Aftenposten mener: Norges rolle i FNs kvinnekommisjon må avklares

En kvinne protesterer mot Saudi-Arabias kvinneundertrykkende lover ved å sette seg bak rattet. Nå skal Saudi-Arabia bidra til retningslinjer for blant annet Norge i likestillingsspørsmål.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

DA FN ETABLERTE sin kvinnekommisjon i 1946, var det en erkjennelse av at generelle menneskerettigheter ikke er tilstrekkelig til å ivareta kvinners rettigheter. Kommisjonen diskuterer ulike spørsmål relatert til kvinners rettigheter, og enes om sluttdokumenter medlemslandene skal forholde seg til.

At Saudi-Arabia, en av klodens mest kvinneundertrykkende nasjoner, skal sitte i et organ som utarbeider retningslinjer for de nordiske landene i likestillingsspørsmål, er komikk på Monty Python-nivå – med en alvorlig undertone.

EN ALLIANSE av konservative nasjoner gjør det vanskelig for kommisjonen å enes om sluttdokumenter som sikrer kvinner bedre rettigheter, og Saudi-Arabia kan åpenbart legge sten til byrden. Kongedømmet har hendig nok også forbeholdt seg retten til å se bort fra FNs kvinnekonvensjon dersom den kommer i konflikt med normene i islamsk lov.

Kvinnekommisjonens sluttdokumenter er ikke juridisk bindende, så Saudi-Arabias ferske medlemskap betyr på ingen måte at landets kvinner kan slå ut håret og forvente likelønn. Å sammenligne medlemskapet med å utnevne en pyroman til brannsjef, er likevel prematurt.

Hvilken betydning det saudiarabiske medlemskapet vil få for Kvinnekommisjonens arbeid, avhenger av hvem som skal representere Saudi-Arabia og hvilket mandat vedkommende har med. Deltakelse i kommisjonen kan også ha en positiv effekt, ettersom landet i det minste vil måtte forholde seg til kommisjonens anbefalinger.

MER BEKYMRINGSFULLT er det at utenriksminister Børge Brende blir taus som en østers på spørsmål om hvorvidt Norge stemte for eller mot et saudiarabisk medlemskap. På initiativ fra USA ble stemmegivningen hemmeligholdt, og UD har gjentatte ganger nektet å svare både norske medier og partiledere på spørsmål om Norges holdning til det saudiarabiske medlemskapet. Antakelig av hensyn til FN-prosedyrer, men det åpner for spekulasjoner.

KVINNERS REPRODUKTIVE RETTIGHETER er et helt sentralt tema i FNs kvinnekommisjon. Der står Saudi-Arabia og Trump-administrasjonen ikke langt fra hverandre. I et TV-intervju for et år siden gjorde Trump det klart at han ønsker å straffe kvinner som tar abort. Også visepresident Mike Pence er motstander av selvbestemt abort. Det er et eksempel på at USA og Saudi-Arabia har sammenfallende interesser i kommisjonen. Det betyr at USA kan ha hatt et sterkt ønske om å få Saudi-Arabia inn for å innskrenke kvinners rettigheter, altså det motsatte av intensjonen med opprettelsen av kommisjonen i 1946.

Hvorvidt den norske regjeringen opptrer som marionett i dette dukkespillet, er informasjon som bør tilflyte befolkningen.