Norge

Valgresultatet har allerede avklart disse betente politiske sakene

Valgresultatet har allerede avklart E18 vest for Oslo, nedlegging av Andøya flystasjon, jernbanekonkurranse og mer.

E18 ved Lysaker er blant saken edet har vært politisk uenighet om.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist
 • Solveig Ruud
  Journalist

Arbeiderpartiet og Sp gikk inn for en rekke retningsskifter og flere reverseringer av blå politikk.

Den borgerlige seieren betyr at en rekke prosesser nå videreføres.

Aftenposten har studert sakene det er kranglet om i valgkampen, og sett på sakene som det nye flertallet på Stortinget nå bekrefter - eller avviser.

 • Ni ting du bør vite om stortingsvalget 2017.

Så stor sikkerhet er det rundt disse sakene nå:

E18 vestover fra Oslo

Ap sentralt har støttet planlagt utbygging, partiet i Oslo vil ha omkamp. Underveis i valgkampen ble det siste formelle hinderet for E18-utbygging fjernet. Nå vil utbygging komme så langt at et kommunevalg i 2019 neppe vil stanse utbyggingen.

Nye Veier

Regjeringens veiselskap er på ubestemt tid sikret videre liv.

NSB-slakt og konkurranse

Sp ville reversere jernbanereformen, Ap helst samle all jernbane i én virksomhet. Nå tas reformen videre. Alt tyder alt på at det blir konkurranse på flere norske jernbanelinjer.

Skatt og kommuner

Større og færre kommuner

Det ligger ikke an til en reversering av sammenslåingene som er kjent. Men her er mye uklart, ettersom KrF har stemt imot tvangssammenslåinger og Regjeringen dermed har flertall mot seg.

Færre fylker

Regjeringen vil kutte fra 19 fylkeskommuner til 10–11 regioner fra 1.1. 2020. KrF og Venstre har støttet dette, det er disse to partienen som fikk Høyre og Frp med på reformen. Senere har KrF-leder Knut Arild Hareide stilt spørsmål ved inndelingen i Østlandsområdet, og har i valgkampen distansert seg enda mer fra inndelingen. Det er derfor uklart om den nye regioninndelingen blir stående.

Lemping på skatter og avgifter

Det blir ikke noe av Aps varslede skatteøkninger. Men nye lettelser kan bli dempet som følge av valgresultatet.

Andøya og helikoptre

Markering for bevaring av Andøya flystasjon 5. september.

Andøya og helikoptre i Forsvaret

Med mindre finansiering av Evenes klapper sammen, legges Luftforsvarets base på Andøya ned. Bell-helikoptre flyttes fra Bardufoss til Rygge i 2019. Det siste kan likevel bli endret når landmaktutredningen kommer i oktober.

Arbeidsliv og jordbruk

Midlertidige kontrakter i arbeidslivet

Arbeidsgivere er gitt generell adgang til å ansette på midlertidige kontrakter. Det skal være lov å jobbe mer i perioder, men totalarbeidstiden skal være den samme. KrF og Venstre har støttet dette. Dette blir trolig som planlagt, men det kan også bli endringer, om KrF endrer holdning.

Mer stordrift i jordbruket

Regjeringen har satt kursen mot dette gjennom endring av regelverk og støtteordninger som gjør det mer lønnsomt å drive stort. KrF og Venstre har støttet dette, men kursen kan bli justert.

Ved siden av partilederjobben er Trygve Slagsvold (Sp) Vedum bonde.

Innvandring

Innstramning i innvandringspolitikken

Dette fortsetter som før. Regjeringen har gjennomført en rekke innstramninger, som å tilbakekalle oppholdstillatelse etter ferier til hjemlandet, innføring av nye regler for bortvisning av asylsøkere på grensen i en krisesituasjon, og strengere regler for familieinnvandring og permanent oppholdstillatelse.

Skole – helse – politi

Fritt behandlingsvalg

Pasienter med rett til behandling på det offentliges regning skal kunne velge godkjente privat eller offentlige behandlingssteder. Innført bl.a. for rus og psykiatri. KrF og Venstre har støttet dette.

Fraværsgrensen

Fra høsten 2016 ble fraværsgrensen strammet inn i videregående skole. Mer enn ti prosent udokumentert fravær i et fag gir som hovedregel ingen karakter. Ap og Sp har støttet dette. Regelen vil bestå, men mye tyder på at det blir justeringen i gjennomføringen.

Støtte til flere privatskoler

Også skoler som oppfyller «definerte kvalitetskrav», såkalte profilskoler, kan nå få penger fra det offentlige. Endres ikke.

Færre og større universiteter

Har for lengst kommet for langt til at det blir endringer.

«Nærpolitireformen»

Antall politidistrikter reduseres fra 27 til 12, lensmannskontorer/politistasjoner fra 340 til 221. KrF, Venstre og Ap har støttet dette. Blir ikke reversert.

Uføretrygd – sosialhjelp

Innstramming i uføretrygden

Summen av det man får utbetalt i uføretrygd og barnetillegg, skal ikke utgjøre mer enn 95 prosent av den inntekten man hadde før man ble uføretrygdet. I 2017 kan man få inntil 107 prosent av inntekt før uførhet utbetalt tilsammen. KrF og Venstre har støttet dette. Endres neppe.

Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottagere

Fra og med 1. januar i år skal det stilles vilkår om aktivitet ved tildeling av sosialhjelp til mottagere under 30 år. Her blir det ingen endring.

Aksjer – flyavgift og fedrekvote

Kutt i fedrekvoten

Regjeringens har kuttet fra 14 til 10 uker. Her kan det bli endringer.

Flypassasjeravgiften

Her blir det neppe endringer med mindre Regjeringen og dagens støttepartier blir enige om det.

Salg av det offentliges aksjer

Regjeringen har med støtte fra KrF og Venstre solgt Cermaq og solgt seg ned i Entra og SAS, samt fått fullmakt til nedsalg i bl.a. Telenor, Mesta, Baneservice og Filmparken. Ap og Sp varslet ny eierskapspolitikk. Det blir det neppe nå.

Her ligger det an til endringer – som med HV

HVs innsatsstyrke Grebe trener på å takle demonstrasjoner.

Heimevernet

En foreløpig landmaktutredning anbefaler kun 30.000 HV-soldater. Dette er langt fra avgjort.

Soning i utlandet

For å få redusert soningskøene har Norge kjøpt 242 plasser i Norgerhaven fengsel i Nederland. Her har KrF snudd. Praksisen kan bli stanset.

Les mer om

 1. Stortingsvalg 2017
 2. Stortingsvalg 2017
 3. Jernbanereformen
 4. Landmaktutredningen
 5. Heimevernet
 6. Evenes