SiD

Samer i hele landet bør få retten til å feire sin nasjonaldag | Ida Emilie Lindseth

 • Ida Emilie Lindseth (17)
  Ida Emilie Lindseth (17)
  Nestleder, Oslove Noereh
Ida Emilie Lindseth mener samenes nasjonaldag bør bli en nasjonal fridag. Elever kan ta seg fri for å feire sin egen religion hele 2 dager i året. Hun spør: Hvorfor er den samiske nasjonaldagen ikke anerkjent som gyldig fravær i skolen?

Samenes nasjonaldag bør blir mer anerkjent, og samiske ungdommer fortjener å få feire sin nasjonaldag.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

6. februar er den samiske nasjonaldagen, og mange samer feirer denne dagen. Dagen minner oss blant annet om det aller første samiske landsmøtet som ble holdt i Trondheim i 1917. Her startet den samiske kvinnen Elsa Laula Renberg å fronte samenes saker.

I dag er denne dagen også en offisiell flaggdag i Norge, i tillegg til at dagen er veldig viktig for den samiske kulturen. Men hvorfor er ikke vår nasjonaldag, som er så viktig for kulturen vår, en offisiell fridag?

«Den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk – nordmenn og samer», uttalte kongen i 1997. Men jeg har litt vanskeligheter for å tro på det! Selv om den samiske kulturen og det samiske språket er likestilt i Norge, er ikke dagen vår en fridag, slik som 17 mai.

Anerkjennes ikke i skolen

Da jeg startet på videregående skole for to år siden, ble jeg kjent med noe som kalles for «fraværssystemet». I reglementet står det ingenting om den samiske nasjonaldagen. Er ikke denne feiringen en rettighet? Hvorfor er den samiske nasjonaldagen ikke anerkjent som gyldig fravær i skolen?

Alle skoler møter ikke utfordringer med den samiske nasjonaldagen, og på noen skoler har man til og med egne arrangementer for å feire den samiske nasjonaldagen. Dessverre er det ikke alle skoler som synliggjør denne dagen, og akkurat derfor trenger vi en rett som gir mulighet for alle til å feire denne dagen.

Du finner en samisk versjon nederst i teksten.

Jeg personlig føler det blir så feil å måtte «krangle seg til fri». Det er synd at dette går utover elever som ikke kan feire sin egen kultur. Det gjør vondt i hjertet.

Hvorfor er den samiske nasjonaldagen ikke anerkjent som gyldig fravær i skolen? spør nestleder i den samiske ungdomsorganisasjonen Oslove Noereh.

Selv om jeg ikke er i tvil, kan jeg forstå hvorfor en offisel fridag kan være problematisk. Hvem skulle da fått fri? Alle elever eller bare samer? Eller skal vi inkludere hele landet i feiringen og kanskje hele Sápmi? Det er flere problemstillinger her som må løses.

En mulighet til å lære

Uansett hvilke løsninger politikerne ville ha funnet, er det rettferdig at urbefolkningen også skal ha rett til å feire sin dag. Derfor trenger vi at fraværsreglementet også tilrettelegges.

Jeg håper virkelig at alle samiske ungdommer fikk fri denne dagen, men mest av alt ønsker jeg at det skal bli en offisiell fridag. Da kan alle ta del i feiringen og bli kjent med den samiske kulturen og tradisjonen.

Nå er det over hundre år siden Elsa Laula Renberg startet kampen for samiske rettigheter – er det ikke da dags å fortsette hennes «verk» og gjøre samenes nasjonaldag til en fridag?


Her er den originale teksten på samisk:

Jo lea áigi Sámi násjonálabeaivvi oažžut friddjabeaivin?

