Skal funksjonshemmede få vår egen del i menneskerettsloven? Nei, takk!

  • Silje Solvang (20)
Med dagens lovverk er vi én av mange grupper i samfunnet, og ikke en segregert gruppe, skriver Silje Solvang (20).

Nei, det er ikke så kult å bli kalt «jævla blinding». Men med dette forslaget risikerer vi å bli sett på som en enda mer stakkarslig gruppe.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

I disse dager diskuterer Stortinget om de skal ta FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) inn i menneskerettighetsloven.

Helt siden 2013 har Norge forpliktet seg til å følge konvensjonen, men den er ikke tatt inn som en egen lov, slik som eksempelvis barnekonvensjonen og kvinnekonvensjonen.

Mange med en funksjonsnedsettelse heier denne konvensjonen frem. Jeg derimot krysser fingrene for at Sosialistisk Venstrepartis forslag ikke går igjennom når det skal stemmes 9. mars.

Finnes allerede

Jeg er svært opptatt av at jeg skal kunne leve et så «normalt» liv som mulig, på lik linje med mine funksjonsfriske venner. Det betyr ikke at jeg ønsker å skjule funksjonsnedsettelsen min. Tvert imot! Den bærer jeg med stolthet.

Jeg er svært opptatt av å leve aktivt og selvstendig, men da kreves universell utforming. Å sikre universell utforming av offentlige bygg er et av argumentene som brukes for å vedta denne konvensjonen, men hvorfor det? Dette står jo allerede klart og tydelig i dagens lovverk.

Silje Solvang (20).

I likestillings- og diskrimineringsloven § 17 står det at «offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten har plikt til universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjoner». Universell utforming er viktig for alle i samfunnet. Derfor hører det hjemme i likestillings- og diskrimineringsloven – og ikke i en egen konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne, spør du meg.

Én av mange grupper

Et annet argument for å vedta konvensjonen er at funksjonshemmede blir diskriminert i samfunnet. Nei, det er ikke så kult å bli kalt «jævla blinding», men tror vi virkelig at dette er løsningen for å stoppe diskrimineringen?

I straffeloven § 185 står det at de som «setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring» mot blant annet mennesker med nedsatt funksjonsevne, kan bli straffet med bot eller fengsel inntil tre år.

I denne loven står vi funksjonshemmede sammen med mange andre såkalte «sårbare» grupper i samfunnet, og ikke alene. Jeg tviler på at de som går rundt og kaller meg «jævla blinding» i dag, hadde giddet å lese konvensjonen dersom den ble en del av loven. Jeg tror heller ikke de hadde endret adferd. Her er det generelt holdningsarbeid som må til, ikke å innlemme en konvensjon.

Stakkarslige

I mine øyne vil forslaget kun føre til at vi funksjonshemmede blir sett på som en enda mer hjelpetrengende gruppe. En gruppe som er så stakkarslige at vi må få vår egen menneskerettighetskonvensjon innlemmet i loven for å bli inkludert.

Med dagens lovverk er vi én av mange grupper i samfunnet, og ikke en segregert gruppe. Det kan vi fort blir dersom CRPD får flertall på Stortinget 9. mars.

Vi må jobbe for å stoppe diskrimineringen, men dette gjøres ikke ved å vedta CRPD!


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.