Stortinget bør oppheve den nye e-loven | Tejn Rolland

Den nye etterretningsloven misbruker personvernet vårt, skriver Tejn Rolland (17). Her er sjef for Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde.

Loven behandler oss alle som mistenkte.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

I Norges Grunnlov står det følgende: «Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon.»

Grunnloven er veldig tydelig på at staten skal respektere personvernet og ikke blande seg inn i privatlivet vårt. Likevel har Stortinget nylig gått inn for masseovervåking i Norge ved å stemme for den nye e-loven.

Personvernet krenkes

Personvern er en rettighet som alle mennesker har, den er like viktig som ytrings- og religionsfriheten. Alle har rett på en egen sfære der våre tanker, ideer og refleksjoner kan luftes fritt, uten bekymringer over mulige konsekvenser. Dette gjelder også på internett. Derfor er jeg sterkt imot den nye e-loven.

Etterretningstjenesten vil få muligheten til å masselagre elektronisk kommunikasjon som krysser den norske grensen (og dette kan gjelde kommunikasjon innad i Norge siden mange av nettjenestene vi bruker, går gjennom servere i utlandet). Data som lagres, inneholder informasjon om blant annet navn, dato og geografisk plassering. Det kan lagres og brukes i 18 måneder.

Mennesker burde være trygge på at deres personvern respekteres, uten frykt for at myndighetene samler inn informasjon om dem.

Tejn Rolland (19).

Alle er mistenkte

Det er forståelig at vi trenger en ny e-lov for å holde oss innbyggere trygge, men den nye loven er et for stort inngrep i individets rett til et privatliv.

Ikke bare det, men den nye e-loven behandler oss alle som mistenkte. Vår frie rettsstat er bygget på ideen om at man er uskyldig til det motsatte er bevist. Masseovervåkingen som nå er vedtatt, vil behandle oss som om vi var mistenkte, til tross for at det ikke trenger å finnes grunnlag for det.

Det er viktig å huske at e-tjenesten og politiet finnes for å beskytte friheten vår. Derfor er det et paradoks at de nå skal ha tillatelse til å innskrenke den. Den nye e-loven misbruker personvernet vårt, og den er første skritt på veien til et overvåkingssamfunn. Stortingsrepresentantene burde sette i gang arbeidet med å oppheve den.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.