Guovvamánu 6. beaivi lea sámi našonálabeaivi ja olu sápmelaččat dán ávvudit. Beaivi čalmmustahttojuvvui vuosttaš sámi riikačoahkkimis Troanddimis 1917:s gos Elsa Laula Renberg barggai sámi aššiid ovddidit. Odne dát lea virggálaš leavgabeaivi Norggas, ja beaivi lea hui deaŧalaš sápmelaččaide. Ollugiidda sámi našonálabeaivi lea deaŧaleamos beaivi sámi kultuvrras. Muhto manne ii leat min deaŧaleamos beaivi almmolaš friddjabeaivin?

«Norgga stáhta lea vuođđuduvvon guovtti álbmogii – norgalaččat ja sápmelaččat», nugo Gonagas logai sártnistis 1997:s. Mus lea veahá váttis jáhkkit dán! Vaikko sámi kultuvra ja giella leat seamma dássásaš Norggas, de ii leat vel min našonálabeaivi friddjabeaivin nugo Norgga našonálabeaivi miessemánu 17. beaivve.

Go mun guokte jagi áigge álgen joatkkaskuvlii, mun oahpásmuvven eanet juoga main gohčodit «jávkamat». Čállosis gávdnojit iešguđetlágan sivat mat addet gustojeaddji-friddja jus galgá leat eret skuvllas, muhto das ii čuočču mihkkege sámi našonálabeaivvi birra danne go vuoigatvuohta ávvudit dan ii leat lágas. Oahppit gal sáhttet oažžut friddja religiovnna geažil – manne sámi našonálabeaivi ii leat dalle dohkkehuvvon jávkamin skuvllas?

Buot skuvllain eai leat seamma hástalussat guovvamánnu 6. beaivve ja muhtin skuvllain gal leat iežaset doalut. Dađibahábut, eai buohkat čalmmustahte sámi našonálabeaivvi, ja juste dan dihte mii dárbbašit lága mii addá vejolašvuođa buohkaide ávvudit dán beaivvi. Dovddan lea boastut dárbbašit «doarrut» friddja skuvllas ja lea šállošahtti oahppiide go eai beasa ávvudit iežaset álbmoga kultuvrra, jávkama dihte. Dát čuohcá mu váibmui.

Vaikko mu mielas ii galggašii leat eahpádus oažžut sámi nasjonálabeaivvi friddjabeaivin, mun aŋkke ipmirdan problematihka dán birra. Gii de gálggašii oažžut friddja? Buot oahppit dahje beare sápmelaččat? Vai fertetgo fátmastit buohkaid Norggas ja vel olles Sámis? Leat ollu gažaldagat maid fertet čoavdit.

Vaikko makkár čovdosiid politihkkárat gávdnet, de eamiálbmogiin maid galggašii leat vuoigatvuohta ávvudit iežaset našonálabeaivvi ja danne joatkkaskuvllas ferte rievdadit jávkannjuolggadusaid! Jus sámi nuorat dál eai sáhte ávvudit kultuvrraset ja identitehtaset, mo galgá boahtteáigi ovdánit Sámis?

Mun doaivvun ahte sámi oahppit ožžot friddja, muhto mun aŋkke hálidan ahte šattašii almmolaš friddjabeaivin. De buohkat besset ávvudit dán beaivvi ja oahpásmuvvat sámi kultuvrii ja árbevieruide. Mun jáhkán ahte lea vejolašvuohta sámi politihkkáriin Sámis ovttas bargat Sámi našonálabeaivvi almmolaš friddjabeaivin! Dál lea juo badjel čuođi jagi gollan dan rájes go Elsa Laula Renberg ovddidišgođii sámi aššiid – ii go dál leat juo áigi bargagoahtit sámi našonálabeaivvi friddjabeaivin?


Les også

 1. Disse Si ;D-innleggene ble mest lest i januar

 2. Forteller den fortiede historien om tvangsforflytningen av samene i ny bok

 3. At staten gir pengestøtte til homofobe skoler, er ikke greitLes mer om

 1. Samer
 2. Elsa Laula Renberg
 3. Kultur
 4. Rettigheter
 5. Samfunnsdebatt