SiD

Kjære regjering, er vår stemme utan verdi? | Urte Karanauskaite og Åse Kristin B. Hopen

  • Åse Kristin B. Hopen (19)
  • Urte Karanauskaite (16)
F.v. Åse Kristin B. Hopen (19), Urte Karanauskaite (16)

Si ;D-innlegg: Politikarane bestemte seg for å sende ut eit klart signal: Ungdoms meiningar skal ikkje verte tatt like alvorleg som dei andre rådgjevande organas.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Den 10. mars 2017 la Regjeringa fram eit forslag til nytt vedtak i kommunelova.

Resultatet av dette var at medverknadsordningane for eldre og personar med funksjonsnedsetjing vert vidareført lovfesta, medan medverknadsordninga for ungdom framleis vil vere frivillig for kommunane.

Treng dei ikkje ungdom i sin politikk?

Er det verkeleg slik Noreg vil framstille sitt demokrati og tru på den yngre generasjonen?

I september vart det sendt fleire høyringsforslag av ulike organ til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, der dei uttrykte at ungdomsmedverknad burde vere lovfesta.

Likevel valte regjeringa å ikkje høyre på desse innspela.

Politikarane bestemte seg for å sende ut eit klart signal: Ungdoms meiningar skal ikkje verte tatt like alvorleg som dei andre rådgjevande organas.

Det skal vere opp til kommunane sjølv å bestemme om dei treng ungdom eller ikkje i sin politikk.

Vi er samfunnsengasjert ungdom. Vi står for at i 2017 skal alle ha mogelegheit til å delta i demokratiet, ikkje berre dei utvalde.

Vel bevisst ikkje å gjere det lettare

Vi meiner at vi unge må kunne byggje vår framtid og eit land vi vil vere stolte av å leve i. Vi er aktive brukarar av kommunale tenester, men er likevel ikkje representert gjennom den ordinære valkanalen.

Det er allereie ei utfordring å sørgje for at vår gruppe vert høyrt, og Noregs politikarar vel bevisst ikkje å gjere det noko lettare.

Som ein konsekvens av den nedprioriteringa som kjem fram i Regjeringa sitt forslag, kan det verte ulik praktisering av ordningar som sikrar ungdomsmedverknad.

Spesielt i kommunar med dårlegare økonomi kan det føre til at ungdommens stemme ikkje vert høyrt, heilt lovleg.

Vil vi ha kommunar som vel ikkje å etablere organ som sikrar ungdom sin medverknad i deira notid og framtid?

Skal det verkeleg vere opp til tilfeldigheiter om di stemme vert høyrt?


Tett knyttet til denne debatten, er debatten om stemmerett for 16-åringer:


Skamløse jenter forteller om årets som har gått

Nancy Herz (20), Sofia Srour (22) og Amina Bile (18) mottok i år Fritt Ords honnørpris for kampen de har kjempet mot sosial kontroll og æreskultur.

Det er ett år siden de startet kampen i Si ;D-spaltene. Hvordan har året vært?

Les mer om

  1. Demokrati
  2. Kommunal- og moderniseringsdepartementet