utlysing og tildeling.

VI HAR FORSTÅELSE for ønsket om å kartlegge større deler av Barentshavet og Norskehavet, men hastverk er lastverk, også på sokkelen.