SiD

Sosial kontroll: Hva er løsningen?

 • Adelina Trolle Andersen

Øverst t.v. Kristian Tonning Riise (UH), Tord Hustveit (UV), Anja Ariel Tørnes Brekke (RU) og Mani Hussaini (AUF). Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix / Anne Valeur / Aleksander Andersen / Kolstad, Tom

Ungdomspartiene svarer.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Det siste året har mange unge debattert innlegg om «ære og skam». Navn som Nancy Herz, Sofia Srour og Amina Bile har preget mediebildet. Blant annet mottok de Fritt Ords Honnør for arbeidet sitt.

Politiet og hjelpeapparatet forteller at de aldri før har mottat så mange henvendelser fra unge som blir utsatt for negativ sosial kontroll.

Hva kan vi som samfunn gjøre? Hvordan kan vi bidra?

Vi spurte ungdomspartiene hvilke løsninger de ser for seg.


Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Mani Hussaini, Leder AUF

Vi mener mye av løsningen ligger i å øke kulturforståelsen. Da trenger vi økt kompetanse og bevissthet i for eksempel voksenopplæringen, slik at foreldrene får en bedre forståelse av hvilke kulturelle normer som er akseptert i det norske samfunnet.

Her har også skolen en viktig rolle. Gjennom å gjøre det obligatorisk at minst én foresatt er til stede ved foreldremøter og -konferanser, vil man ha et bedre utgangspunkt for å gjøre holdningsarbeid tidlig.

Skolen er viktig for å drive holdningsskapende arbeid opp mot elevene, så de lettere forstår hva negativ sosial kontroll er og terskelen for å søke hjelp blir senket.

Det er viktig med flere lærere og en styrking av skolehelsetjenesten, slik at hver enkelt elev får tettere oppfølging.

Dette kan for eksempel gjøres ved å frata disse trossamfunnene statsstøtten

Til sist må vi tørre å være strenge med trossamfunn som bygger opp under den negative sosiale kontrollen, særlig rettet mot kvinner.

Dette kan for eksempel gjøres ved å frata disse trossamfunnene statsstøtten.


Foto: Kolstad, Tom

Kristian Tonning Riise, Leder Unge Høyre

De fleste foreldre begrenser friheten til barna sine på enkelte områder, men barn har også rett til privatliv.

Som forelder har du ikke lov til å kontrollere ungene dine hvert sekund av livet deres, og når de blir 18, kan de bestemme helt selv.

Norsk lov trumfer i alle tilfeller klanregler eller religiøse doktriner.

Vi må styrke oppfølgingen av barn og unge som for eksempel blir etterlatt i utlandet mot sin vilje, og vi må vurdere om dagens rettstilstand er tilstrekkelig for effektiv håndheving av lovverket mot tvangsekteskap.

Regjeringen har lansert en handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Vi vil styrke hjelpen til personer som bryter med familie og nettverk, ved blant å innføre en mentorordning for unge som utsettes for negativ sosial kontroll.

Til syvende og sist handler det om at alle skal ha de samme rettighetene i Norge.


Foto: Anne Valeur

Anja Ariel Tørnes Brekke, Generalsekretær Rød Ungdom

Det som skjer bak lukkede dører i hjemmet, bør ikke alltid være en privatsak. Kampen mot sosial kontroll krever forbilder som kan vise vei.

Som venstreside må vi legge fra oss berøringsangsten, støtte opp om dem som tør å si ifra, og ta dem på alvor.

Vi må samtidig huske Nancy Herz’ poeng: Islamkritikk skal forsvares, men ikke muslimhat.

Som venstreside må vi legge fra oss berøringsangsten, støtte opp om dem som tør å si ifra, og ta dem på alvor

Rød Ungdom vil:

– Jobbe for flerkulturell kompetanse hos helsesøstre, psykologer og barnevern.

– Jobbe for at flere minoritetskvinner kommer seg ut i arbeidslivet.

– Fortsette å arrangere bøllekurs (selvtillits- og feminismekurs for jenter).

Vi må huske feminismens viktigste slagord: «Ingen er fri før alle er fri».


Foto: Aleksander Andersen

Tord Hustveit, Leder Unge Venstre

Arbeidet som skjer i skolen, er viktig. Unge Venstre mener blant annet at vi bør endre KRLE-faget slik at det blir mer fokus på toleranse, kritisk tenkning og på det å ta egne valg.

Vi må også styrke støtteapparatet rundt de unge. Helsesøster, miljøarbeidere og andre trygge voksenpersoner som kan være der og veilede unge.

For de mer ekstreme tilfellene hvor barn blir sendt ut av landet, eller truet med vold hjemme, har storsamfunnet et ekstra ansvar for å stille opp.

Vi har ikke vært gode nok til å ta vare på dem som har opplevd trusler, eller blitt utsatt for vold, som følge av at de bryter med familiens normer.

Kampen mot sosial kontroll i minoritetsmiljøer er en slik kamp – og en hvor vi som storsamfunn er nødt til å velge side med dem som står opp for sin egen frihet.


Les mer om

 1. Skam og ære
 2. Skam

Skam og ære

 1. SID
  Publisert:

  «Jeg er en av dem. En blant tusenvis av jenter som blir utsatt for sosial kontroll»

 2. SID
  Publisert:

  Jeg beveger meg inn på ukjent farvann når jeg snakker om sosial kontroll. Men vi har vært stille lenge nok

 3. SID
  Publisert:

  Flere som elsker hverandre, finner heller noen fra samme kultur. Jeg nekter at det skal ende slik

 4. SID
  Publisert:

  Norge lytter når de skamløse snakker. Jeg savner det samme opprøret i Danmark

 5. DEBATT
  Publisert:

  Her er en verktøykasse til den skamløse ungdommen | Rina Sunder

 6. A-MAGASINET
  Publisert:

  – Finn brødre som kan si: «Jeg eier ikke hennes ære».