Vi må øremerke de nye studieplassene

  • Thea Sund Jacobsen (20)
Thea Sund Jacobsen (20) har skrevet et åpent brev til høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Dagens ordning vil resultere i store skjevheter.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Regjeringen valgte igjen å avlyse skriftlig eksamen for avgangselever på videregående skole. Dette var forståelig. Det er samtidig viktig å understreke at beslutningen berører langt flere enn de to avgangskullene.

Uten endringer i opptaksreglene til høyere utdanning konkurrerer vi om de samme studieplassene på svært ulike premisser.

Problemstillingen er nå også blitt påpekt av Koronakommisjonen. I rapporten pekes det blant annet på skjevhetene som oppstår når noen søker seg til høyere utdanning med sine eksamenskarakterer, mens andre ikke.

De viser til at de fleste elever får kunstig høye karaktersnitt uten eksamen. Videre skriver de at disse dermed kan komme lettere inn på vanskelige studier, til tross for noe svakere læringsgrunnlag.

Rekordhøye karaktersnitt

Etter å ha avvist å gjøre endringer i opptakssystemet, har Kunnskapsdepartementet omsider landet på å øke antall studieplasser, som i fjor. En generell økning i antall studieplasser er ment å minske skjevhetene innad i førstegangskvoten.

Økningen bidrar riktignok til noe mindre konkurranse pr. studieplass. Det er likevel ikke et målrettet tiltak som nødvendigvis vil komme alle de tre kullene innen førstegangskvoten til gode.

Nye studieplasser vil tildeles dem med høyeste karaktersnitt. Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at fjorårets avgangskull gikk ut med rekordhøye karaktersnitt. Regjeringen slår fast i sin egen pressemelding at avlyst eksamen hadde en utslagsgivende kraft her.

Thea Sund Jacobsen (20), student.

Jeg ønsker fortsatt svar

11. mars i år fikk jeg muligheten til å delta på et digitalt møte med høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H). Her diskuterte vi høstens studieopptak innen førstegangskvoten.

Avslutningsvis ble jeg oppfordret til videre å henvende meg direkte til Kunnskapsdepartementet fremfor å gå til mediene. Det er noe jeg gladelig gjør. Det forutsetter imidlertid at jeg får svar på henvendelsene mine.

Asheim, jeg ønsker svar på mitt forslag om å øremerke de nye studieplassene til spesifikke kull i førstegangskvoten. Å fordele nye studieplasser til de ulike kullene basert på antall søkere fra hvert kull, vil være med på å motvirke at noen kull uforholdsmessig utkonkurreres av andre. Dette vil være et målrettet tiltak som minsker de åpenbare skjevhetene vi står overfor.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.