Fokuset på geografi skaper en ny, delt by | Oscar Husebye

  • Oscar Chr. Husebye (17)
Oscar Chr. Husebye foran Ris skole. Én av de skolene som opplever store kutt som følge av byrådets omfordelingspolitikk, skriver han.

Si ;D-innlegg: Det er skremmende at byrådet viser så liten forståelse for de utfordringer som ikke ligger i «de utvalgte bydelene».

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

For ganske nøyaktig to år siden skrev jeg et innlegg til Si ;D som fikk tittelen «Er vi på vestkanten glemt, Raymond Johansen?».

Der tok jeg opp bekymringene jeg hadde for de signalene Arbeiderpartiet, MDG, SV og Rødt hadde kommet med om politikken deres for Oslo den kommende perioden, særlig for skolen.

Jeg var bekymret for at byrådet kun fokuserte på noen få, østlige bydeler og ikke på menneskene i resten av byen.

At hvilket postnummer man hadde, skulle avgjøre hvilke goder og ordninger man kunne få, og at byrådet manglet interesse for å gjøre lokalområdene i vest tryggere og bedre.

Overdrevne bekymringer?

Nå har det gått en stund. Byrådets politikk har sett dagens lys, og mange av konsekvensene er kommet. Oslo har aldri hatt større økonomisk handlingsrom.

Regjeringen har økt bevilgningene, og byrådet har i tillegg valgt å innføre eiendomsskatt på store deler av Oslos boligmasse.

Med det i tankene skulle man kanskje tro at bekymringene mine fra 2015 var litt overdrevne?

Det virker ikke slik. Byrådet har fortsatt postnummertankegangen, og det er nå kun de som bor i bydelene Vestre Aker, Nordre Aker, Ullern og Nordstrand, som ikke får mulighet til gratis aktivitetsskole i førsteklasse.

Som jeg spurte i 2015:

Hvorfor skal de mest ressurssterke i øst, men ikke de mest ressurssvake i vest, få gratis aktivitetsskole?

At tilbudet med gratis aktivitetsskole er utvidet fra fire bydeler til alle utenom fire bydeler, gjør det hele desto mer vanskelig å fatte.

Som bydelsleder Carl Oscar Pedersen (H) i Ullern sa: «Dette er diskriminering på sitt verste, og det hindrer integrering av de grupper som absolutt burde få ta del i en slik ordning».

Byrådet skjærer alle over én kam og erkjenner ikke at det finnes familier som strever og har behov for mer integrering i hele byen.

Skremmende av byrådet

Byrådet ønsker også å endre ressursfordelingsmodellen for Osloskolen, altså hvordan skolene får penger fra kommunen.

I det ligger det at byrådet vil «positivt forskjellsbehandle» ved å overføre betydelige midler fra skoler i Oslo vest til skoler i Oslo øst.

Å fordele midler forskjellig mellom skoler med forskjellig grunnlag og utfordringer er ikke galt i seg selv, men det er likevel en grense på hvor mye man kan kutte skolebudsjettene.

Det er hårreisende at driftsstyrer og rektorer i Oslos vestlige bydeler må skrive at byrådets omfordeling gjør det uforsvarlig å drive skole.

Selv i den rapporten byrådet baserer omfordelingen sin på, står det klinkende klart at «skoler på Oslo vest driver skole på grensen av det forsvarlige» allerede.

Det er skremmende at byrådet viser så liten forståelse for de utfordringer som ikke ligger i «de utvalgte bydelene».

Skolen er det viktigste instrumentet vi har for sosial utjevning og mobilitet.

Byrådet har hatt muligheten til å ta hele byen med seg i sitt arbeid, men velger likevel å utelate noen områder. Fokuset er ikke lenger på behov – men geografi. Det skaper en ny, delt by.


Les forfatterens to år gamle innlegg her:

Les også

Er vi på vestkanten glemt, Raymond Johansen? | Oscar Christopher Husebye


Dette har skjedd siden den gang: