Skoleansatte, elever som blir utsatt for negativ sosial kontroll, trenger dere! | Katarina Sirris Karantonis

  • Katarina Sirris Karantonis, Minoritetsrådgiver Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, med arbeidsted på en videregående skole i Oslo
Er skoleansatte usikre på hva de skal gjøre, så kan saken drøftes anonymt med flere institusjoner, skriver Katarina Sirris Karantonis.

Vær bevisst på signaler som kan indikere at ungdommen ikke har det bra.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

De fleste ungdommer går på skolen, selv om de kan ha et begrenset sosialt liv ellers.

Skolen har dermed en unik mulighet til å fange opp elever som er utsatt for negativ sosial kontroll.

Det å snakke om interne familieforhold til andre kan imidlertid være skamfullt og tabubelagt.

Det er derfor viktig at lærere klarer å fange opp signaler som kan indikere at ungdommen ikke har det bra.

Dette kan for eksempel være adferdsendring, eller merkbar bekymring og uro i forkant av ferier.

Skolen må ha kunnskap

En trygg relasjon er avgjørende for at ungdommen skal tørre å fortelle hvordan de har det.

Det er også viktig at skolen har nok kunnskap til å møte elevene på en måte som ikke straks sender dem tilbake i «skallet sitt», når de famlende har tatt de første skrittene på veien til å invitere den voksne inn.

En trygg relasjon er avgjørende for at ungdommen skal tørre å fortelle hvordan de har det

Regjeringen lanserte i mars en handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Ett av handlingsplanens 28 tiltak omhandler minoritetsrådgivere, som er ansatt i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, men utplassert ved utvalgte videregående skoler og ungdomsskoler.

Minoritetsrådgiverne har spesialkompetanse på krysskulturell oppvekst, æresrelatert vold, tvangsekteskap og sosial kontroll, og kan gi veiledning i saker.

Kan utløse meldeplikten

Hvis skoleansatte får kunnskap om at en elev er utsatt for alvorlige begrensninger av sin frihet, så kan dette utgjøre alvorlig omsorgssvikt og utløse meldeplikten til barnevernet.

Negativ sosial kontroll kan imidlertid også være et uttrykk for foreldres usikkerhet knyttet til å oppdra barn i en ukjent kultur.

Dette kan avhjelpes ved foreldreveiledning, som kommunale ICDP-kurs.

Er skoleansatte usikre på hva de skal gjøre, så kan saken drøftes anonymt med barnevernet, Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse eller Røde Kors telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Så kjære skoleansatte: Elever som blir utsatt for negativ sosial kontroll, trenger dere!

Bygg gode, tillitsfulle relasjoner til ungdommene slik at de tør å fortelle dere hvordan de egentlig har det.

Vær bevisst på signaler som kan indikere at ungdommen ikke har det bra. Sist, men ikke minst: Ikke sitt med vanskelige saker alene, ta kontakt med hjelpeapparatet.